הלכה ליום ראשון י"ז סיון תשע"ד 15 ביוני 2014              

תאריך ההלכה: י"ז סיון תשע"ד 15 ביוני 2014

קטגוריה: קריאת שמע


מי ששכח לכוין בפסוק ראשון של קריאת שמע

בהלכה הקודמת הסברנו, שחובה לכוין בפסוק הראשון של קריאת שמע, ומי שלא כיון בפסוק זה, לא יצא ידי חובת המצוה לקרוא קריאת שמע.

ועתה נבאר, כיצד ינהג מי שקרא את הפסוק הראשון בקריאת שמע, ולאחר מכן נזכר שלא כיון כראוי, כיצד עליו לנהוג.

והנה לכאורה נוכל לומר, שמי שקרא את הפסוק הראשון של קריאת שמע ללא כוונה, יוכל לחזור מיד ולקרוא שוב את הפסוק הראשון של "שמע".

אולם בגמרא במסכת ברכות (דף לג:) אמר רבי זירא, כל האומר "שמע שמע" (דהיינו, "שמע" של פסוק שמע ישראל, וחוזר שוב ואומר "שמע"), משתיקים אותו. והטעם שמשתיקין אותו, הוא משום שנראה כאילו אותו אדם מתכוין לשתי רשויות, כלומר, אדם האומר "שמע שמע", נראה שמקבל עליו עול מלכות שמים של הקדוש ברוך הוא, ומצרף עמו עול רשות אחרת ח"ו של עבודה זרה. ולכן אסור לקרוא את הפסוק של "שמע ישראל פעמיים בזו אחר זו.

אולם למעשה, כתבו האחרונים, שמי שטעה ולא כיון בקריאת הפסוק הראשון של שמע, רשאי לחזור ולקרותו שוב. ומכל מקום נכון להחמיר ולשהות עמה רגעים לפני שחוזר וקורא את הפסוק הראשון של שמע ישראל.

וכל זה דוקא כשקורא את הפסוק הראשון פעמיים, בזה אחר זה. אבל אם כבר קרא את כל הפרשה הראשונה של שמע, ואחר כך נזכר שלא כיון בפסוק הראשון, אינו צריך לשהות כלל קודם שחוזר על קריאת שמע, משום שאז לא נראה שמכוין לשתי רשויות. ובאופן כזה יוכל לחזור מיד על כל הפרשה של קריאת שמע, ויכוין כראוי בפסוק הראשון.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב