הלכה ליום שלישי ב' אדר תשס"ז 20 בפברואר 2007              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה

לרוני בן רבי יוסף רפול הי"ו

הוקדש על ידי

פלוני

תאריך ההלכה: ב' אדר תשס"ז 20 בפברואר 2007

קטגוריה: פורים


שאלה: האם מותר לומר שזמן מסוים הוא טוב יותר לעסקים כי באותו זמן יש יותר מזל וכדומה?

תשובה: שאלה זו נוגעת להלכות מעונן ומכשף אשר פרטיהם רבים ולא נוכל לגעת כעת בכולם, אך נעלה את הנושא בקצרה.

בגמרא במסכת סנהדרין (דף סה:) תנו רבנן, מעונן, רבי עקיבא אומר זה המחשב עיתים ושעות, ואומר היום יפה לצאת, למחר יפה ליקח (לעשות עסק) מחמת שבאותם זמנים  המזל הוא טוב או רע וכל כל כיוצא בזה. (ופירש רש"י, לשון מעונן, כמו בעל עונות שמבחין את עונה ואומר היום יפה לצאת לדרך.)

וכך פסק רבינו הרמב"ם, איזהו מעונן, אלו נותני עיתים שאומרים באצטגנינות (אסטרולוגיא) יום פלוני טוב, יום פלוני רע וכו'. וכן מרן בשולחן ערוך (יו"ד סימן קע"ט.) פסק, האומר אל תתחיל לגבות ממני, שחרית הוא, מוצאי שבת הוא, מוצאי ראש חודש הוא (שחושב שאותם זמנים אינם טובים לאותו עניין) אסור.

ומכאן יש לשאול, אם כן איך קבעו חז"ל (כפי שהובא בהלכה הקודמת) לגבי משפטו של ישראל כנגד גוי, שלא יצליח באב, שמזלו קשה לישראל, ויצליח באדר שמזלו טוב לישראל, והלא יש בזה איסור משום מעונן, כמו שפסקו הרמב"ם ומרן בשולחן ערוך.

ומרן הרב עובדיה יוסף שליט"א תירץ, שאין בזה איסור כלל, על פי מה שכתב הריטב"א (שהובאו דבריו בהלכה הקודמת), שאף שאין מזל לישראל, מכל מקום נגזר עליהם שבחודש אדר ייטב להם, נמצא אם כן שזהו בכלל האמונה שהדבר הוא על ידי השגחה מן השמים, ואינו שייך למזלות ולאסטרולוגיא כלל. וכן כתב הגאון המופלא רבי שלמה אליעזר אלפנדארי זצ"ל.

ודרך אגב בהקשר לזה יש לציין את דברי רבינו יונה גרונדי שכתב, שיש אנשים ונשים שכששומעים עורב קורא, אומרים שבאה ח"ו גזירה לא טובה, וכן על זה הדרך הם מלאים אמונות טפלות, והם טוענים שכך באמת הם רואים, שכך הם הדברים, שבכל עת שהעורב קורא אחר כך באה בשורה לא טובה וכיוצא בזה, ואינם יודעים שדווקא בגלל אמונתם המשובשת, השטן עומד עליהם לשטנם וגורם להם רעה כדבריהם כדי שימשיכו להאמין להבלים כאלה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב