הלכה ליום ראשון י"ח שבט תשע"ד 19 בינואר 2014              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה

לרפאל בן ריבה

הוקדש על ידי

אורלי

תאריך ההלכה: י"ח שבט תשע"ד 19 בינואר 2014

קטגוריה: שבת


משקפיים עם זגוגיות שמתכהות

שאלה: משקפיים אשר צבע הזגוגיות שלהן משתנה בהתאם לקרני השמש, שכשהאדם יוצא מביתו אל הרחוב, הן נעשות כהות, וכשחוזר לביתו חוזרות ומתבהרות כזכוכית רגילה. האם יש בזה איסור בשבת משום צביעה, בכלל שינוי צבע הזכוכיות בבואן במגע אם קרני האור?
 
תשובה: ראשית יש להקדים, שבודאי שבזכוכיות שצבען משתנה לפי אור השמש, אין חשש איסור צובע מן התורה. שהרי כתב הרמב"ם (בפ"ט מהלכות שבת), ש"אין הצובע בשבת מתחייב עד שיהיה צבע המתקיים". כלומר, צבע שנשאר לאורך זמן, אבל צבע שהולך ונמחק במהרה, אין בו איסור מן התורה.
 
ואמנם יש לדון, אם יש בדבר איסור מדרבנן (כלומר, מגזירת חז"ל), שהרי כתב הרמב"ם (בפרק כב מהלכות שבת), שאסור לאשה להעביר סרק על פניה (כמו איפור), משום שיש בזה איסור צובע מדרבנן. ולכן עלינו לדון, האם גם בשינוי צבע זכוכיות המשקפיים יש איסור בשבת?
 
ומרן רבינו הקדוש רבי עובדיה יוסף זצ"ל (הכ"מ) כתב, שנראה לו שאין כאן איסור כלל משום צובע. שהרי כל המלאכות האסורות לעשותן בשבת, למדנו ממלאכת המשכן (במסכת שבת דף מט:), כלומר, כל מלאכה שהיו עושים במשכן, אסור לעשות מלאכה כיוצא בה בשבת. ובמשכן, היתה הצביעה בחומר ממשי הניתן על גבי דבר אחר, כגון צביעת חוטי צמר בצבע תכלת או ארגמן, מה שאין כן בצביעת זכוכיות המשקפיים, שהן עשויות מחומר הרגיש לקרני האור ועל ידי כך צבען משתנה מאליו, ונעשות כהות או בהירות, אין לזה דמיון כלל למלאכה שהיתה נעשית במשכן, ולכן אין לאסור בזה לא מן התורה ולא מדרבנן.
 
ולאחר שדן בזה, והביא ראיות וסימוכין לדבריו, פסק מרן רבינו זצ"ל, שאין כל חשש לצאת במשקפיים הללו מביתו בשבת, שאין בזה איסור משום צובע, ולא משום מוחק. (שו"ת יחוה דעת ח"ב סימן מז).
 
וכיוצא בזה פסק מרן רבינו זצ"ל, אודות מה שנהגו, לגבי אתרוג של סוכות, שאם הוא ירוק, מניחים אותו בין תפוחים, כדי שיצהיב במהרה.  וכתב שמותר לקחת תפוחים, ולהניח אותם סביב האתרוג ביום השבת, שאין בזה איסור משום צובע, שהרי אין זו דרך צביעה כלל, רק האתרוג מאליו, כאשר הוא מונח בסמוך לתפוחים שמבשילים, מבשיל גם הוא עמהם. ולא שייך לאסור בזה משום צובע כלל. (חזון עובדיה סוכות, עמוד רנח. ושבת ח"ה עמוד כו).
 
ולסיכום: מותר ללכת בשבת עם משקפיים שצבע הזכוכיות שלהן משתנה לפי אור השמש. ואין בזה איסור משום צובע.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר לצאת בשבת עם משקפי שמש (לא ראיה)בשבת במקום שאין עירוב? ט"ו אב תשע"ח / 27 ביולי 2018

יש בזה מחלוקת הפוסקים. שהגאון בן איש חי מיקל בזה, ולעומתו הגאון רבי צבי פסח פראנק מחמיר. שיש לחוש שמא יסיר אותם במקום שיהיה צל. ומעוד טעמים. ורק במקום צורך גדול, כגון מי שהוא סובל מאד מהשמש, יש מקום להקל בזה. כמו שכתב הגאון שואל ומשיב, שהמיקל בזה אין מזניחין אותו. אבל יזהר שלא להסיר את המשקפיים ברשות הרבים.

שאל את הרב