הלכה ליום שני י"ח אדר תשע"ב 12 במרץ 2012

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

הרב יעקב (יוסף) חי בן מרגלית בתושח"י

הוקדש על ידי

הלכה יומית

חג הפסח, ברכת האילנות ועירוב תבשילין

"שאלה" או "דרשה" בהלכות הפסח
בגמרא במסכת פסחים (דף ו:) אמרו, שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום.

והקשה מרן הבית יוסף (סימן תכט) שהרי כתוב בגמרא במסכת מגילה (דף לב.) "משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג, (עצרת היינו חג השבועות, וחג היינו חג הסוכות) ,ואם כן משמע שדוקא בפסח עצמו יש חיוב ללמוד הלכות פסח, ולא שלשים יום קודם לפסח).

וכתב לתרץ מרן הבית יוסף, שאין הכוונה בגמרא שמחויבים באמת לדרוש בהלכות הפסח שלושים יום קודם הפסח, אלא הכוונה לענין מה שאנו פוסקים, שאם באים שני תלמידים לשאול, ואחד שואל כענין (שהיינו בענין שעסוקים), והשני שואל שלא כענין, עונים לשואל כענין. ובגמרא חידשו לנו, שכל השואל בהלכות פסח קודם הפסח שלושים יום נחשב שואל כענין ומשיבים לו. וכן פירש הר"ן (רבינו ניסים, מרבותינו הראשונים). ולפיכך נאמר "שואלין" בהלכות הפסח, ולא נאמר "דורשין", שאין אנו מחוייבים להפסיק את כל הלימודים של שאר עניני הלכה וללמוד רק הלכות פסח, אלא דוקא לענין מה שיש להשיב לתלמידים, שאז השואל בהלכות הפסח נחשב שואל כענין.

ועוד תירץ מרן הבית יוסף, שיש לומר שאף שלגבי כל החגים לא נצטוינו לדרוש בהלכותיהם אלא בחגים עצמם, מכל מקום חג הפסח שונה משאר החגים ויש לדרוש בהלכותיו שלשים יום קודם לחג, מפני שהעם צריכים לדעת מהלכות הכשר כלים ואפיית המצות וטחינת החטים, שהם דברים שאם ילמדו העם רק בחג עצמו לא תהיה בכך תועלת, וחובה עליהם לדעת את כל ההלכות קודם החג. ומה שתיקן משה לישראל לדרוש בחג עצמו, הכוונה בזה שעליהם לדרוש בטעמי החג שבעבורם נצטוינו על החג, וכן לדרוש מהלכות יום טוב השייכים בחג עצמו. ולפי תירוץ זה מחוייבים המלמדים ללמד קודם חג הפסח את הלכות הפסח במשך שלשים יום.

דברי המשנה ברורה
והגאון המשנה ברורה כתב בביאור הלכה, שהעיקר להלכה שיש ללמד את כל דיני החג קודם הפסח שלשים יום וכעין התירוץ השני שתירץ מרן הבית יוסף. ושיש חובה "לדרוש" ולא רק "לשאול" בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. אולם דבריו הם לא לשיטת מרן השלחן ערוך, שפסק בזו הלשון: "שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום". ומלשונו מבואר שרק לענין השואלים אנו אומרים שהחל משלשים יום קודם לחג הפסח נחשב השואל לשואל כענין, אבל אין אנו מחוייבים ללמד הלכות פסח קודם לפסח שלשים יום. וכמו שכתב מרן בתירוצו הראשון בבית יוסף.

דברי מרן היביע אומר
ומרן רבינו הגדול שליט"א בספר יביע אומר (חלק ב סכ"ב) האריך לקיים את פסק מרן השלחן ערוך, שאין חובה ממש להפסיק את סדרי הלימודים קודם הפסח כדי לעסוק בהלכות פסח, ורק לענין "שואל כענין" אנו פוסקים שמי ששואל קודם הפסח בהלכות פסח נזקקין להשיב לו.

