הלכה ליום שלישי י"ב סיון תשע"ג 21 במאי 2013

שאלה: האם גם בזמנינו, כאשר רואים חכם גדול בתורה, יש לברך עליו "שחלק מחכמתו ליראיו, והאם יש לברך ברכה זו בשם ומלכות?

תשובה : במסכת ברכות (דף נח.) שנינו בברייתא העוסקת בברכות הראיה, (שהם ברכות שמברכים על ראיית איזה דבר, כגון ברכת האילנות): הרואה חכם מחכמי ישראל אומר, "ברוך שחלק מחכמתו ליראיו". וכבר ביארנו (בהלכה שעסקה בברכת הרעמים), כי כל ברכה שאינה בשם ומלכות אינה ברכה, (כלומר, ברכה שלא נזכר בה שם שמים, ה', ואלוהינו מלך העולם, כגון שמברך "ברוך שחלק מחכמתו ליראיו", אינה נחשבת לברכה), ועל כן גם ברכה זו על ראיית חכם, צריך לברכה בשם ומלכות, כלומר שיברך "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו".

אלא שנחלקו הפוסקים אם יש לברך ברכה זו בזמנינו, כי יש סוברים שלא נתקנה ברכה זו אלא חכמי ישראל שהיו בזמן התלמוד והקרובים לזמנם, שהיתה חכמתם בתורה גדולה הרבה מאד, אבל בזמנינו שבעוונות הרבים נתמעטה החכמה, ואם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אף על פי שחכמת גדולי הפוסקים בדורותינו עדיין רבה מאד, מכל מקום אין לברך ברכה זו.

והגאון חיי אדם (כלל סג) הוכיח במישור שאין הדבר כן, אלא גם בזמנינו יש לברך ברכה זו, וזאת מכח דברי הטור שהביא את מה שאמרו עוד בגמרא (נח:) "הרואה חכם גדול המופלג בתורה מברך עליו, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם חכם הרזים", והטור הביא גם את דברי הגמרא להלכה, ומוכח שיש לנו שתי ברכות שונות, האחת לחכם גדול ומופלג בתורה, והיא ברכת "חכם הרזים", שיש מקום לומר שאין לנו תלמיד חכם שראוי לברך עליו ברכה זו בדורות הללו, והשנייה לכל תלמיד חכם, והיא ברכת "שחלק שחכמתו ליראיו", שבודאי שייכת גם בתלמידי חכמים שבזמנינו, שזכנו ה' לשתות ממימי תורתם, מקנקנם וכדם.

ומרן הרב עובדיה יוסף שליט"א האריך בעניין זה והוכיח גם כן שהעיקר להלכה שיש לברך ברכת שחלק מחכמתו ליראיו גם בזמנינו, וכדברי מרן השלחן ערוך (שחי לפני כארבע מאות שנה), שהביא נוסח ברכה זו להלכה. וכן פסק הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר שליט"א בספרו שו"ת שבט הלוי. אלא שהוסיף שאין לברך ברכה זו על כל מי שנחשב לתלמיד חכם, (אף על פי שלעניין דיני כבוד וביזוי תלמידי חכמים בודאי שכל תלמיד חכם הוא בכלל זה,) אלא אך ורק על תלמיד חכם ותיק ומנוסה בחכמתו, חכמת התורה, ולומד בה לשמה, ורצוי לבני דורו. והעיד, שכאשר הגיע הגר"י מרוזין (בעל צפנת פענח) לוינא, בירכו עליו הקהל ברכה זו. ובספר הליכות שלמה, סיפר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שהלך עם הגאון רבי דוד בהר"ן לבקר את הגאון החזון איש, ובירך הגר"ד בהר"ן על החזון איש ברכה זו, והחזון איש לא אמר לו דבר. וכן המנהג כיום אצל רבים, שכאשר רואים פני מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, מברכים עליו ברכה זו. וכן כאשר רואים תלמידי חכמים אחרים מגדולי חכמי הדור, הבקיאים בהוראת הלכה למעשה בכל חלקי התורה, מברכים עליהם ברכת שחלק מחכמתו ליראיו.

ורק לאחרונה, כשישב מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א שבעה על בנו, בא לנחמו אחד מגדולי ראשי הישיבות בזמנינו, הוא ראש ישיבת באר יעקב, ובתוך דבריו סיפר, שאביו (הגאון רבי משה שמואל שפירא) היה אוהב נאמן למרן שליט"א, עוד מן הזמן שהיה לומד את הגאון הגרי"ז מבריסק. ולאחר מכן אמר, כי הוא מברך בהכנעה וכפיפות קומה את הברכה, ובירך "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו. ומרן שליט"א לא אמר לו דבר.

וכן בעת שביקר הגאון רבי שריה דיבלצקי שליט"א בבית מרן שליט"א לפני כשנתיים, בירך על מרן שליט"א ברכה זו, ומרן לא אמר לו דבר (אף שקודם לכן ביקר הגאון הנ"ל בבית הגרי"ש אלישיב ז"ל, והלה אמר לו כי לדעתו אין לברך ברכה זו, ובכל זאת הגאון הנ"ל המשיך במנהגו, ובירך כן על מרן שליט"א). מכאן, שיש לברך ברכה זו גם בזמנינו, על גדולי פוסקי הדור, שהשם יתברך יזכינו לראות באורם לאורך ימים.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם כשאני רואה את הרב בלווין, הראייה מונעת אח"כ ברכה, כאשר רואים את מרן ממש? י"ג סיון תשע"ג / 22 במאי 2013

הראיה דרך לוין אינה ראייה. ולכן ניתן לברך אחר כך.

אחת לכמה זמן, צריך לברך ברכת שחלק מחוכמתו, כשרואה את אותו רב? י"ג סיון תשע"ג / 22 במאי 2013

אחת לשלושים יום שלא ראה את אותו הרב. כמו רוב ברכות הראייה.

האם גם כשרואים באינטרנט אחד מגדולי הדור מרצה או אומר דברי תורה,צריך לברך את הברכה הנ"ל? י"ג סיון תשע"ג / 22 במאי 2013

ראייה בתמונה או אפילו בשידור חי של חכם גדול בתורה, אינה נחשבת ראייה כדי לברך ברכה זו. ורק לגבי ברכת "מחיה המתים" על אדם אהוב ביותר שלא ראהו שנים עשר חודש, הדין הוא, שאם ראה אותו דרך תמונות עדכניות, או קיבל ממנו מכתבים, או דיבר עמו בטלפון, הרי אז אין לברך ברכה זו.

אם רואים את מרן שליט"א בלויין או בהלכה יומית שבאתר, האם לברך בשם ומלכות כשרואים אותו ממש? י"ג סיון תשע"ג / 22 במאי 2013

ראייה דרך תמונות ואפילו בשידור חי אינה מספיקה כדי לברך ברכה זו. כי יש צורך בראייה ממש.

כל כמה זמן אפשר לברך על חכם "שחלק מחכמתו ליריאיו"? והאם אפשר לברך ברכה זו גם על גדולי דורינו, מה הקריטריונים לזה, ועל מי אפשר לברך? כ"ב אב תשס"ט / 12 באוגוסט 2009

כתבנו כבר שהברכה היא אחת לל' יום שלא ראה את החכם, אבל אם רואה את החכם בכל יום, אינו מברך אלא בפעם הראשונה שרואהו. צריך שיהיה תלמיד חכם בכל חלקי התורה, ויודע להורות בכל חלקי התורה, ודעתו נשמעת לחכמי דורו. מובן שלא נוכל להתייחס באתר לשמות שעליהם ראוי או לא ראוי לברך ברכה זו. הגאון רבי בן ציון אבא שאול ז"ל לימדנו כי יש לברך על מרן הרב שליט"א ועל הגאון הרב אלישיב.

על מי אפשר לברך שחלק מחכמתו ליראיו? כ"ב אב תשס"ט / 12 באוגוסט 2009

הגאון רבינו בן ציון אבא שאול ז"ל לימדנו לברך על מרן הרב שליט"א ועל הגאון הרב אלישיב שליט"א. יתכן ויש עוד ראויים לזה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

לקריאת ההלכה

דין הזכרת משיב הרוח

מתחילין לומר "משיב הרוח" "משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים". וכפי שמופיע בכל הסידורים. מתחילין לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" החל מתפילת מוסף של חג שמחת תורה, והזכרה זו, אינה שאלה ובקשה......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום הראשון של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר ......

לקריאת ההלכה


משנכנס אב ממעטין בשמחה – שנת תשפ"א

אתמול, ביום שבת קודש, חל ראש חודש מנחם אב. ובשבוע הבא ביום ראשון (ממוצאי שבת), יחול יום תשעה באב. הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו. משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שלמדנו, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנ......

לקריאת ההלכה

דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב

אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב. וטוב לטעום משהו קודם ברכת הלבנה. ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. (ויש סוברים שאין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, או......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשפ"א), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

"שבעה עשר בתמוז"

היום הוא יום תענית "שבעה עשר בתמוז". תענית שבעה עשר בתמוז נאמר בספר זכריה (פרק ח פסוק יט) "כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי, יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשּׁ......

לקריאת ההלכה