הלכה ל יום חמישי 17 Tevet 5775 8 ינואר 2015

ההלכה מוקדשת לרפואת היקר והנעלה

שרון בן ענת בתוך שאר חולי ישראל

שה' יתברך ברחמיו המרובים ישלח דברו הטוב וירפאהו רפואה שלימה
וישוב לאיתנו הראשון במהרה, וזכות התורה הקדושה תגן בעדו אלף המגן
ויזכה לאורך ימים ושנות חיים ושלום

הוקדש על ידי

הלכה יומית

נר נשמה – לימוד התורה

תשובה: רמז למנהג הדלקת הנר לכבוד הנפטרים נזכר במשנה במסכת ברכות (נב:) אין מברכין בורא מאורי האש במוצאי שבת על הנר של מתים. ובגמרא (נג.) פירש רש"י, כל מת שהוא אדם חשוב ומוציאים לפניו נר ביום לכבודו, אף אם הוציאוהו בליל מוצאי שבת אין מברכים עליו, לפי שנעשה לכבוד ולא להאיר. וכן נפסק בשלחן ערוך אורח חיים (סימן רחצ סעיף יב).

ובארחות חיים כתב וזו לשונו: כתב רבינו אשר, נוהגים שכל אחד מדליק נר בערב יום הכפורים לכפר על אביו ואמו, כי כבוד הוא להשם יתברך, שנאמר באורים כבדו ה'. ומנהג ישראל תורה הוא. עד כאן. וכן כתבו עוד מגדולי הפוסקים. ומכאן נהגו שגם ביום הפטירה של אביו או אמו מדליקים נרות לעילוי נשמתם, מדי שנה בשנה. וכן כתב בשו"ת מהרש"ל (סוף סימן מו), שאם שכח להדליק נר בערב שבת בבית הכנסת ביום פטירת אביו או אמו, כמו שרגילים להדליק בכל ארץ אשכנז, מותר לומר לגוי להדליק הנר בבין השמשות, (כלומר כמה דקות אחרי שקיעת החמה, כשעדיין לא יצאו הכוכבים), שמאחר שהעולם נזהרים בהדלקת הנר לכבוד אב ואם, נחשב הדבר כצורך גדול, ולכן יש להתיר.

אולם לכל הדעות אין מנהג זה מצוה ממש, אלא מנהג טוב שנהגוהו משנים קדמויות ויסודתו בהררי קודש. ומעתה נראה, שלפי מה שכתבו הפוסקים לגבי נר שבת, שאפשר לצאת ידי חובת הדלקת נרות שבת בנרות של חשמל (וכמו שביארנו בדין נרות של חשמל), כל שכן שבדבר זה שאינו אלא מנהג, אפשר לצאת ידי חובה על ידי נרות של חשמל. ובפרט במקום שנוהגים להדליק את נרות הנשמה לעלוי נשמת ההורים בבית הכנסת, שאז ריח השמן והשעווה מפריע לחלק מן המתפללים, שיש מקום גדול יותר לומר שעדיף להדליק את נרות הנשמה בנרות של חשמל. וכמו שנוהגים הלכה למעשה בהרבה בתי כנסיות ובתי מדרשות.

ועל כן העלה להלכה מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שאפשר לצאת ידי חובת מנהג הדלקת הנר לעלוי נשמת ההורים בנרות חשמל. וכן מצוה גדולה לתרום מעות לבתי מדרשות לצורך הוצאות החשמל והתאורה, שעל ידי זה יוכלו לעסוק בתורה, ובכך תגרם נחת רוח להורים הנפטרים ויהיו עליו למליצי יושר.

וכן הדין לגבי נר זכרון לגדולי ישראל, כגון אותם הנוהגים להדליק נר לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, (בפרט בערב שבת, שהנר מוסיף אורה לכבוד שבת), שיש מקום למנהגם, ורשאים לעשות כן גם בנר חשמל, וזכות התורה תגן בעדם, כי נר מצוה ותורה אור. (וגם טוב הדבר לחינוך הילדים, שעל ידי מעשי האם, שמדליקה נר לכבוד נשמת הצדיק, מתעוררת בלבם האמונה בחכמינו זכרונם לברכה).

ויש לציין, כי עיקר הזכות להורים ולמורים בגן עדן, היא שיהיו בניהם ובנותיהם ותלמידיהם עוסקים תמיד בתורה, ואין לשער גודל השמחה והתועלת שמביאים בנים ותלמידים לנשמות קודמיהם על ידי עסק התורה, שמעלתה גדולה בהרבה מענין הדלקת הנר, (וכן מענין אמירת הקדיש), כי נר ה' נשמת אדם, שממשיכים בניו ותלמידיו לעסוק בתורה, ובפרט מי שעוסק בתורת רבותינו, שעל ידי זה שהוא עוסק בתורתם, שפתותיהם דובבות בקבר, וזכותם תעמוד לו עד ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Le Seder de Roch Ha-Chana – « Réjouissez-vous en tremblant »

Pendant les 2 soirs de Roch Ha-Chana, nous avons la tradition de consommer certains aliments en guise de bon signe pour toute l’année. C’est pour cela que nous mangeons ces soirs-là, des haricots (Roubya en araméen ou Loubya en arabe), de la courge (Kr’a), du ......

לקריאת ההלכה

Les modes d’expiation des fautes

Les jours du mois d’Eloul dans lesquels nous nous trouvons sont des jours de repentir, de supplication et d’expiation, comme nous l’avons déjà mentionné. Nous allons à présent nous consacrer aux différentes catégories de fautes, &agr......

לקריאת ההלכה

« L’homme doit toujours se considérer à moitié coupable et à moitié innocent »

Nos maîtres enseignent dans la Guémara Kiddouchin (40b): L’homme doit toujours se considérer à moitié coupable et à moitié innocent. S’il réalise une Mitsva, heureux soit-il car il s’est fait basculer vers le plateau du m&eacu......

לקריאת ההלכה

L’allumage des Nérott de Roch Ha-Chana, et le problème se posant cette année

L’allumage des Nérott de Roch Ha-Chana La veille du 1er Yom Tov (jour de fête) de Roch Ha-Chana, comme c’est le cas pour les veilles de Chabbat, nous allumons des Nérott (veilleuses ou bougies) avant le coucher du soleil, lorsqu’il fait encore jour. Pour la ve......

לקריאת ההלכה


Doit-on pleurer à Roch Ha-Chana ?

Question: Quelle est la bonne manière à adopter lors des prières de Roch Ha-Chana ? Doit-on se stimuler à pleurer au moment de la prière, afin qu’Hachem ait pitié de nous et qu’il exauce nos demandes favorablement, ou bien est-il plus juste ......

לקריאת ההלכה

Repentir sur le Lachon Ha-Ra’ (médisance), et repentir pour avoir statué sur une loi de façon erronée

Deux questions: Si j’ai dit du Lachon Ha-Ra’ à l’encontre de mon prochain, dois-je aller le trouver pour lui raconter ce que j’ai dis sur lui et pour lui demander pardon? Quel est le Din au sujet d’un Rav qui a statué de façon rigoureuse dans un ca......

לקריאת ההלכה

L’expiation des fautes – L’étude de la Torah – les fauteurs de notre époque

Dans les précédentes Halachot, nous avons écrit qu’il existe 4 niveaux de fautes. Nous avons expliqué qu’il y a des fautes pour lesquelles il n’y a pas de totale expiation tant que le fauteur ne traverse pas certaines épreuves, ou la mort dans cer......

לקריאת ההלכה

Détails concernant les textes des prières de Roch Ha-Chana et Yom Kippour

Grâce à D., chacun prie toutes les prières de Roch Ha-Chana et de Yom Kippour avec précision, mais dans les différents rituels de prières, il existe différentes versions des textes. Certaines de ces versions sont Halachiquement fondées, d’......

לקריאת ההלכה