הלכה ליום שני ז' כסלו תשפ"א 23 בנובמבר 2020              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

חיים ששון בן מרגלית

הוקדש על ידי

המשפחה

תאריך ההלכה: ז' כסלו תשפ"א 23 בנובמבר 2020

קטגוריה: שבת


טלטול שמיכה חשמלית ומאוורר בשבת

שאלה: האם מותר להשתמש בשבת בשמיכה חשמלית, או שיש איסור להזיזה בשבת מצד איסור "מוקצה"? וכן, האם מותר להטות בשבת את המאוורר לכיוון אחר?

תשובה: בהלכות הקודמות ביארנו כמה דינים בענין איסור "מוקצה" בשבת, שיש דברים שאסרו רבותינו לטלטלם (להזיזם) בשבת. וכאשר נבא לנדון השאלה, עלינו לברר, מצד איזה סוג מוקצה, שייך לאסור הוזזת מאוור או שמיכה חשמלית בשבת.

והנה מצד איסור "מוקצה מחמת גופו", בודאי שאין לאסור, שהרי מוקצה מחמת גופו, הוא דבר שאינו "כלי", וגם אינו מיועד לשימוש כלשהו בשבת. אבל המאורר, וכן השמיכה, נחשבים "כלים", והם בהחלט עשויים להשתמש בהם בשבת.

אולם יש לדון מצד "כלי שמלאכתו לאיסור". שכן אסרו רבותינו לטלטל בשבת כלים המיועדים למלאכה האסורה בשבת, כגון מעדר, מגריפה, איזמל, פטיש, שהואיל והם עשויים למלאכה האסורה בשבת, אסור לטלטלם. והרי ידוע שאסור בשבת להפעיל מאוורר. וכן אסור בשבת להפעיל שמיכה חשמלית. ולפי זה נראה לכאורה לאסור לטלטלם בשבת.

והנה התוספות (במסכת שבת דף לו.) כתבו, ש"נר", העשוי להדליק בו, נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור, שהרי אסור להדליקו בשבת. אולם הגאון רבי עקיבא איגר הביא שהרשב"א ועוד מרבותינו הראשונים, כתבו שנר אינו נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור. כי כלי שמלאכתו לאיסור, הוא כלי, שמשמש בעצמותו למלאכת איסור על ידי טלטולו, כמו פטיש ואיזמל, אבל דבר שהפעלתו היא באיסור, אך הוא אינו משמש לאיסור, אינו נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור. (ומכל מקום, את הנר אסור לטלטל מצד דין אחר, שהוא נחשב ל"בסיס לדבר האסור", וענין זה יתבאר בעזרת ה' בהזדמנות אחרת).

ומעתה נראה, שהשמיכה החשמלית, וכן המאוורר, אינם נחשבים למוקצים בשבת, כיון שאינם כלים שמלאכתם לאיסור, רק הם מופעלים על ידי דבר האסור בשבת. וכן פסק הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, והגאון רבי משה פינשטיין, שדבר המופעל על ידי כח חשמל, אינו נחשב בהכרח למוקצה, אלא אם הוא עשוי למלאכת איסור, כגון מקדחה וכיוצא בזה. ולכן מותר בשבת לטלטל מאוורר, בכדי להפנותו לכיוון אחר, וכן מותר לטלטל שמיכה חשמלית בשבת.

ומטעם זה, ומעוד טעמים אחרים, כתב מרן רבינו הגדול זצוק"ל, שיש להקל לאדם כבד שמיעה, לטלטל בשבת את מכשיר השמיעה שבאזנו, כיון שמכשיר זה אינו מוקצה, אף על פי שהוא פועל על ידי כח חשמל.

ולסיכום: מותר להטות בשבת את המאוורר לכיוון אחר, וכן מותר להשתמש בשבת בשמיכה חשמלית שחוברה מערב שבת לזרם החשמל. אולם יש להזהר שלא יתנתק כבל החשמל מן התקע שבקיר.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

שלום, הבניין שלנו מונה 10 דיירים , 7 מהם לא שומרי תו"מ, ביצענו איטום נגד רטיבות בגג שמעל הדירה שלנו, שהוא גג משותף לכולם, היות ולפי ההלכה באיטום גג משותף ,כל הדיירים צריכים להשתתף בתשלום, האם מותר לי לתבוע את החילוניים בבית משפט לעניינים מקומיים ,או חובה קודם לפנות לבוררות?

ז' כסלו תשפ"א / 23 בנובמבר 2020

עליך לפנות לבית דין מוכר, שלא יקחו ממך תשלום גבוה עבור שירות פשוט שכזה. הם יזמינו את השכנים ולאחר מכן יתנו לך רשות לפנות לבית משפט.

למה לא נאמר שכל כלי שצריך חיבור לחשמל ובלי החיבור אין אפשרות להשתמש בכלי, נמצא שאם יהודי חיבר את הכלי לחשמל זה יחשב כגמר כלי ולא יצטרך טבילה?

ט' טבת תשע"ו / 21 בדצמבר 2015

הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל כבר העלה את הסברא הזו, ומרן זצ"ל הביאה בדבריו. אבל למעשה אין סומכים על זה אלא כסניף להקל בלבד, מפני שיש כנגד זה סברא לומר שהחיבור אינו אלא מעביר זרם, אבל הכלי עומד בפני עצמו גם בלי החיבור.

האם יש דרך כל שהיא לטלטל אופניים חשמליים בשבת כדי שלא יירטבו בגשם ולהכניסם לבית על ידי שניים או לשים ילד עליהם ולהכניסם?

ט' טבת תשע"ו / 21 בדצמבר 2015

האופניים הם מוקצה, משום כלי שמלאכתו לאיסור. ומותר לטלטלם על ידי כך שיטול אותם כלאחר יד, כגון ששני בני אדם יתחבו מוט בין חלקי האופניים וכך ישאו אותם למקום אחר.

שאל את הרב