הלכה ל יום שלישי 26 Sivan 5767 12 יוני 2007

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

מרים בת ריקה ע"ה

הוקדש על ידי

נכדה יעקב

פרטי דינים בענין קריאה בשבת לאור הנר

בהלכות הקודמות ביארנו שאסור לקרוא בשבת לאור נרות, מפני שחששו רבותינו שמא יטעה אדם ויעשה פעולה ליפות את הלהבה בכדי שיאיר לו הנר בצורה טובה יותר.

כתב מרן השלחן ערוך (בסימן ער"ה): ואם יש אחר עמו (כלומר, אותו שרוצה לקרוא לאור הנר, אינו נמצא לבדו, אלא נמצא עמו אדם נוסף) ואמר לו (הקורא) תן דעתך עלי שלא אטה (תהיה לי כ"שומר" שאם אבא לגעת בנר, מייד תזכיר לי ששבת היום), מותר. והוא הדין אם אומר כן לאשתו. שהרי באופן כזה אין לחוש שמא יטה את הנר. וכן אם אותו אדם הממונה כ"שומר" קורא בעצמו מתוך הספר ביחד עם חבירו, גם כן יש להקל בזה, מפני שאין לחוש ששניהם יטעו ויבואו להטות את הנר.

אולם כל זה דוקא באופן ששניהם קוראים באותו ענין כגון שלומדים יחדיו, שאז כל אחד שם לב למעשיו של חבירו, אבל אם כל אחד קורא בספר בפני עצמו, אין להקל בזה. לפיכך, אם אירע שבליל שבת כבה אור החשמל מאיזו סיבה, ועדיין לא בירכו ברכת המזון, אין לקרוא מתוך ה"ברכון" את ברכת המזון לאור הנרות אלא באופן שיקרא עם אדם נוסף מתוך הספר, שאז כאמור אין לאסור לקרוא לאור הנר. (ומכל מקום אם הברכה שגורה על לשונו, רשאי לקרוא אף כשהוא לבדו, שהרי אינו צריך כל כך לאור הנר, וכפי שביארנו כבר).

ובענין זה שכתבנו, שמותר לאדם לקרוא לאור הנר כשיש אדם אחר השומר עליו שלא יטה, הביא בספר ילקוט יוסף מה שהקשה בשו"ת חתם סופר, שאם כן למה אסרו חכמים לשני אנשים לשוט בנהר בשבת, והרי גם איסור זה עיקרו מפני שחששו חכמים שמא יבא לידי איסור תורה, והרי כיון שהם שניים, בודאי אם יטעה אחד וישכח ששבת היום יזכירינו חבירו ולא יבא לידי איסור. וכן הביא מרן החיד"א בשם המהרי"ל שהקשה גם כן לגבי איסור רכיבה על הבהמה בשבת (שעיקרו מפני שחששו חכמים שמא יבא לחתוך ענף מהעץ תוך כדי רכיבתו), והרי אם הם רוכבים שניים, אם יבא אחד לחתוך זמורה, מיד יזכירנו חבירו.

ותירץ על זה המגן אברהם, שלא הקילו חכמים לקרוא בשניים אלא לדבר מצוה, כגון ברכת המזון או לימוד תורה, אבל לצורך דבר הרשות לא היקלו בזה כלל. ויש חולקים על המגן אברהם, ולדבריהם יש לתרץ באופן אחר.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Le Seder de Roch Ha-Chana – « Réjouissez-vous en tremblant »

Pendant les 2 soirs de Roch Ha-Chana, nous avons la tradition de consommer certains aliments en guise de bon signe pour toute l’année. C’est pour cela que nous mangeons ces soirs-là, des haricots (Roubya en araméen ou Loubya en arabe), de la courge (Kr’a), du ......

לקריאת ההלכה

Les modes d’expiation des fautes

Les jours du mois d’Eloul dans lesquels nous nous trouvons sont des jours de repentir, de supplication et d’expiation, comme nous l’avons déjà mentionné. Nous allons à présent nous consacrer aux différentes catégories de fautes, &agr......

לקריאת ההלכה

« L’homme doit toujours se considérer à moitié coupable et à moitié innocent »

Nos maîtres enseignent dans la Guémara Kiddouchin (40b): L’homme doit toujours se considérer à moitié coupable et à moitié innocent. S’il réalise une Mitsva, heureux soit-il car il s’est fait basculer vers le plateau du m&eacu......

לקריאת ההלכה

L’allumage des Nérott de Roch Ha-Chana, et le problème se posant cette année

L’allumage des Nérott de Roch Ha-Chana La veille du 1er Yom Tov (jour de fête) de Roch Ha-Chana, comme c’est le cas pour les veilles de Chabbat, nous allumons des Nérott (veilleuses ou bougies) avant le coucher du soleil, lorsqu’il fait encore jour. Pour la ve......

לקריאת ההלכה


Doit-on pleurer à Roch Ha-Chana ?

Question: Quelle est la bonne manière à adopter lors des prières de Roch Ha-Chana ? Doit-on se stimuler à pleurer au moment de la prière, afin qu’Hachem ait pitié de nous et qu’il exauce nos demandes favorablement, ou bien est-il plus juste ......

לקריאת ההלכה

Repentir sur le Lachon Ha-Ra’ (médisance), et repentir pour avoir statué sur une loi de façon erronée

Deux questions: Si j’ai dit du Lachon Ha-Ra’ à l’encontre de mon prochain, dois-je aller le trouver pour lui raconter ce que j’ai dis sur lui et pour lui demander pardon? Quel est le Din au sujet d’un Rav qui a statué de façon rigoureuse dans un ca......

לקריאת ההלכה

L’expiation des fautes – L’étude de la Torah – les fauteurs de notre époque

Dans les précédentes Halachot, nous avons écrit qu’il existe 4 niveaux de fautes. Nous avons expliqué qu’il y a des fautes pour lesquelles il n’y a pas de totale expiation tant que le fauteur ne traverse pas certaines épreuves, ou la mort dans cer......

לקריאת ההלכה

Détails concernant les textes des prières de Roch Ha-Chana et Yom Kippour

Grâce à D., chacun prie toutes les prières de Roch Ha-Chana et de Yom Kippour avec précision, mais dans les différents rituels de prières, il existe différentes versions des textes. Certaines de ces versions sont Halachiquement fondées, d’......

לקריאת ההלכה