ואמנם אף שאין חיוב ללמד ברבים הלכות פסח שלשים יום, מכל מקום היחידים כל אחד ואחד מחויבים ללמוד הלכות הפסח היטב, שלא יבאו חלילה לידי מכשול בימים אלו שהלכותיהם רבות מאד. ועל כן גם אנו בהלכה יומית נדבר כמה שניתן מהלכות הפסח, ולא נאריך בטעמי הדינים אלא בעיקרי ההלכות, בכדי שבמשך הזמן נוכל להקיף את עיקרי הלכות בפסח עד כמה שניתן.
והנה מלבד מה שעלינו לבאר את ההלכות השייכות לחג הפסח, כגון הלכות מצה והלכות הכשרת הבית לפסח, כן עלינו לבאר קצת מדיני ברכת האילנות שנוהגים לברך בתחילת חודש ניסן.

ובשנה זו (שנת התשע"ב), יחול יום טוב ראשון של חג הפסח ביום שבת. ויום טוב שביעי של פסח,יחול ביום ששי. לכן בערב שביעי של פסח,יהיה עלינו לעשות "עירוב תבשילין", וכפי שנזכיר אם ירצה ה'.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה בכל שמונת ימי החנוכה, שיחלו מיום חמישי (ליל יום שישי) שבשבוע הבא, מצוה להדליק נר חנוכה. והספרדים נוהגים שמדליקים מנורת חנוכה אחת בכל בית. ואילו האשכנזים נוהגים שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכה לעצמו. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל ה......

לקריאת ההלכה

סדר ראש השנה – גימטריא "חטא"

נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה, מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה, ולכן נוהגים לאכול בלילי ראש השנה, רוביא (הנקראת לוביא בערבית), קרא (דלעת), כרתי, סילקא (תרד), תמרים, רימונים, תפוח בדבש וראש כבש. ומקור המנהג, ממה שאמרו בגמרא במסכת הוריות (יב.), לעולם יהא אדם רגיל לראות בראש השנה לסימן טוב, קר......

לקריאת ההלכה

שאלה: עד מתי מותר להתפלל תפלת שחרית? מהו "סוף זמן תפלה - מגן אברהם" ו"סוף זמן תפלה -הגר"א" שמודפס בלוחות השנה?

תשובה: במשנה במסכת ברכות, ובגמרא (דף כז.) אמרו, שזמן תפלת שחרית הוא עד סוף ארבע שעות מהיום. כלומר, מתחילת היום, יש למנות ארבע שעות, שהן שליש היום (כי בכל יום שתים עשרה שעות, וארבע שעות הן שליש היום), ועד סוף ארבע שעות יש להתפלל תפלת שחרית. מאמתי מונים ארבע שעות? בהלכה הקודמת הזכרנו כי סוף זמן קר......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה


המוצץ פרי בפיו

שאלה: מי שמוצץ בפיו תפוז או אשכולית, ואינו לועס אותו בשיניו, האם מברך על הפרי ברכת בורא פרי העץ כדין ברכת הפירות, או שמברך שהכל, כדין מי ששותה מיץ פירות? תשובה:  הנה אמת הוא, כי אף על פי שהאוכל פרי מברך עליו בורא פרי העץ, מכל מקום, אם לקח את הפרי וסחט ממנו את המיץ, מברך עליו ברכת "......

לקריאת ההלכה

הכנת צנימים על גבי פלאטה בשבת

שאלה: האם מותר להניח בשבת פת, פיתה או פרוסת לחם, על גבי "פלאטה" רותחת, בכדי שיהפכו לצנימים קשים ופריכים? תשובה: בנדון השאלה, אם מותר להכין בשבת צנימים מפת שנאפתה כבר לפני שבת, יש לדון מצד שני איסורים. האחד, מצד איסור אפייה בשבת, שכן המבשל תבשיל בשבת, או האופה פת בשבת, הרי זה מחלל את ......

לקריאת ההלכה

המשך דיני קדימה בברכות

בהלכה הקודמת ביארנו, שיש אופנים שיש לתת עדיפות לברך על מאכל מסוים לפני חברו, מפני חשיבות אותו מאכל, כגון שהוא משבעת המינים וכפי שביארנו. וכעת נבאר שיש אופנים שיש להקדים ברכה מסוימת, לא מפני חשיבות המאכל, אלא מפני עניין הברכה. כלל יש בידינו, שככל שהברכה "מבוררת" יותר, כך היא חשובה יותר. ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה