הלכה ליום שלישי כ"ו סיון תשס"ז 12 ביוני 2007

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

מרים בת ריקה ע"ה

הוקדש על ידי

נכדה יעקב

פרטי דינים בענין קריאה בשבת לאור הנר

בהלכות הקודמות ביארנו שאסור לקרוא בשבת לאור נרות, מפני שחששו רבותינו שמא יטעה אדם ויעשה פעולה ליפות את הלהבה בכדי שיאיר לו הנר בצורה טובה יותר.

כתב מרן השלחן ערוך (בסימן ער"ה): ואם יש אחר עמו (כלומר, אותו שרוצה לקרוא לאור הנר, אינו נמצא לבדו, אלא נמצא עמו אדם נוסף) ואמר לו (הקורא) תן דעתך עלי שלא אטה (תהיה לי כ"שומר" שאם אבא לגעת בנר, מייד תזכיר לי ששבת היום), מותר. והוא הדין אם אומר כן לאשתו. שהרי באופן כזה אין לחוש שמא יטה את הנר. וכן אם אותו אדם הממונה כ"שומר" קורא בעצמו מתוך הספר ביחד עם חבירו, גם כן יש להקל בזה, מפני שאין לחוש ששניהם יטעו ויבואו להטות את הנר.

אולם כל זה דוקא באופן ששניהם קוראים באותו ענין כגון שלומדים יחדיו, שאז כל אחד שם לב למעשיו של חבירו, אבל אם כל אחד קורא בספר בפני עצמו, אין להקל בזה. לפיכך, אם אירע שבליל שבת כבה אור החשמל מאיזו סיבה, ועדיין לא בירכו ברכת המזון, אין לקרוא מתוך ה"ברכון" את ברכת המזון לאור הנרות אלא באופן שיקרא עם אדם נוסף מתוך הספר, שאז כאמור אין לאסור לקרוא לאור הנר. (ומכל מקום אם הברכה שגורה על לשונו, רשאי לקרוא אף כשהוא לבדו, שהרי אינו צריך כל כך לאור הנר, וכפי שביארנו כבר).

ובענין זה שכתבנו, שמותר לאדם לקרוא לאור הנר כשיש אדם אחר השומר עליו שלא יטה, הביא בספר ילקוט יוסף מה שהקשה בשו"ת חתם סופר, שאם כן למה אסרו חכמים לשני אנשים לשוט בנהר בשבת, והרי גם איסור זה עיקרו מפני שחששו חכמים שמא יבא לידי איסור תורה, והרי כיון שהם שניים, בודאי אם יטעה אחד וישכח ששבת היום יזכירינו חבירו ולא יבא לידי איסור. וכן הביא מרן החיד"א בשם המהרי"ל שהקשה גם כן לגבי איסור רכיבה על הבהמה בשבת (שעיקרו מפני שחששו חכמים שמא יבא לחתוך ענף מהעץ תוך כדי רכיבתו), והרי אם הם רוכבים שניים, אם יבא אחד לחתוך זמורה, מיד יזכירנו חבירו.

ותירץ על זה המגן אברהם, שלא הקילו חכמים לקרוא בשניים אלא לדבר מצוה, כגון ברכת המזון או לימוד תורה, אבל לצורך דבר הרשות לא היקלו בזה כלל. ויש חולקים על המגן אברהם, ולדבריהם יש לתרץ באופן אחר.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה ביארנו, כי מצוה להדליק נרות בימי החנוכה. ובמצוה זו מצווים האנשים והנשים. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חנוכה

אנו עומדים לפני תחילת ימי החנוכה, ולכן נתחיל ללמוד את הדינים הנוגעים לימים אלה. ימי החנוכה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו. ובשנה זו (התש"פ) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ליל שני), נדליק נרות חנוכה בפעם הראשונה. ובמוצאי יום ראשון שאח......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות במסיבת חנוכה ובבית הכנסת

נהגו כל ישראל, שמברכים ומדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת כדי לפרסם את הנס. והוא מנהג ותיק שנזכר בדברי רבותינו הראשונים. וטעם המנהג, כתב בספר המכתם (פסחים קא.), שמאחר ויש פרסום הנס גדול בפני כל העם, ועוד שיש אנשים שאין להם נרות חנוכה בבתיהם, לכן נוהגים להדליק גם בבית הכנסת. ומנהג זה נפסק על ידי מרן......

לקריאת ההלכה


אשה חכמה בתורה

בהלכות קודמות נתבאר הדין שחייבים לעמוד בפני אדם זקן בשנים. והוא הדין לגבי אשה זקנה בשנים. וכן נתבאר הדין שיש לקום בפני תלמיד חכם ובפני אשתו של התלמיד חכם. בהלכה הקודמת ביארנו גם, שמרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב, שתלמידה מחוייבת בכבוד מורתה שלמדה תורה מפיה, וצריכה לעמוד בפניה, ואסורה לקרוא ......

לקריאת ההלכה

קימה בפני זקן בשנים

בהלכה הקודמת ביארנו את שורש החיוב לקום בפני תלמיד חכם ובפני זקן בשנים. מי נקרא "זקן" נחלקו הפוסקים אודות החיוב לקום בפני אדם זקן, מאיזה גיל נקרא אדם "זקן"? כי יש סוברים שמגיל שישים כבר נקרא אדם "זקן". אבל לדעת הטור ומרן השלחן ערוך, אדם אין אדם נחשב לזקן, אלא מגיל שב......

לקריאת ההלכה

קימה בפני תלמיד חכם

נאמר בתורה (ויקרא יט): "מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי ה'". ופירשו רבותינו במסכת קידושין (דף לב:) "שיבה" זה שהוא זקן בשנים "זקן" זה שקנה חכמה. כלומר, תלמיד חכם, אף על פי שהוא צעיר לימים, חייבים לעמוד בפניו מלא קומה (כל......

לקריאת ההלכה

לחלוק כבוד לרב באמצע קריאת שמע

בהלכות הקודמות נתבאר חיוב קימה בפני תלמיד חכם או אדם זקן. הלכה יש בידינו, שאין חולקים כבוד לתלמיד בפני רבו, דהיינו שאם נמצאים לפנינו שני תלמידי חכמים, והאחד הוא רבו של האחר, אין חולקים כבוד לתלמיד בפני רבו. (אולם בודאי שאסור לבזותו או למנוע ממנו כבוד באופן שגורם לביזיון). אבל אם הרב בעצמו מכבד את......

לקריאת ההלכה