הלכה ליום שני י"ד טבת תשע"ב 9 בינואר 2012              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה

ליפעת בת אילנה - אוראל בת יפעת

הוקדש על ידי

המשפחה

תאריך ההלכה: י"ד טבת תשע"ב 9 בינואר 2012

קטגוריה: כשרות

אכילת בשר עם דגים

אמרו בגמרא במסכת פסחים (דף עו:) ההיא בינתא דאיטווא בהדי בישרא, (דג שנאפה בתנור אחד ביחד עם בשר) אמר מר בר רב אשי, אסור לאכלה, משום דקשיא לריחא ולדבר אחר. (אסרה מר בר רב אשי משום שבשר עם דגים ביחד גורמים למחלות.) וכן פסק מרן בשולחן ערוך (חלק יורה דעה סימן קט"ז ס"ב) שאסור לאכול בשר עם דגים ביחד מפני הסכנה
 
ודנו הפוסקים, לגבי שני בני אדם המכירים זה את זה, ואוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה דגים, אם צריכים לשים ביניהם "היכר" דהיינו כלי או כיכר לחם, שלא יטעו לאכול זה משל זה. (כדין שני אנשים שאוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה חלב וכפי שכבר נתבאר לפני כמה ימים.) ולעניין הלכה כתבו רבים מן הפוסקים להקל בזה, שאין להצריכם לשים היכר מכיוון שבדבר שהוא אסור מחמת סכנה, אנשים נזהרים יותר מאשר בדבר שהוא אסור מחמת דין. וכן כתבו להקל מטעם שדווקא בבשר וחלב גזרו חכמים לשים היכר, משום שאין שום אפשרות לאכול בשר ומיד אחר כך לאכול חלב, שהרי חייבים להמתין שש שעות ביניהם. (כפי שכבר נתבאר במסגרת זו), אבל בין דגים ובשר אין שום חיוב להמתין כלל ודי בשטיפת פיו ואכילת פת וכיוצא בזה, ומיד יכול לאכול מה שירצה, דג או בשר, ולכן לא החמירו כל כך לשים "סימן" ביניהם. ועוד כתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א להקל בזה מטעם נוסף, שיש סוברים שבכלל בזמנינו אין איסור באכילת בשר ודגים ביחד, משום שכיום דבר זה אינו מביא לידי סכנה, ואף על פי שבודאי אין הלכה כשיטה זו, מכל מקום יש לצרפה כסניף להקל לעניין זה שאין צורך לשים היכר בין אדם האוכל בשר לאדם האוכל דגים. ("צירוף סניף להקל", פירושו, שלעיתים בנושא הלכתי מסוים, כתבו הפוסקים להקל, אף על פי שאין טעם אחד חזק להקל, אלא בצירוף כמה טעמים, שאין בכל אחד מהם די כוח להכריע את הכף, אבל בצירוף כולם יש להקל. וכן לעיתים מצטרפים סניפים להחמיר.)

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

בהמשך להלכה, האם מותר לאכול דגים מיד אחרי בשר? ט"ו טבת תשע"ב / 10 בינואר 2012

מותר לאכול דגים לאחר אכילת בשר, בתנאי, שיאכלו ביניהם מעט פת לחם וכדומה, וישתו דבר מה.

אבל ההר"י מודנה, לפני 500 שנה, אמר שאין בעיה בבשר ודגים. ט"ו טבת תשע"ב / 10 בינואר 2012

בכל ענין הלכתי ישנן מחלוקות. אבל הכרעת ההלכה היא כדעת רוב הפוסקים, ובפרט בדבר שיחיד נקט בשיטה אחת וכל הפוסקים דחו דבריו.

אז מה להלכה? אכילת בשר עם דגים מותרת? י"ד טבת תשע"ב / 9 בינואר 2012

אסור לאכול דגים עם בשר. ומי שאוכל דגים וחבירו על ידו אוכל בשר, אינם צריכים לשים היכר ביניהם.

שאל את הרב