הלכה ליום שני י"ב תשרי תשס"ח 24 בספטמבר 2007

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה

ללאה אודליה בת אביגיל בתושח"י

הוקדש על ידי

פלוני

חיוב האכילה בסוכה

בכל ימי חג הסוכות בין ביום בין בלילה אסור לאכול "סעודת קבע" מחוץ לסוכה, ושיעור סעודת קבע הוא באכילה של יותר מכביצה פת, דהיינו כששים גרם פת, וכשאוכל כשיעור הזה מברך ברכת "לישב בסוכה", אבל פחות משיעור זה מותר לאכול מחוץ לסוכה, ולפיכך גם אם אוכלו בתוך הסוכה, אין מברך על אכילה זו לישב בסוכה.

האוכל עוגות כשיעור יותר מכביצה, דהיינו כששים גרם עוגה, חייב לאכול בסוכה, אבל אינו מברך על ברכת "לישב בסוכה" משום שיש מחלוקת הפוסקים אם יש לעוגה דין פת ממש, ומשום ספק אין לברך על אכילה זו, שהרי כלל גדול בידינו "ספק ברכות להקל", וכפי שביארנו בכמה מקומות. אבל אם אוכל מהעוגות כמות גדולה כשיעור קביעת סעודה, שהוא שיעור שלוש ביצים (שהם קרוב למאה וששים ושתיים גרם) שאז בלאו הכי צריך לברך על העוגה ברכת "המוציא לחם מן הארץ", וגם חייב בנטילת ידיים, ממילא צריך גם לברך ברכת "לישב בסוכה" כדין האוכל פת ממש. ולעדות האשכנזים יש חילוקי מנהגים בעניינים אלו ולא נוכל  לפרטם.

בגמרא במסכת סוכה (דף כח) למדו רבותינו מהלכה למשה מסיני שנשים פטורות ממצות ישיבה בסוכה, כשם שהן פטורות מרוב מצוות עשה שהזמן גרמן, כלומר מצוות שהן בקום עשה (ולא בשב ואל תעשה) והן תלויות בזמן, והרי מצות סוכה היא בקום עשה ותלויה בזמן (שהוא ימי הסוכות) ולכן נשים פטורות ממנה, ואם הן אוכלות בסוכה בודאי יש להן שכר על זה, ומכל מקום לא יברכו על ישיבתן בסוכה "לישב בסוכה". אולם למנהג רבים מן האשכנזים, נשים מברכות גם על מצוות שהן פטורות מהן, כגון מצות סוכה ומצות נטילת לולב, וכפי שהזכרנו בכמה מקומות.

מכיון שאין הנשים חייבות במצות הישיבה בסוכה, לכן בעת הקידוש כששומעת מפי המקדש את ברכת "לישב בסוכה", לא תענה אחריו אמן, מפני שאין ברכה זו שיכת לה, ואם היא תענה אמן יחשב לה הדבר להפסק בין ברכת בורא פרי הגפן לטעימת היין.

בהלכה הבאה נבאר עוד פרטי דינים מענין זה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Matanot La’Evyonim

In the previous Halacha we briefly discussed the Mitzvah of “Matanot La’Evyonim” on Purim day which is the distribution of two monetary gifts, one to each pauper. What Must One Give? In order to fulfill this Mitzvah, one need not give actual gifts; rather, it is permissible to ......

לקריאת ההלכה

The Laws of Mishloach Manot

The Mitzvah of Mishloach Manot The verse in the Megillat Esther (9, 22) states: “In order to mark them as days of feasting and merriment and sending portions (Mishloach Manot) to one another as well as giving gifts to the poor (Matanot La’Evyonim).” The Gemara in Masechet Megillah......

לקריאת ההלכה

The “Mechaye Ha’Metim” Blessing

In the previous Halacha we have explained that one who sees a truly dear friend or relative after thirty days f not seeing him and is happy to see him recites the “Shehecheyanu” blessing upon seeing him. The Gemara (Berachot 58b) states: “Rabbi Yehoshua ben Levi said: One who se......

לקריאת ההלכה

Question: When should “Baruch Hu U’Varuch Shemo” be recited?

Answer: Moshe Rabbeinu exclaimed, “When I call upon the name of Hashem, exalt our G-d.” Onkelos translates this verse to mean that Moshe Rabbeinu meant to say that when I mention Hashem’s name in prayer, give praise to Hashem our G-d. Based on this, the Tur (Chapter 124) writes tha......

לקריאת ההלכה


Question: Must one answer “Baruch Hu U’Varuch Shemo” upon hearing the name of Hashem recited during Kiddush and Havdala?

Answer: In the previous Halacha we have explained the primary reason for answering “Baruch Hu U’Varuch Shemo” after hearing Hashem’s name, for this was indeed the custom of the Rosh who would answer “Baruch Hu U’Varuch Shemo” every time he heard Hashem&rsquo......

לקריאת ההלכה

Reciting the “Shehecheyanu” Blessing Upon Seeing a Dear Friend or Loved One

Question: If one travels overseas, returns home more than thirty days later, and is happy to see his wife or a dear friend when he returns, must one recite the “Shehecheyanu” blessing? Answer: The Gemara (Berachot 58b) states: “Rabbi Yehoshua ben Levi said: One who sees his frie......

לקריאת ההלכה

Disassembling Doors and Windows on Shabbat

Question: May one remove a door from its hinges or a window from its frame on Shabbat? Answer: In the previous Halacha we have explained that one of the works forbidden on Shabbat is building. However, just as it is forbidden to build something or add anything to a standing edifice on Shabbat, it......

לקריאת ההלכה

Giving Birth on Shabbat

Question: If a pregnant woman knows that there is a reasonable chance that she will be giving birth on Shabbat (for instance, if her due date is on Shabbat) and as a result, if she begins experiencing contractions on Shabbat, Shabbat will have to be desecrated on her behalf by travelling to the hosp......

לקריאת ההלכה