הלכה ליום שלישי י"ג אייר תשע"ז 9 במאי 2017              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

יעקב גוסטאבו בן לאה ליליאן ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

חבר

תאריך ההלכה: י"ג אייר תשע"ז 9 במאי 2017

קטגוריה: שבת


מגבונים בשבת

שאלה: האם מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת?

תשובה: בהלכות הקודמות ביארנו כי אחת המלאכות שאסורה בשבת, היא מלאכת "סוחט", ולפיכך, אסור בשבת לסחוט פירות, או לסחוט בגד שיש בו מים.

ועתה נדון לגבי מגבונים לחים, שספוגים בהם נוזלים, האם יש חשש "סוחט" כאשר משתמשים בהם בשבת? ובראשית יש לדעת, כי עיקר הדיון כאשר מדברים לגבי סחיטת מגבונים בשבת, הוא מצד איסור מ"דרבנן" שאסור לסוחטם בשבת. כי מן התורה ממש, אין חשש איסור בסחיטת המגבונים, משום ששיעור המים שיכול להסחט מהמגבונים אינו גדול כל כך כדי שיהיה בזה איסור מן התורה. ועוד, שאפילו אם יש איסור סחיטה מן התורה אפילו בסחיטה מועטת, מכל מקום לא שייך איסור סחיטה מן התורה אלא בדבר שהמים הבלועים בו גדלו בתוכו, כמו שמן - בזיתים, ויין - בענבים, ששניהם היו יחד מעצם גידולם, ולאחר מכן הסוחט את הזיתים והענבים מפריד ומפרק אותם זה מזה, ושייך בזה איסור סחיטה בשבת, אבל המגבונים שהמים לא בלועים בתוכם באופן טבעי, אין איסור בסחיטתם אלא מדרבנן. לפיכך, כאשר אנו דנים על שימוש במגבונים בשבת, אנו דנים על איסור סחיטה מדרבנן, האם הוא שייך במגבונים או לא.

ולגבי מגבונים לחים המצויים כיום, שמשתמשים בהם בעיקר עבור ניקוי תינוקות קטנים, הנה דן בזה מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בארוכה, והביא כמה סברות להקל בענין זה, ובכלל דבריו כתב, שהמגבונים עשויים מסיבים סינטטים, ובסיבים אלו לא שייך איסור סחיטה, משום משום שאין איסור סחיטה שייך אלא בדבר שהוא "גידולי קרקע", כלומר, שהוא גדל מן הארץ, אבל המגבונים שאינם גידולי קרקע, אין איסור בסחיטתם. (ויש אופנים שמכל מקום אסרו לסחוט דבר אפילו שאינו גידולי קרקע. וכעת לא נוכל להרחיב).

ועוד כתב מרן זצ"ל, לפי דברי התוספות במסכת כתובות (ו.), שכל איסור סחיטה אינו שייך אלא כאשר רוצים להשתמש במשקה שיוצא מן הדבר הנסחט, אבל באופן שמיד הכל הולך לאיבוד, לא שייך איסור סוחט. ובשימוש במגבונים ידוע, שמיד לאחר מכן משליכים את המגבון לאשפה, ואין בו שום צורך. וגם מצד איסור "מלבן" ומכבס, לא שייך לאסור שימוש במגבונים, משום שאדרבה, הם מתלכלכים כאשר משתמשים בהם.

ולאור הטעמים הללו, ומעוד טעמים אחרים, היה מרן זצ"ל מורה לנו תמיד שמן הדין אפשר להקל בשימוש במגבונים בשבת. ולאחר מכן כאשר דן בזה בספרו חזון עובדיה חלק רביעי, הרחיב את היריעה יותר, ולמעשה כתב להקל בזה בפרט לצורך תינוקות, ובתנאי שיזהרו שלא לדחוק את המגבונים בחוזקה, כדי שלא יצאו מהם נוזלים, אלא ישתמשו בהם בנחת, ובזה יש להקל בפשיטות.

ולסיכום: מגבונים לחים שעשויים לנקות בהם תינוקות, מותר להשתמש בהם בשבת וביום טוב, אלא שיש להזהר לנגב בהם בנחת ולא בחוזקה, משום חשש איסור סחיטה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

בתקופה זו שמתפללים מחוץ לבית כנסת התפללתי עם סידור ובשל הרוח החזקה שנשבה הנחתי את הסידור על השולחן כשהוא פתוח ועל גביו הנחתי סידור קטן נוסף כדי למנוע ממשב מהרוח להעביר את הדפים בסידור שאני מתפלל בו. האם יש בזה בעיה הלכתית? בכך שאני מניח סידור על גבי סידור כדי להשתמש בו כחוסם רוח או כמשקולת
בברכה

י' שבט תשפ"א / 23 בינואר 2021

מותר להשתמש בסידור אחד כמסייע לסידור אחר, ולכן בדוגמא שהזכרת, אין בזה חשש מצד ההלכה. תבורך,

האם מותר להשתמש במגבונים בשבת לא רק לתינוקות אלה גם לאנשים רגילים

כ"ג טבת תשפ"א / 7 בינואר 2021

במקום צורך יש להקל, ויש להשתדל להשתמש בנחת ולא לדחוק את המגבון בכח. וכיוצא בזה השיב לי מרן זצ"ל.

שלום אני רוצה לעת אם יש להשתמש במגבונים רגילים?

א' טבת תשפ"א / 16 בדצמבר 2020

מעיקר הדין מותר להשתמש בהם, וראה בקישור:

http://halachayomit.co.il/he/default.aspx?HalachaID=4567

שלום וברכה, על פי זה מותר גם למבוגר להשתמש במגבונים לשירותים או רק לתינוקות?

כ"ו אב תש"פ / 16 באוגוסט 2020

 

מעיקר הדין, במקום צורך אפשר להקל בזה גם למבוגרים. רק יזהר לנקות בנחת ולא ידחוק את המגבון כדי לסוחטו.  

היכן המקור לנאמר בשם רבנו יוסף עובדיה זצ"ל ? ט"ו אייר תשע"ז / 11 במאי 2017

המקור הוא בחזון עובדיה על הלכות שבת ח"ד עמוד קמח

האם אין בעיה מצד סחיטת בגד שיש בו איסור ליבון?גם אם המשקה לא גדל בתוכו? ט"ו אייר תשע"ז / 11 במאי 2017

שום מלבן אין לחוש, מפני שבשימוש במגבון, אדרבה, הוא מלכלך אותו

האם לפי זה מותר להשתמש במגבונים גם על גבי בגד שהתלכלך? י"ג אייר תשע"ז / 9 במאי 2017

המנקה בגד בשבת על ידי מגבון, נקרא מחלל שבת משום שהוא מכבס את הבגד על ידי כך. לכן אסור בהחלט לעשות כן.

שאל את הרב