הלכה ליום חמישי כ"ה שבט תשע"ו 4 בפברואר 2016              

תאריך ההלכה: כ"ה שבט תשע"ו 4 בפברואר 2016

קטגוריה: שבת


דוד שמש

הדבר ידוע שאחת המלאכות שאסור לנו לעשותן בשבת, היא מלאכת "מבשל". וכפי שביארנו כמה פעמים.

ובגמרא במסכת שבת (לח:) מבואר שמותר לבשל בשבת בחמה, כלומר שמותר להניח בשבת קערה עם מים כנגד קרני השמש כדי שהם יתחממו, ואפילו אם על ידי כך המים יגיעו לחום שהיד סולדת בו, שהוא החום המוגדר כבישול בשבת (דהיינו כארבעים וחמש מעלות צלסיוס כפי שביארנו בהזדמנות אחרת) מותר. אולם לבשל בתולדת חמה אסור. למשל, לתת מים לתוך כלי שרתח מחמת השמש ועל ידי כך יתחממו המים, אסור, וכן לתת ביצה לתוך כלי עם מים שהוחמו על ידי השמש בכדי שתתבשל, אסור, וגזרו כך חכמינו, משום שחששו שמא יבואו לבשל במים שהוחמו באש, שיש בזה איסור תורה. ולכן אסור לבשל בשבת במים שרתחו על ידי "דוד שמש", משום שמים אלו נחשבים לתולדת חמה.

ולעצם השימוש במים שהוחמו על ידי דוד שמש בשבת, לצורך שטיפת ידיים וכדומה, הנה דנו בזה כמה מגדולי הדור, ונידון זה הוא מהארוכים והמורכבים ביותר, כי בזמן פתיחת הברז בבית מיד נכנסים מים קרים לתוך הדוד ומתחממים שם, ויש לדון בזה מצד מה שמים קרים אלו מתבשלים בתוך המים הרותחים שהם נחשבים ל"תולדת חמה" כפי שביארנו, ועוד יש לדון בזה מצד כמה בעיות שאי אפשר להרחיב בהן במסגרתינו, ומרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל דן בזה בספרו שו"ת יביע אומר (חלק ד סימן לד, ויש לציין כי תשובה זו היא השנייה באורכה מבין תשובותיו הרבות של מרן זצ"ל. ומרן זצ"ל כתבה במשך שבועיים כשהיה חוזר מבית הדין במצריים לביתו ומסתגר בחדרו וערך תשובה נפלאה זו). ולמעשה העלה במסקנתו, שיש להקל להשתמש במים שהוחמו באמצעות דוד שמש בשבת, ואם מים אלו הם חמים מאד ורוצה למזגם עם מים קרים על ידי פתיחת שני הברזים ביחד, החם והצונן, גם כן יש להקל בזה מעיקר הדין.

אולם יש לציין שכל זה רק לעניין שימוש במים אלו לשתייה או לשטיפת כלים ורחיצת ידיים ורגליים וכדומה, אבל לענין רחצת כל הגוף בשבת, עלינו לדון באופן נפרד בעזרת ה'.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

מה דעת מרן זצוק"ל בענין דוד חשמל שהוחם לפני השבת?
כמו כן מה דעת מרן זצוק"ל אם מדליקים את הדוד ע"י שעון שבת?

כ"ט שבט תשע"ו / 8 בפברואר 2016

בשני המקרים, לדעת מרן זצ"ל יש להמנע ולהחמיר שלא להשתמש במים החמים הללו בשבת.

בעניין רחיצת הגוף בשבת, האם מותר לחפוף ראשו בשמפו כדרכו בחול והאם אין חשש שייתלשו שערות, כי לפעמים נתלשות שערות והאם זה בגדר פסיק רישיה דלא איכפת ליה?​

כ"ט שבט תשע"ו / 8 בפברואר 2016

צריך לחפוף את ראשו בנחת, כדי שלא יסחט את השיער. ועל תלישת השיער אין לחוש. שאין זה פסיק רישיה, ועוד דלא ניחא ליה כלל בכך

כתבתם שהתשובה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, על דוד שמש, היא השניה בארכה ביביע אומר - אפשר לדעת מה הראשונה בארכה?

א' שבט תשע"ה / 21 בינואר 2015

התשובה הארוכה ביותר, כפי הנראה היא התשובה על היתר המכירה ביביע אומר חלק עשירי, וכן התשובה בענין קנין דאוריתא אם מועיל בדרבנן, במאור ישראל על מסכת סוכה דף מו.

שאל את הרב