הלכה ליום חמישי י"ד כסלו תשס"ט 11 בדצמבר 2008

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה

לאלדד-יוסף בן אפרת-רחל הי"ו

הוקדש על ידי

משפחתו

דין כבוד רבו ותלמיד חכם - את מי חייבים לכבד?

כשם שאדם חייב לכבד את אביו ואת אמו ולירא מהם, כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יותר מאביו ואמו, שאביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא. וכך שנינו במשנה (בבא מציעא דף לג.) לעניין מצות השבת אבידה, שאם מצא אדם שתי אבידות, האחת של אביו והשנייה של רבו, והוא אינו יכול לטפל בשתי האבידות, אבידת רבו קודמת, לפי שאביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא. ואם היה אביו תלמיד חכם, אבידת אביו קודמת. ועוד אמרו שם במשנה לעניין מצות פדיון שבויים, שאם היו אביו ורבו שניהם שבויים, חייב לפדות ראשית כל את רבו ורק אחר כך את אביו, ואם היה אביו תלמיד חכם, אביו קודם.

כתב הרמב"ם, אין לך כבוד גדול מכבוד הרב ומורא גדול ממוראו, אמרו חכמים (במסכת אבות) יהי מורא רבך כמורא שמיים, לפיכך אמרו, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, וכל העושה מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה, וכל המתרעם על רבו כמתרעם על השכינה, וכל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה.

אולם לא כל רב נחשב "רבו" , ויש בזה חילוקי דינים ולעניין הלכה יש בזמנינו שלושה סוגים של תלמידי חכמים שצריך לכבדם, ויש חילוקים ביניהם כפי שבעזרת ה' נבאר.

הסוג הראשון, שלגביו נוהגים את כל דיני הכבוד והמורא, הוא רבו המובהק, דהיינו תלמיד חכם שממנו נלמדה רוב תורת התלמיד, אותו התלמיד חייב בכבודו כדין תלמיד מובהק לרבו המובהק. וכמובן שבזמנינו מכיוון שלא לומדים אצל תלמיד חכם אחד במשך הרבה שנים, וגם כיוון שמצויים ספרים מודפסים שאנו למדים מהם הרבה, לא כל כך מצוי רב מובהק כזה שרוב חכמתו של התלמיד ממנו. אך להלן יבואר לגבי מי שייך דין זה גם בזמנינו.

הסוג השני הוא רבו שאינו רבו המובהק, אבל הוא תלמיד חכם שלימדו תורה, וחייב בכבודו כדין רבו שאינו מובהק. (וכן יש מציאות של תלמיד חבר, דהיינו שלמד תורה מרבו אבל נתגדל כבר בעצמו בתורה עד שנעשה קרוב להיות כרבו).

והסוג השלישי הוא תלמיד חכם שאינו רבו כלל, שחייבים בכבודו כדין כל חכם אבל לא כדין רבו.

רבו המובהק, אינו חייב להיות דווקא רבו שלימדו רוב חכמתו (שכפי שנתבאר מצב כזה אינו שכיח בזמנינו) אלא כל שהוא תלמיד חכם גדול הדור ומפורסם בדורו בגודל חכמתו, יש לו דין רב מובהק ממש, שיש בו דיני כבוד מיוחדים שאינם שייכים בתלמיד חכם רגיל, כגון שאסור לתלמיד להורות הוראה בפניו, דהיינו שאסור לתלמיד חכם רגיל להורות הוראה בהלכה במקום שנמצא בו אותו "רב מובהק". ומניין לנו שגדול הדור, דין רב מובהק יש לו? דין זה נלמד משמואל הנביא, שבעודו נער קטון הביאתו חנה אימו לבית המקדש, ובבית המקדש היה גדול הדור עלי הכהן, והנה הוצרכו לשחוט פר לצורך הקרבה על גבי המזבח, ואמר להם עלי הכהן לכהנים, שימצאו כהן שיודע לשחוט כדי שיבוא לשחוט את הפר. ושמואל ראה שהם מחפשים שוחט כהן ואינם מוצאים ומתעכבים. אמר להם, לשם מה אתם מחפשים דווקא כהן שישחט? הלא מן הדין יכול גם כל אדם מישראל לשחוט. הביאוהו לפני עלי, אמר לו לשמואל, מנין לך שאין חובה שדווקא כהן ישחט? אמר לו לעלי, שהרי לא נאמר "ושחט הכהן", ונאמר רק "והקריבו הכהנים", אמר לו עלי, דבר נכון אמרת, אבל הרי אתה מורא הוראה במקום רבך. וכתבו התוספות, שאף על פי שעדיין לא למד שמואל תורה מפי עלי הכהן, מכל מקום כיוון שגדול הדור היה יש לו דין רבו המובהק. (ואמנם התוספות הוסיפו עוד תנאי בזה, אבל הוא העיקר להלכה) וכן פסק מרן בשולחן ערוך, אם הוא מופלג בחכמה אפילו אינו רבו דינו כרבו המובהק, וביאר הרמ"א, מי שהוא גדול הדור ומפורסם בדורו בכך, נקרא מופלג בחכמה. ומובן אם כן שדין רבו המובהק שייך בזמנינו לגבי גדול כמו מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, המפורסם בדורו בגודל חכמתו, ונוהגים לגביו ככל דיני הכבוד השייכים לגבי רב מובהק, גם מי שלא למד ממנו באופן ישיר אפילו הלכה אחת.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום הראשון של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר ......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה – שנת תשפ"א

אתמול, ביום שבת קודש, חל ראש חודש מנחם אב. ובשבוע הבא ביום ראשון (ממוצאי שבת), יחול יום תשעה באב. הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו. משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שלמדנו, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנ......

לקריאת ההלכה


דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב

אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב. וטוב לטעום משהו קודם ברכת הלבנה. ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. (ויש סוברים שאין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, או......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשפ"א), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

"שבעה עשר בתמוז"

היום הוא יום תענית "שבעה עשר בתמוז". תענית שבעה עשר בתמוז נאמר בספר זכריה (פרק ח פסוק יט) "כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי, יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשּׁ......

לקריאת ההלכה

תקיעת שופר

מצות עשה מן התורה, לשמוע קול תרועת שופר ביום ראש השנה, שנאמר "יום תרועה יהיה לכם". ומאחר וכל התקיעות, חובה עלינו לשומען, לכן אסור לדבר בין התקיעות, וכל שכן שאסור לדבר בזמן התקיעות עצמן, אלא יש להיות בשקט, ולהאזין לקול השופר. ומשעה שבירך את ברכת "לשמוע קול שופר", (או שיצא ידי חובת......

לקריאת ההלכה