הלכה ליום רביעי כ"א אייר תש"ע 5 במאי 2010

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

סימי-יסמין בת איידה ז"ל

הוקדש על ידי

אפרת

שאלה: האם מותר לגדל בבית בעלי חיים טמאים, כגון דגי נוי טמאים, או ארנבות ותוכים וכדומה, או שיש בכך איסור לפי ההלכה?

תשובה: במשנה במסכת שביעית (פ"ז) שנינו, אין עושין סחורות בנבלות וטרפות שקצים ורמשים. כלומר, כל הדברים האסורים באכילה מן התורה, אף על פי שמותרין בהנאה, (כגון נבלה של בהמה שמתה בלא שחיטה, שבשרה אסור באכילה, אבל הוא מותר בהנאה, כגון ליהנות מעור הבהמה וכדומה), אסור לעשות בהן סחורה, דהיינו למכרם לאחר, וכמו כן אסור לקנותם, ואף על פי שאינו מתכוון לעשות בהם איסור, שהרי ודאי אינו חפץ לאכלם, אף על פי כן אסור לסחור בהם.

ולפיכך אסור לאיש מישראל לסחור בחזירים או בדגים טמאים וכיוצא בזה, אף על פי שמקפיד שלא למכרם אלא לגויים, ויש אומרים שאיסור זה הוא מן התורה, וכן דעת רוב הפוסקים (התוספות והרא"ש והנמקי יוסף ואור זרוע ועוד), חוץ מן החֵלֶב (בצירי, שהוא כמו שומן שנמצא במקומות מסוימים בבהמה, ואסור לאכלו מן התורה) שמותר לסחור בו, שהרי נאמר בתורה לגביו "יעשה לכל מלאכה" כלומר שמותר למכרו וליהנות ממנו בכל דרך ואף מותר לסחור בו, באופן שלא יימכר לישראל (יהודי) לאכילה.

ואף אם עבר כבר וקנה דברים האסורים, אסור למכרם לאחרים, אלא יש להפקירם לגמרי, אבל צייד שצד דגים טהורים, ועלו ברשתו גם דברים טמאים שלא בכוונה, רשאי למכרם לאחרים.

אולם אין איסור סחורה בדברים האסורים שייך אלא בדברים העומדים לאכילה, כמו בשר נבלה וטריפה וכדומה, אבל דבר שאינו עומד לאכילה, מותר לסחור בו, ולפיכך מותר לסחור בסוסים וחמורים וכדומה, שהרי בדרך כלל אינם מיועדים לאכילה אלא לצרכים אחרים, ולפיכך פסק הרשב"א בתשובה (סימן תפט) שמותר לסחור בעורות של בעלי חיים טמאים, כגון פרוות של שפנים וארנבים ודובים ושועלים, משום שאין העורות מיועדים לאכילה. (אך זאת מבלי להכנס לשאלה אם ראוי לצער בעלי חיים עבור פרוות).

ולאור האמור ניגש לנדונינו, אם מותר לקנות ולגדל בבית בעלי חיים כגון דגי נוי טמאים, ארנבות או תוכים וכדומה, הנה מבואר שכל דבר שעיקר ייעודו הוא לאכילה, אסור לסחור בו, וממילא אסור לקנותו, ולכן כתב בשו"ת חסד לאברהם (להגאון רבי אברהם אלקלעי) שאסור לגדל ארנבות חיים בבית להנאה או בכדי להוציא מהם ולדות או בשביל העורות, שהרי בודאי רוב הארנבות בעולם, מגדלים אותם לצורך אכילה. וכן פסק הגאון רבי עבדללה סומך זצ"ל מבבל, בספרו זבחי צדק, וכן כתבו עוד פוסקים, והביא דבריהם להלכה מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א. וכן הדין לעניין דגים, שכל שרובם מיועדים לצורך אכילה, אסור לסחור בהם, ולכן אסור לגדל בבית דגים כאלה, אף על פי שמגדלים לנוי, אבל באמת רוב סוגי הדגים שנמכרים לנוי, אין דרך לאכלם כלל, ולפיכך נראה שמותר מן הדין לגדלם. וכן כתבו הפוסקים לגבי עופות המדברים (תוכי מדבר) ושאר ציפורי נוי, שאין הדרך לאכלם כלל, מותר לסחור בהם ולגדלם ואין בכך חשש איסור כלל.

אדם המגדל בביתו בעלי חיים (בהיתר), עליו להשמר מאד מאד, שלא לגרום להם שום צער. ומלבד העוון הגדול בצער בעלי חיים, עוד שעוון זה עלול להביא על האדם גזירות קשות, וכמו שביארנו כבר בעבר.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר להביא לבית כלב קטן בשביל הילדים? בשבת עצמה האם מותר להחזיק בכלב עצמו או רק עם רצועה? כ' סיון תש"פ / 12 ביוני 2020

מן הדין מותר, אם לא מפחדים ממנו. ואסור לטלטלו בשבת, אלא עם הרצועה. ויש לדעת שישנם כמה בעיות הלכתיות למגדלי כלבים.

האם מותר לגדל שרקנים בבית ? כ"ב תמוז תשע"ט / 25 ביולי 2019

מעיקר הדין, מותר.

האם מותר לגדל שרימפסים בבית למטרת נוי? ידוע לי כי ישנם אנשים שאוכלים שרימפסים אך אני לא אוכל שרימפסים מכיוון שהם אינם כשרים אך כן אשמח לגדל אותם באקוואריום לשם נוי, האם זה מותר? ט' אייר תשע"ח / 24 באפריל 2018

אותם המיועדים לאכילה, אסור לגדל. אבל אותם שמיועדים רק לנוי, מותר. ואותם הנמכרים בדרך כלל לגידול בבית, אינם מאותו סוג המיועד בדרך כלל למאכל, ולכן מותר לגדלם.

האם מותר לגדל בבית ארנב בשביל הילדים ? כ"א אדר תשע"ח / 8 במרץ 2018

אין לגדל ארנב, אבל מותר מעיקר הדין לגדל בעלי חיים אחרים שרוב הגידול שלהם לא מיועד לאכילה, אף על פי שאינם כשרים, כמו שרקנים או אוגרים וכדומה

האם מותר לגדל תוכים בבית? כ"ט חשון תשע"ח / 18 בנובמבר 2017

אם הם מצטערים, הדבר אינו טוב מכמה בחינות. ואם אינם מצטערים, יש להקל בזה. (המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל השיב לנו להוציאם מהבית. אבל הרבה גדולי תורה לא חששו לזה).

 

האם מותר לגדל אוגר בבית, כחיית מחמד לילדים? כ"א סיון תשע"ז / 15 ביוני 2017

מותר

רציתי לדעת איפה מרן זצ"ל כותב בספריו שיש איסור לגדל ארנבים? ט"ז סיון תשע"ז / 10 ביוני 2017

בכף החיים יורה דעה סימן קיז מבואר שאסור לגדל ארנבים. וחלק זה בכף החיים הוא ממרן זצ"ל כנודע.

האם מותר לגדל נחש בבית? והאם הנשל של הנחש באמת מסמל פרנסה ושפע? י"ג סיון תשע"ז / 7 ביוני 2017

מותר מן הדין לגדל נחש בבית, ואם הוא מסוכן חובה לדאוג שיהיה סגור היטב. ולפרנסה העיקר להתפלל לפני ה' יתברך, כי תפלה אחת שווה יותר מכל הסגולות וההשתדלויות שבעולם.

האם מותר לגדל תוכי בבית? כ"ה טבת תשע"ז / 23 בינואר 2017

מותר. מפני שרוב ככל התוכים נמכרים לשעשוע ונוי ולא למאכל.

האם בכלל בעלי חיים טמאים,נכלל גם גידול כלב? 
והאם ישנו חילוק בן כלב הגדל בבית לבין גידולו בחצר? כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

מותר לגדל כלב, בתנאי שאינו מפחיד אנשים אחרים, וגם אינו כלב מסוכן. אולם הדבר אינו מומלץ, הן על פי ההלכה והן על פי הקבלה.

אסור על פי ההלכה לסרס או לעקר כלב. והוא איסור חמור מאד. וכידוע כמעט בלתי אפשרי לגדל כלב בצורה כזו. כמו כן הכלב הוא מוקצה בשבת. ולכן מאז ומעולם יהודים העדיפו שלא לגדל כלב.

בברכת התורה,
הלכה יומית

לא ברור מה דעתו של מרן, האם מותר לגדל דגים לנוי טמאים?
  כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

מותר לגדל דגי נוי טמאים שרובם אינם מיועדים למאכל. אבל דגים שרובם מגודלים למאכל, וסוחרים בהם למאכל, אסור לגדלם. לכן אסור לגדל צלופח וכיוצא בו.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

האם מותר לגדל דגי נוי טמאים, או תוכים?
ומה לגבי השטריימלים שבאים מפרוות ומגבעות שחורות שלובשים אברכים שזה בא מן העור של הארנבת? כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

דגי נוי, וכן תוכים, אינם אסורים בסחורה, הואיל ורובם אינם מיועדים למאכל אלא לנוי ושעשוע.

ומותר לסחור בעורות של בעלי חיים טמאים, ולכן מותר לסחור בפרוות בעלי חיים. (מבלי להכנס לשאלת צער בעלי חיים).

בברכת התורה,
הלכה יומית.

האם מותר להחזיק בבית מה עם כלב וחתול? כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

רוב סוחרי הכלבים בעולם סוחרים בהם לשם שעשוע, ולכן מותר להחזיק בבית כלב מצד איסור זה. אולם יש איסור להחזיק כלב רע, שמפחיד בני אדם, וכל שכן אם הוא עלול להזיק לבני אדם. ויש בזה כמה חילוקי דינים.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת בשר עם דגים

לאחר שלמדנו בימים האחרונים כמה דינים הנוגעים לאכילת בשר וחלב, נדון בכמה הלכות הנוגעות לאכילת בשר דגים עם בשר של עוף או בהמה, ועוד ענינים השייכים לזה. דג שנאפה עם בשר אמרו בגמרא במסכת פסחים (דף עו:): "ההיא בינתא דאיטווא בהדי בישרא, אמר מר בר רב אשי, אסור לאכלה, משום דקשיא לריחא ולדבר אחר&quo......

לקריאת ההלכה

דין תספורת בימי בין המצרים – שנת תש"פ

מנהג איסור תספורת מרוב תוקף האבלות בימי בין המצרים, נהגו האשכנזים שלא להסתפר ולהתגלח, מיום שבעה עשר בתמוז ועד יום עשירי באב. מנהג הספרדים אולם הספרדים ובני עדות המזרח לא נהגו להחמיר בזה, אלא מנהגינו כעיקר תקנת רבותינו התנאים, שגזרו אחר חורבן בית המקדש, שבשבוע שחל בו תשעה באב אסור מלספר ולכבס, ו......

לקריאת ההלכה

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

דין כלי בשר וכלי חלב, ודין "נותן טעם לפגם"

קדרה (סיר) שבישלו בה בשר, דפנות הקדרה בולעות מעט מן האוכל שנתבשל בה, ולכן קדרה זו נחשבת קדרה "בשרית", ואם בישלו באותה קדרה אחר כך מאכל חלבי, פולטת הקדרה מטעם הבשר שיש בה לתוך החלב, ולכן אוסרת את כל המאכל שנתבשל בה. וזהו עיקר הדין של איסור בישול חלב בכלי של בשר. ועתה נבאר מהו דין "נות......

לקריאת ההלכה


(המשך) דין כלי זכוכית ו"פיירקס" לעניין איסור בשר בחלב

בהלכה הקודמת כתבנו שלדעת השולחן ערוך, כלי זכוכית אינם בולעים כלל, ולכן אין כל איסור להשתמש בכלי זכוכית למאכלי בשר, ולאחר שישטפו כראוי, להשתמש בהם למאכלי חלב, (ואמנם דעת הרמ"א להחמיר בכלי זכוכית כדין כלי חרס וכן מנהג רבים מעדות אשכנז.) ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, בספריו ובשיעוריו, פוסק כד......

לקריאת ההלכה

ברכת שהחיינו על בגד חדש

שאלה: מתי יש לברך שהחיינו על קניית בגד חדש, האם בשעת הקנייה או בשעת הלבישה? והאם יש לברך שהחיינו על כל בגד ובגד שקונה? תשובה: במשנה במסכת ברכות (נד.) למדנו שיש לאדם לברך על קניית כלים (בגדים) חדשים ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". ולענין מתי יש לברך את ברכת שהחיינו. הנה כתב ה......

לקריאת ההלכה

איסור אכילת בשר וחלב על שלחן אחד

טעמי וגדרי ההלכה האוכל מאכלי חלב, אסור לו להעלות (לשים) על אותו שולחן מאכלי בשר. ולמשל, מי שאוכל לחם עם גבינה, אסור לו להניח על אותו שלחן פרוסת בשר. וזאת מגזירת רבותינו, שגזרו שלא לעשות כן, כדי שלא יטעה אדם ויאכל ממאכלי הבשר שעל השלחן. (כן כתב הרמב"ם). וכן להיפך, אם אוכל מאכלי בשר, אסור לו להע......

לקריאת ההלכה

שאלה: האם צריך ליחד כלים שונים למאכלי בשר ולמאכלי חלב גם בכלי זכוכית?

תשובה: כבר ביארנו בהלכה הקודמת, שחובה ליחד כלים שונים למאכלי בשר ולמאכלי חלב, משום שכלים שנמצאים בהם מאכלים (חמים) של בשר או של חלב, בולעים מטעם המאכלים ההם, ואחר כך פולטים את אותו הטעם שבלעו, לתוך מאכל אחר שהם נוגעים בו. ונחלקו רבותינו הראשונים לעניין כלי זכוכית, האם גם הם בולעים כשאר כלים, או ש......

לקריאת ההלכה