הלכה ליום ראשון ט' חשון תשע"א 17 באוקטובר 2010              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

ר' הנרי ישועה בן רפאל פיטון ז''ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

בנו רבי דוד

תאריך ההלכה: ט' חשון תשע"א 17 באוקטובר 2010

קטגוריה: כללי


מלחמות שוורים

שאלה: האם מותר על פי ההלכה ללכת לחזות במלחמות שוורים הנערכות באצטדיון, או שיש איסור בדבר?

תשובה: הנה לפני שנים רבות נשאל בזה מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א, ותשובתו בענין זה היא יסוד מוסד לכל עניני צער בעלי חיים, ולהשקפה הנכונה על מדת הרחמים בה עלינו להתנהל ביחסינו לבריות.

והנה אין ספק, כי עצם ענין מלחמת השוורים, הוא בניגוד גמור לרוח תורתינו הקדושה, שהוא תרבות אנשים חטאים ואכזרים אשר לא כאלה חלק יעקב, כמאמר חז"ל (ביבמות עט ע"א) שלש מדות יש בישראל, ביישנים רחמנים גומלי חסדים. ונודע שאיסור צער בעלי חיים הוא מן התורה, שלכן ציותה התורה לפרוק המשא מעל חמורו של חבירו כשהוא רובץ תחת משאו. ולמדו מכאן בגמרא (בבא מציעא לא ע"א) שאיסור צער בעלי חיים מדאורייתא. ובמסכת שבת (קכח ע"ב) מבואר שהתירו רבותינו לעבור על איסור דרבנן בשבת בכדי להציל את הבהמה בשבת, וכמו שביארנו כבר, ולא התירו לעבור על איסור דרבנן בכדי לקיים מצות מילה. וכמבואר ברמב"ם (פרק ו מהלכות שבת הלכה י), ובשלחן ערוך אורח חיים (סימן שז סעיף ה). נמצא שחששו רבותינו לאיסור צער בעלי חיים יותר משאר מצות.

ואילו כאן, מרעיבים ומצערים את השור לפני כניסתו לזירת האיצטדיון, ואחר כך מתגרים בו ודוקרים אותו בכלי משחית, בכדי שישתולל ויקפוץ לנגח בקרניו. ואילו רבותינו אסרו לאדם לאכול לפני שיתן לפני בהמתו לאכול, כמו שנתבאר אצלינו. ובגמרא במסכת בבא מציעא (פה ע"א) אמרו, במעשה של רבינו הקדוש, שיש לרחם אף על שרצים טמאים, משום שנאמר ורחמיו על כל מעשיו ושכל המרחם על בריותיו של הקדוש ברוך הוא, מרחמים עליו מן השמים, וניצול מיסורים.

ורבינו חיים בן עטר בספר אור החיים (פרשת אחרי מות) כתב, שאסור לנו להמית ולהרוג בהמה או חיה, שלא הותרה לנו אלא שחיטה לאכילת בשרה וכיוצא בזה. ובשו"ת נודע ביהודה, נשאל אם מותר לעסוק בציד חיות לשם שעשוע, והעלה לאסור, הן משום שמביא עצמו לידי סכנה, והן משום שיש בזה אכזריות וצער בעלי חיים.

ולפי זה דעת לנבון נקל, כי הנכנס לאיצטדיון כדי לחזות במלחמת השוורים ומשלם דמי כניסה כאשר יושת עליו, חבר הוא לאיש משחית, ומסייע ידי עוברי עבירה. ובמסכת עבודה זרה (דף יח ע"ב), תנו רבנן, ההולך לאיצטדיון או לכרקום, ורואה שם את הנחשים (הנו"ן בפתח), ואת החברים, הרי זה מושב לצים, ועליהם נאמר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת ה' חפצו. ופירש רש"י, ההולך לאיצטדיון, הוא מקום שמנגחים שם את השור. וכן אמרו עוד בגמרא עבודה זרה שם דרש רבי שמעון בן פזי, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אלו טייטראות וקרקסאות של גוים, ובדרך חטאים לא עמד, שלא עמד בקניגיון, ופירש רש"י, קניגיון, צידת חיות על ידי כלבים, שכל מעשיהם לשם שחוק וטיול. ובספר אור זרוע הגדול (חלק ב הלכות שבת סימן פג) כתב, שכל הצד חיות על ידי כלבים לא יזכה לראות בשמחת לויתן, כמבואר במדרש רבה ויקרא (פרשה יג סימן ג).
 
ומכאן הסיק מרן הרב שליט"א לענין הלכה, שבודאי שחלילה ללכת למקומות שמשתעשעים במעשה אכזריות על בעלי חיים, והם גורמים להטביע באדם מדה רעה ומושחתת של אכזריות, ומשחית נפשו הוא יעשנה. ולא כאלה חלק יעקב. ולכן הדבר ברור שמצוה להודיע ברבים שלא ללכת למקומות כאלה. ולשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

א - כיצד יש לנהוג עם עכברים שנתפשים במלכודת והם עדיין חיים במלכודת?.
ב – כיצד לנהוג בעכברים שנתפשו במגש שמרוח בדבק באופן כזה שאין אפשרות לעכבר להימלט?. י"א חשון תשע"א / 19 באוקטובר 2010

שלום רב!

במקרה של בעל חיים מזיק, כמו עכברים, מותר להרגם כשיש בכך צורך, ואין בזה חשש משום צער בעלי חיים.

בברכה,
הלכה יומית.

רציתי לשאול אם מותר להרוג נמלים, מקקים ושאר חרקים שיש בבית?
או עוברים על צער בע"ח? י' חשון תשע"א / 18 באוקטובר 2010

שלום רב!

מותר להרוג נמלים וכדומה שמזיקים ומפריעים לבני האדם בביתם, ואין בזה איסור צער בעלי חיים.
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב