הלכה ליום ראשון כ"ז טבת תשע"ח 14 בינואר 2018              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

הקדוש רבי רזיאל שבח הי''ד

ארץ אל תכסי דמו! הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו
ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

חבר

תאריך ההלכה: כ"ז טבת תשע"ח 14 בינואר 2018

קטגוריה: בשר וחלב


אכילת מאכלי חלב אחרי אכילת עוף

באחת ההלכות הקודמות ביארנו באופן כללי שיש להמתין שש שעות בין אכילת מאכלי בשר לאכילת מאכלי חלב, משום שטבע הבשר שנשארות ממנו שאריות בין השיניים, וגם משום שהבשר נותן טעם בפה למשך זמן ארוך.

כתב הרמב"ם (בסוף פ"ט מהלכות מאכלות אסורות), מי שאכל בשר, בין בשר בהמה ובין בשר עוף, לא יאכל אחריו (מאכל) חלב עד שיהיה ביניהם כדי "שיעור סעודה אחרת", "והוא כמו שש שעות". וכן כתבו הכל בו והארחות חיים.

ובאמת שיש לשים לב לכך, שהרמב"ם לא כתב שיש להמתין "שש שעות", אלא "כמו שש שעות", וידוע שרבותינו הראשונים, ובמיוחד הרמב"ם, מדקדקים מאד בלשונם, והשאלה היא האם יש לסגנון הדברים שכתבו "כמו שש שעות" משמעות כלשהי בהלכה?

ומרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל ישב על מדוכה זו, והביא מדברי גדולי הפוסקים בזה, וכתב שממה שכתבו הראשונים "כמו" שש שעות, יש להוכיח שאין צורך להמתין שש שעות ממש, אלא די בכך שיעברו חמש שעות וחצי, ויהיה סמוך לשש שעות, (שכן בכל הש"ס "סמוך" - הוא שיעור חצי שעה). וכן מוכח מדברי המאירי שכתב, "שיעור שש שעות או קרוב לזה".

אלא שבספר גינת ורדים, כתב שיש להמתין שש שעות ממש, וכן משמע מדברי עוד מגדולי הפוסקים. וגם לסברא זו יש סימוכין מלשונות הש"ס והראשונים.

ולפיכך למעשה, כתב מרן זצ"ל, שלכתחילה אין לאכול מאכלי חלב עד שיעברו שש שעות בדיוק. ומכל מקום המיקל בזה במקום צורך לאכול אחר חמש וחצי שעות, יש לו על מה שיסמוך, ובפרט בבשר עוף שיש מקום רב יותר להקל בזה.

והטעם שיש להקל בזה יותר לגבי בשר עוף, הוא משום שידוע שאכילת בשר עוף עם חלב אינה אסורה מן התורה, אלא מדרבנן, ולכן החומרא של אכילת מאכלי חלב לאחר אכילת מאכלי עוף, אינה עומדת באותה מדרגה כמו אכילת מאכלי חלב לאחר אכילת בשר בהמה.

ולסיכום: לכתחילה, תמיד יש להמתין שש שעות בין אכילת מאכלי בשר לאכילת מאכלי חלב. והמיקל במקום צורך להמתין חמש שעות וחצי, לאחר שאכל מאכלי עוף, יש לו על מה שיסמוך.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

אצלנו בבית (ספרדים) נהגו לחכות 3 שעות לעוף. האם יש על מה לסמוך בעניין? אם כן אשמח לדעת מי פסק כך? כ"ח טבת תשע"ח / 15 בינואר 2018

עליכם לשנות את המנהג. אולי למדו כן מיוצאי גרמניה, שיש בהם שנהגו כך, אבל אצל הספרדים אין כלל מקום למנהג זה. וגם האשכנזים, כתבו הפוסקים שעליהם לנהוג שש שעות.

האם אפשר לאכול חלבי אחרי עוף, בתום 3 שעות בלבד? ד' חשון תשע"ז / 5 בנובמבר 2016

אין להקל בדבר. ורק לאחר חמש וחצי שעות יש מקום להקל במקום צורך. וזהו דוקא לאחר אכילת עוף, אבל אחר אכילת בשר יש להמתין שש שעות שלימות

שאל את הרב