הלכה ליום שלישי י"ב אב תשע"ב 31 ביולי 2012              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

הרב יעקב (יוסף) חי בן מרגלית בתושח"י

הוקדש על ידי

הלכה יומית

תאריך ההלכה: י"ב אב תשע"ב 31 ביולי 2012

קטגוריה: כללי


להסתכל בפני אדם רשע

שאלה: מה שאסרו רבותינו להסתכל בפני אדם רשע, האם יש בזה איסור גם בזמנינו, ואם כן, כיצד נוהגים גם חכמים גדולים בתורה להקל בזה?

תשובה: בגמרא במסכת חגיגה (טז.), אמרו, המסתכל בקשת עיניו כהות, שאסור להסתכל בקשת. וביארנו כבר בהלכות ברכות הראיה, שבשעה שרואים את הקשת, יש לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו". וכתב הרב רבי דוד אבודרהם, "נשאל הרא"ש, איך מסתכלים בקשת בשעה שמברכים, והרי אמרו בחגיגה (טז.) המסתכל בקשת עיניו כהות, והשיב הרא"ש, שאין המסתכל כרואה, כי המסתכל מוסיף ומדקדק בהבטתו יותר מן הרואה". עד כאן. ומבואר שכל מה שאסרו רבותינו בכל מקום להסתכל, כוונתם בזה שאסור להתבונן בהסתכלות, אבל ראייה כרגע להעיף את העינים לראות איזה דבר, אין בזה איסור. וכן כתב בספר חסידים מהדורא בתרא, שחיברו בן אחותו של הרא"ש, "שאלתי את דודי רבינו אשר (הרא"ש), איך נכשלים העולם באיסור הסתכלות בקשת בשעה שמברכים, ענה דודי ואמר לי, שלשון "המסתכל", אינו אלא כשמביט בכוונה ורואה זמן ארוך, אבל לישא עיניו ולראותה כרגע מותר".

וכיוצא בזה כתב בספר יוסף אומץ (יוזפא), שאף שאסור להסתכל בלבנה (בירח), מכל מקום בראייה כללית אין איסור כלל, ודוקא שמביט בה בעומק אסור. ויש לזה ראיות רבות מן הש"ס.

ומן האמור מבואר גם כן לגבי הסתכלות בפני אדם רשע, שאין איסור בזה אלא כשמביט בפניו זמן מממושך קצת להתבונן בו, אבל ראייה רופפת לרגע, וכגון שהוא מדבר עמו ומידי פעם רואה את פניו, אין בזה איסור. וכן כתב בספר תורה תמימה (פרשת תולדות). וכן נהגו גדולי ישראל שהיו צריכים להפגש עם מלכים ושרים עריצים משנאי ה' במקומות גלותם, לא היו מסירים פניהם בהפגנתיות בכדי שלא להביט ברשע, אלא היו מעלימים עיניהם ומסתכלים קצת בפני השר שלפניהם. והרי זה כמבואר.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

שלום כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה שהטרידה אותי בזמן האחרון בנוגע להסתכלות בפני אדם רשע, שהרי אסרו להסתכל בפני אדם רשע וכתוב במגילה שרבי יהושע בן קרחה האריך ימים כי מעולם לא נסתכל בדמות אדם רשע אך השאלה שלי היא האם יש כאן איזשהו דין שקשור לשפיטה לכף זכות? שהרי אם אני משתדל לא להסתכל בפני אדם פלוני הרי אני כביכול אומר שהוא רשע שאסור להסתכל בפניו, ואולי פלוני עושה מצוות ואיני יודע, וכך במקום לדונו לכף זכות דנתי אותו לכף חובה? אני אשמח אם הרב יבהיר לי קצת את הדינים, בתודה מראש.

י' אדר תשפ"א / 22 בפברואר 2021

לדון לכף זכות, שייך דוקא כשהדבר שקול. יש צד לכאן או לכאן. אבל אדם שאתה יודע שהוא רשע, אין חובה לדונו לכף זכות.   

מדוע לא הזכרתם את הגמרא במגילה כח עמוד א, שאסור להסתכל בפני אדם רשע? י"ד אב תשע"ב / 2 באוגוסט 2012

באמת שהיה עלינו לבאר את שורש הדין מן הגמרא כפי שכתבת.
חזק ואמץ.

שאל את הרב