הלכה ליום שישי כ"ו שבט תשע"ט 1 בפברואר 2019              

תאריך ההלכה: כ"ו שבט תשע"ט 1 בפברואר 2019

קטגוריה: כללי


שאלות ותשובות הלכה יומית - דירה בשבת - בגד של תלמיד חכם – מחילה לחתן

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: ברצוני לקנות דירה. האם מותר לי ללכת לראות אותה בשבת?

תשובה: נאמר בישעיה (נח, יג), "אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קדשי". ופירשו חז"ל (בשבת קיג.), "עשות חפצך", שלא יהלך אדם בסוף שדהו בשבת לדעת כיצד יטפל בה אחר השבת. ומבואר בגמרא שרק לדבר מצוה יש להקל בזה. ומכאן למד מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע ח"ו עמוד ג), שמי שמעוניין לקנות או לשכור דירה, אין לו ללכת בשבת למקום הדירה כדי לראות אם היא מתאימה לו ולבני ביתו. ורק אם מדובר ברכישת דירה בארץ ישראל מהגוי, יש להקל. כי מצוה לקנות דירה מן הגוי בארץ ישראל.

 

שאלה: השבתם שאין ללכת עם בגדים לבנים בשבת, משום חשש "יוהרא" (גאווה), והרי עדיין יש בזה ענין לפי הקבלה, ואני מאד רוצה לנהוג במנהג הזה, האם אפשר בכל זאת ללכת כך בשבת?

תשובה: נכון שהבאנו דברי הפוסקים בענין זה, ושמרן זצ"ל בחזון עובדיה (ח"א עמוד כו) כתב, שבמקומות שלא נהגו ללכת עם בגדי לבן בשבת, אין לנהוג כן. וגם מי שמאד חושק לנהוג במנהגים שראויים רק לחסידים ואנשי מעשה, אסור לו ללכת במנהגים הללו במקום שלא נהגו בהם. והדבר חמור מאד, כמו שאמרו בפרק המוכר פירות (דף צח.), שכל מי שמתגאה בטלית (בבגד) של תלמיד חכם, והוא אינו תלמיד חכם, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ופירש רשב"ם, שכוונת רבותינו לבגד העליון שהיו תלמידי חכמים לובשים, שהיה ארוך מאד עד הרצפה, כי אז היו רגילים כולם ללבוש חלוק אחד תחתון, ועל גביו חלוק עליון, ואצל כל בני האדם, היו רואים סמוך ממש לכפות הרגליים את החלוק התחתון, כי החלוק העליון לא היה ארוך עד הרצפה. ואילו תלמידי חכמים נהגו, שלובשים בגד עליון ארוך מאד, ואז לא היו נראה בכלל החלוק שהיו לובשים מלמטה. וזו צניעות גדולה שראוייה רק לתלמידי חכמים. ואדם רגיל שינהג בה עושה מעשה פסול. ולכן היו בדור שלפנינו כמה אנשים צדיקים ובעלי תורה, שהראו את עצמם ממש כאנשים פשוטים, כדי שלא יבואו לחשוב שהם תלמידי חכמים.

 

שאלה: אני מאורס, האם נכון הדבר שכל עוונותי ימחלו לי ביום חתונתי?

תשובה: בגמרא במסכת יבמות ( סג:) דרשו רבותינו מן הפסוק, שכל מי שנושא אשה עוונותיו "מתפקקין". ובתלמוד ירושלמי (פ"ג דבכורים ה"ג) אמרו שהנשואין מכפרים. אולם מבואר בפוסקים, שיום החתונה אינו יום מחילה ממש, אלא העוונות תלויים ועומדים, וזהו פירוש מה שאמרו שעוונותיו "מתפקקין", והסביר מהר"י פינטו בספר כסף נבחר (פרשת חיי שרה), שהכוונה בזה שהעוונות נסתמים ונשמרים כאילו בתוך קופסא, כדי לראות מה יהיה עם החתן הזה, שאם יחזור בתשובה מכאן ולהבא, הם מחולים לגמרי, ואם ישוב למעשיו הרעים, גם עוונותיו ישובו למקומם הראשון.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב