הלכה ליום שני ד' סיון תשע"א 6 ביוני 2011              

ההלכה מוקדשת לזיווג הגון

לסיגלית אסתר בת ירדנה שפרה

הוקדש על ידי

פלונית

תאריך ההלכה: ד' סיון תשע"א 6 ביוני 2011

קטגוריה: חג השבועות


מי הוא הנקרא בן ארץ ישראל ומי בן חוץ לארץ

היוצא לחוץ לארץ ודעתו לשהות שם חודש או חודשיים, דינו כבן ארץ ישראל השוהה בחוץ לארץ, שדינו הוא כמו שביארנו בהלכה הקודמת.

שלוחי המוסדות, כגון שליחי הסוכנות היהודית וכיוצא בזה, הנמצאים בחוץ לארץ עם אנשי ביתם באופן זמני, ובדעתם לחזור בתום תקופת שליחותם לארץ ישראל, והדבר ידוע מראש שתקופת שליחותם נמשכת שנה או יותר, כל זמן שהם נמצאים בחוץ לארץ, עליהם להתנהג לגמרי כבני חוץ לארץ לענין קדושת יום טוב שני של גלויות, בין להקל ובין להחמיר, בין בסתר בין בגלוי. ועל כן עליהם להתפלל עם תושבי חוץ לארץ תפילת יום טוב, וכן אסורים הם להניח תפילין ביום טוב שני, אף שהוא יום חול לבני ארץ ישראל. וכן עושים סדר ליל שני של פסח כבני חוץ לארץ, ובכל הדינים דינם שוה לדין בני חוץ לארץ.

בן חוץ לארץ שעלה לארץ ישראל והוא מסופק אם יצליח להשתקע בארץ ולמצוא פרנסה, שאם יצליח, הרי שישאר בארץ ישראל, ואם לאו, אזי יחזור לחוץ לארץ, חייב לעשות שני ימים טובים כמנהג בני חוץ לארץ, מפני שעדיין לא עקר דעתו מהתיישבות חוץ לארץ, ולכן דינו כבן חוץ לארץ השוהה בארץ ישראל.

בחור רווק העולה לארץ ישראל, והוא עצמאי, כלומר שאינו תלוי בדעת הוריו, יש לו לעשות רק יום טוב אחד, וכדין בני ארץ ישראל מפני שיש לקוות שימצא אשה בארת ישראל, ויקבע דירתו כאן. אבל אם אומר שהוא תלוי בדעת הוריו, ורצונם שיחזור לחוץ לארץ, יעשה שני ימים טובים ומכל מקום, אם הוא יודע בעצמו, שוהיה ותבוא לפניו אפשרות טובה לישא כאן אשה, וגם מבחינה כלכלית הוא יודע שיוכל להשאר בארץ, ויודע גם שבאופן שתבא לו הצעה כזו הרי שהוא יסרב לבקשת הוריו לרדת לחוץ לארץ בחזרה, שהרי הוא אינו מחוייב על פי ההלכה להענות לבקשת הוריו בדבר כזה, עליו לנהוג כבן ארץ ישראל, ואינו צריך לנהוג יום טוב שני של גלויות. 

בן חוץ לארץ שיש לו דירה קבועה בארץ ישראל, ונוהג לשהות תמיד בכל שלושת הרגלים בדירתו שבארץ, אינו צריך לנהוג יום טוב שני של גלויות. ואף על פי שברוב ימות השנה הוא נמצא בדירתו שבחוץ לארץ, מכל מקום, הואיל והוא נמצא תמיד במועדים בארץ ישראל, דינו כבן ארץ ישראל לענין המועדים.

בענין תיקון ליל שבועות, דיברנו כבר בשנים קודמות, וניתן לראות את הדברים בהלכה מיוחדת "תיקון ליל שבועות".

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב