הלכה ליום חמישי ז' אלול תשס"ו 31 באוגוסט 2006

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה

לאשר שמעיה בן סוזן

הוקדש על ידי

פלוני

דיני הדלקת הנרות

מצוה מדברי סופרים (מדרבנן) להדליק נרות בערב שבת, כדי שלא יהיה אדם הולך בחושך בשבת ומתוך כך בא לידי מריבה בתוך ביתו. ומצוה להדליק הנרות סמוך לשולחנו שסועד עליו בליל שבת, כדי שיקדש ויאכל לאורם, וזהו מכלל עונג שבת גם כן שאוכל לאור הנרות של שבת. ומכל מקום אם הוא נהנה יותר לקדש ולסעוד בחצר או במרפסת, מפני שמזג האויר בחדר חם וכיוצא בזה, רשאי לקדש בחצר ולאכול שם, שהנרות נועדו לעונג ולא לצער.

ובין האנשים ובין הנשים חייבים להיות בבתיהם נר דולק בשבת, אלא שהנשים מצוות על זה יותר מהאנשים, מפני שהן עוסקות יותר בצרכי הבית. וגם הן מצויות יותר בבית בדרך כלל. וטוב שהאיש יעסוק בהכנת הנרות של שבת, וכפי שרבים נוהגים שהאיש מכין את הנרות להדלקה לכבוד שבת. ובדברי המקובלים הזהירו מאד על הכנת הנרות על ידי האיש.

אף על פי שמעיקר הדין די בנר אחד לכבוד שבת, כל המרבה בנרות הרי זה משובח. ויש נוהגים להדליק שתי נרות, אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד "שמור". ומנהג זה נזכר כבר בספר שבלי הלקט בשם הראבי"ה, וכן הוזכר מנהג זה בשולחן ערוך ובדברי רבינו האר"י. ויש שמדליקות שבע נרות, כנגד שבעת העולים לספר תורה בשבת. (שכיוון שכתוב "נר מצוה ותורה אור" יש לכוון מספר הנרות כמספר העולים לתורה.) ויש המדליקות אף יותר משבעה נרות. וכל הזהיר בנרות שבת להקפיד על תאורה יפה ביום שבת זוכה לבנים תלמידי חכמים (שבת כג:) וראוי לאישה להתפלל בסיום הדלקת הנרות כי בשעת עשיית המצוה התפילה נשמעת ביותר. ונכון שתתפלל שייתן לה השם יתברך בנים תלמידי חכמים מאירים בתורה, וכפי שנאמר "כי נר מצוה ותורה אור".

הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

מה מברכים על הפיצה?
לחץ כאן לצפייה בשיעורים נוספים

הלכות אחרונות

"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

תקיעת שופר

מצות עשה מן התורה לשמוע תרועת השופר ביום ראש השנה, שנאמר "יום תרועה יהיה לכם". ואסור לדבר בין התקיעות, וכל שכן בזמן התקיעות עצמם, ומשעה שבירך "לשמוע קול שופר" (או שיצא ידי חובת הברכה מפי השליח ציבור), לא יוציא הגה מפיו עד שישמע את התקיעות. נחלקו רבותינו גדולי הפוסקים אם יש לומ......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

דין ישיבה בסוכה

מצות הישיבה בסוכה נאמר בתורתנו הקדושה (ויקרא כג.) "בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת, למען ידעו דורותיכם כי בסכת הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים", ובגמרא במסכת סוכה (יא:) פירשו רבותינו, שאותם הסוכות שישבו בתוכם בני ישראל, אלו ענני הכבוד, שהקיפם הקדוש ברוך הוא כדי ש......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ט), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה


משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ט) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה

קוניאק – ברנדי – שמפניה – היהודים שנסחפו בספינה

אתמול, ביארנו את עיקר הדין, שגזרו רבותינו איסור חמור על יין של מי שאינו יהודי, שהוא אסור בשתיה, ובדרך כלל הוא אסור גם בהנאה. ומעתה נסביר כמה פרטים בענין זה: שמפניה לגבי "שמפניה" שאין עליה הכשר, אין ספק כלל בדבר שהיא אסורה בהחלט בשתיה, כל שלא נעשתה תחת השגחת גוף כשרות מוסמך. וטעם הדב......

לקריאת ההלכה

יין שנמזג על ידי אינו יהודי

בימים עברו, היו נוהגים הגויים עובדי עבודה זרה, לנסך (לצקת) יין לשם עבודת כוכבים שלהם. והיו רגילים מאד במעשה זה. ואותו היין הוא אסור בשתיה מן התורה, וכן הוא אסור בהנאה, (כלומר, אסור ליהנות ממכירתו לגוי אחר וכדומה), משום שכל דבר שהוא עבודה זרה, או שמוגש לעבודה זרה, אסור בהנאה. סתם יינם ורבותינו זכ......

לקריאת ההלכה

ברכת לישב בסוכה

עיקרי הדברים פורסמו בשנה שעברה, ועתה הם מתפרסמים בתוספת נופך, לאחר שנשאלנו שאלות רבות לגביהם שאלה: מתי יש לברך את ברכת לישב בסוכה? תשובה: ברכת לישב בסוכה, היא הברכה שאנו מברכים לפני שאוכלים סעודה בסוכה. ועלינו לדון, האם יש לברכה, בעמידה, לפני שיושבים לסעוד, או שיש לברכה לאחר ברכת המוציא,......

לקריאת ההלכה