הלכה ליום שלישי כ"א שבט תשע"ב 14 בפברואר 2012              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

מאיה חיה בת לאה

הוקדש על ידי

פלונית

תאריך ההלכה: כ"א שבט תשע"ב 14 בפברואר 2012

קטגוריה: שבת


שאלה: האם מותר ליסוע באופניים בשבת?

תשובה: בענין האופניים, אם יש לאסור נסיעה בהם בשבת, דנו כמה מגדולי רבותינו האחרונים. והרה"ג רבי יוסף משאש ז"ל (רב העיר חיפה), כתב שיש לאסור נסיעה באופניים בשבת, משום שיש חשש גדול שמא יתקלקלו האופניים תוך כדי נסיעה, והנוסע יבא לתקנם בשבת. ולכן יש לגזור עליהם איסור, כמו שאסרו רבותינו לנגן בכלי שיר בשבת, מחשש שמא יבא לתקנם בשבת.
 
והנה נכון הדבר, שרבותינו גזרו שלא לנגן בשבת בכלי שיר, מחמת חשש שמא יבא לתקנם בשבת, וכפי שעינינו הרואות, שהמנגנים בכלי שיר עד היום הזה, רגילים לכוין מחדש את מיתרי כלי הנגינה וכיוצא בזה, שיש בדבר איסור מן התורה בשבת. ולכן גזרו רבותינו איסור על נגינה בכלי שיר בשבת
 
והוא הדין לגבי אופניים, שאילו היו רבותינו גוזרים איסור על נסיעה בשבת, מחשש שמא יתקלקלו, היינו מבינים את טעם הגזירה, והיינו אוסרים בהחלט נסיעה באופניים בשבת מטעם זה. אולם מאחר והאופניים לא היו בנמצא כלל בזמן חכמי התלמוד, וכיום אין בסמכות חכמי ישראל לגזור גזירות חדשות על ישראל, אם כן לא נוכל אנו לבא מטעם זה ולאסור נסיעה באופניים בשבת
 
וכן כתב רבינו יוסף חיים זצ"ל, בעל ספר בן איש חי ורב פעלים, שמכיון שאין בסמכותינו לגזור גזירות, כפי שהיתה סמכות זו נתונה בידם של חכמי התלמוד, לכן אין לדמות את גזירת חז"ל בענין כלי שיר, לנידון השימוש באופניים בשבת. ולפיכך כתב שמעיקר הדין יש להקל להשתמש בשבת באופניים.
 
והגאון רבי עזריאל הלדיסהיימר, כתב לאסור את הרכיבה באופניים בשבת, משום שגלגלי האופניים עושים "חריץ" בקרקע, ויש בדבר איסור בשבת, משום מלאכת "חורש". ומרן הרב עובדיה יוסף שליט"א כתב לדחות את דבריו, שמאחר ועשיית החריץ אינה נעשית על ידי מחרישה, אלא בדרך אגב, על ידי נסיעה באופניים, באופן שגם לא איכפת לנוסע אם נעשה החריץ, אם כן אין להחמיר בדבר מטעם זה.
 
אולם למעשה, הסכים מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, בספרו חזון עובדיה (שבת ח"ד עמוד מג, ובשו"ת יביע אומר ח"י, בהערות על הרב פעלים), שיש לאסור את הנסיעה באופניים בשבת, על פי מה שאמרו במסכת שבת (קיג.), "אם תשיב משבת רגליך - מעשות דרכך", שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך של חול. שמכאן למדו הפוסקים שאסור לרוץ בשבת, וכפי שנבאר בהלכה הבאה.
 
לפיכך מאחר ועיקר הנסיעה באופניים נעשית למרחקים, שלא כפי הדרך ללכת ביום השבת, יש לאסור ליסוע בהן בשבת. והביא ראיות רבות לדבריו, והאחת, ממה שאמרו במסכת ביצה (דף כה:), שאסור לצאת בכסא בשבת. כלומר, היו נוהגים שאדם חשוב, יושב על כסא, ובני אדם נושאים אותו לכל מקום אליו הוא מבקש להגיע (כפי שמקובל עד היום בארצות המזרח הרחוק). ואסרו לעשות כן בשבת, משום שאין זה כבוד שבת, אלא דרך הליכה של יום חול. ועוד הביא טעמים אחרים להחמיר בזה.
 
לכן להלכה, אין להקל ליסוע באופניים בשבת, ואפילו לצורך מצוה יש להורות להחמיר בזה. ובהלכה שתפורסם בעזרת ה' יום חמישי, יבואר הדין לגבי ילדים קטנים.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

מה הדין לגבי קטנים בנסיעת אופניים בשבת? כ"א טבת תשע"ח / 8 בינואר 2018

אופניים של קטנים ביותר, כמו תלת אופן קטן, יש להקל בזה לקטנים ביותר, עד גיל ארבע שנים פחות או יותר.

מה הדין בנושא קורקינט , האם מותר או אסור (קורקינט נוסע על 2 גלגלים)? כ"ב שבט תשע"ב / 15 בפברואר 2012

דין קורקינט כדין אופניים, ויש לאסור ליסוע בו בשבת מן הטעמים שכתבתנו בהלכה המצורפת לשאלה.

בהלכה המצורפת לשאלה, הבלעתם והצנעתם את דעתו של רבנו יוסף חיים זצוק"ל.
אם הוא כתב שיש להקל ובכך התיר למעשה רכיבה (יש לומר) על אופניים בשבת - מי אנחנו שנחמיר ונאסור?!
אם תצא מלפני הרב עובדיה יוסף שליט"א פסק שיתיר רכיבה בתנאי שלא יתקנם אם יתקלקלו- רבים יקפידו יותר
להגיע לבית כנסת מועדף אך מרוחק מביתם- ובא לציון גואל אכי"ר. כ"ב שבט תשע"ב / 15 בפברואר 2012

ישנם הרבה פסקים שפסק הגאון רבי יוסף חיים להחמיר ואנו מיקלים. ויש מעט דברים שכתב להקל ואנו מחמירים. וכך היא דרכה של תורה, זה בונה וזה סותר. ואין להתחשב בטעמים, שיותר אנשים יבאו לבית הכנסת וכו'. שאם הדבר אסור, אין בידינו סמכות "לסחור" בדיני התורה כדי ל"הרויח" ענינים אחרים.

האם רכיבה על אופניים כוללת גם בעיה של טלטול במקום שאין ערוב? כ"ב שבט תשע"ב / 15 בפברואר 2012

כוונתינו להחמיר בזה אפילו במקום שיש עירוב, וכל שכן במקום שאין עירוב.

שאל את הרב