הלכה ליום רביעי כ"ז טבת תש"ע 13 בינואר 2010

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

הגביר רבי משה סאבא, אשתו, בנו וכלתו ז"ל

הוקדש על ידי

אתר הלכה יומית

האם מותר לכלה לתת טבעת לחתן בזמן הנישואין?

בשעת הנישואין, לוקח החתן טבעת ונותנה לכלה לשם קידושין, ומהי אותה קדושה? שאחר הקידושין הופך דינה של האישה להיות אשת איש, ונאסרת על כל העולם באיסור זה, והרי היא מופרשת- מקודשת לבעלה בלבד. ומן הדין יכול לקדשה בכל כסף ואפילו בדבר שאינו כסף אלא שווה כסף יכול לקדש, אלא שהיום נוהגים לקדש בטבעת דווקא. והטבעת, מותר שתהיה מזהב או מכסף, ומותר שתהיה חרוטה באיזו דוגמא וכיוצא בזה. אך יש להקפיד שלא תהיה זו טבעת עם אבן, כגון יהלום וכיוצא בזה.

והנה בודאי שבדיני תורתינו, לא שייך כלל שתהא האישה מקדשת את האיש, וכן לא שייך שתחול על הבעל איזו קדושה על ידי קבלת איזה דבר מן הכלה. אלא שישנו מנהג שהולך ומתפשט בקרב חוגים רחבים, שנוהגים שם, שאחר שנותן החתן לכלתו את טבעת הנישואין, חוזרת גם היא ונותנת לו טבעת אחרת. והשאלה הנשאלת היא, האם יש בכך בעיה הלכתית?

והנה, מלבד מה שזהו מנהג עוקרי התורה, הרפורמים והקונסרבטיבים, שבדו להם שברי דת מלבם, וצריך להתרחק מאד מהם וממנהגיהם, כתב הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, שיש במעשה כזה איסור, משום שעלולים לחשוב מתוך כך, שכשם שהאיש מקדש את האישה, האישה מקדשת את האיש, ועל ידי כך גם ישכחו המון העם בכלל את דין הקידושין על פי התורה, ויש בכך איסור גמור, והביא ראיות וסימוכין לדבריו.

ולכן צריכים יראי ה' להימנע ממנהג כזה ומדומיו, וראוי לנו מאד לדבוק בדרכי אבותינו ואמותינו שמנהגיהם תורה ודרכם דרך ישרה. (ולצערנו הרב מצויים בזמנינו הרבה מאד, כעשב על פני האדמה, ארגונים שונים המנסים לשנות את מנהגי ישראל לפי עניות דעתן, והכל באמתלאות משובשות בנושא מעמד האישה, שכאילו חס ושלום על פי התורה מעמד האישה הוא נמוך, בזמן שההיפך הוא הנכון, ורק על פי דרך התורה האישה מכובדת ומתכבדת, היפך מנהג האמור, בדברים שאי אפשר להאריך בהם במסגרתינו.)

ובהלכה הבאה נדבר מענין מצות ברית מילה, על ידי מי ראוי לעשותה.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם זה אסור גם כאשר ענידת הטבעת נעשית כדי שידעו כולם שהגבר נשוי?
אני יודעת שיש בזה משום "חוקות הגויים" אבל בדורנו יש בעיות צניעות גדולות וכדי להימנע מטעויות עדיף שהנשים ידעו שהבחור נשוי (במיוחד אם הוא צעיר מאוד ונמצא בצבא או בעבודה מעורבת..) ב' שבט תש"ע / 17 בינואר 2010

שלום רב!

הנה לתת טבעת לבעל בשעת הקידושין, ביארנו שיש בזה איסור ואין לעשות כן. אבל לתת לבעל את הטבעת אחר כך להיכר שהוא נשוי, יש מקום להקל בדבר במקום צורך. שהרי אין זה מחוקי הגויים שאסור לנו לנהוג בהם, כי יש טעם הגיוני לחוק זה, והוא אינו עשוי לשם עבודה זרה או פריצות, ובאופן כזה אין איסור בדבר, כמו שביארנו בכמה הזדמנויות.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

האם מותר לחתן לתת לכלה איזה שרשרת או טבעת וכדומה, לפני החופה (בזמן שהם לא מאורסים) או שזה נחשב כאילו שהיא ארוסה לו? ב' שבט תש"ע / 17 בינואר 2010

שלום רב!

מותר לחתן לתת לכלה מתנה מה שירצה, רק יזהר שלא יתן לה את המתנה בתורת קידושין, אלא בתורת מתנה סתם.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

ברור שלא שייך שהכלה תתן טבעת לחתן בשעת החופה, אבל אם אחר כך היא מבקשת מהבעל שיענוד טבעת כדי כסימן שהוא נשוי יש אם זה בעיה? 
האם יש בעיה שגבר יענוד טבעת נישואים?

ב' שבט תש"ע / 17 בינואר 2010

שלום רב!

לאמיתו של דבר, יש מקום להקל שהבעל ילך בטבעת הניתנת לו לאחר החתונה כסימן שהוא נשוי. אבל בשעת החתונה עצמה, אין לתת לבעל את הטבעת.

בברכה,
הלכה יומית.

קראתי את העניין של האיסור לכלה לתת טבעת לחתן
וברצוני להעיר, כי מו"ר הגר"מ מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים, אמר לי שהדבר מותר. וגם בדברי האגרות משה לא מצאנו מקור לאיסור. ב' שבט תש"ע / 17 בינואר 2010

שלום רב!
לגבי דעתו של הגאון אגרות משה. אמנם בחהע"ז ח"ד (סימן יג וסימן לב) משמע שאינו אוסר את הדבר. מכל מקום בתשובתו בחלק ג (סימן יח) כתב שיש לאסור את הדבר מן הדין. כפי שיראה כל רואה. ודבריו בשאר התשובות הן ללא הטעם שהוסיף בח"ג, שהיא דעתו לענין הלכה כנודע. הגר"מ מאזוז אולי מתכוין שכיום שאין בינינו כל כך את החשש של הרפורמים אין כל כך טעם לאסור בדבר.

אך אנו כתבנו את שנראה שנכון יותר להורות בדור זה שנדבקים במנהגים קלוקלים כל העת, הגם שבאמת יש לצדד שאין איסור בדבר, מכל מקום למה לנו לאמץ לעצמינו מנהגים כאלה, חוקים לא טובים, שמקורם טמא מטעמי הרצון החדש לעשות מהאשה איש ומהאיש אשה. והשומע ישמע והחדל יחדל.

בברכת התורה ובכבוד רב,
הלכה יומית.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

מרור – כורך – שלחן עורך - ותוספת הלכות בשל מגפת "קורונה" והסגר הנהוג בכל המקומות

אף שעלינו להמשיך בהלכות הפסח, מכל מקום נעמוד גם על כמה דינים ששייכים באופן מיוחד השנה, בשל מגפת "קורונה" והסגר הנהוג בכל המקומות. שריפת חמץ - לגבי שריפת חמץ, שנהגו לצאת ולשורפו ביום ערב פסח, דבר שהשנה לא יתאפשר להרבה בני אדם. הנה בגמרא ובשלחן ערוך (סימן תמה) מבואר, כיצד היא מצות ביעור ח......

לקריאת ההלכה


קריאת המגילה – קולות נפץ

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה

זהירות בעניני חמץ

---------------- מנויים יקרים, אנו שמחים להודיע לבעלי טלפונים חכמים (בהיתר רב), כי מעתה ניתן להוריד את האפליקציה "אינסטרב", בה ניתן לשאול ולקבל תשובות לשאלותיכם ההלכתיות מפי תלמידי חכמים מורי הוראות בישראל.  האפליקציה אינה שייכת ל"הלכה יומית", אולם הרה"ג יעקב ששון ש......

לקריאת ההלכה

בישול ביום טוב

בהלכות הקודמות ביארנו, שאף על פי שדין יום טוב (חג) ודין שבת שוה לענין איסור מלאכה, ולכן אסור ליסוע ברכב ביום טוב (מפני שכמה איסורים כרוכים בזה. עיין שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן לו), מכל מקום מלאכות מסויימות שבאות לצורך הכנת מאכל ("אוכל נפש") ביום טוב, הותרו. וכגון מלאכת בישול או ......

לקריאת ההלכה

פרטים בדין קטניות בפסח - נגיף "קורונה"

----------------------- לשאלת רבים: בימים הללו שקיים איום מפני נגיף מסוכן, בודאי שעל פי דיני התורה יש לנהוג על פי הוראות משרד הבריאות, וכפי שכבר הורו גדולי הרבנים ובכללם מורינו הגאון הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א. היודע על אדם, שיש לגביו חשש שהוא נגוע בנגיף ועל פי התקנות עליו לשהות בב......

לקריאת ההלכה