הלכה ליום רביעי י"ג אב תשע"ה 29 ביולי 2015              

ההלכה מוקדשת לזיווג הגון עבור

אודיה בת רבקה

הוקדש על ידי

פלוני

תאריך ההלכה: י"ג אב תשע"ה 29 ביולי 2015

קטגוריה: שבת


שאלה: האם מותר להכניס בשבת זר פרחים או הדסים לתוך אגרטל (כלי) עם מים או שיש בזה איסור?

תשובה: בהלכה הקודמת ביארנו שאחת המלאכות שאסרה התורה לעשות ביום השבת היא מלאכת "זורע". והזכרנו שמבואר בגמרא שהמשקה אילנות או זרעים ביום השבת, גם כן עובר על מלאכת זורע, שמה דרכו של זורע להצמיח פירות וזרעים, אף המשקה אילנות בשבת מצמיח פירות וזרעים.

ומבואר בתשובת הרשב"א (ח"ד ס"י ע"ג) שמותר לשים בשבת ענפי אילנות, כגון הדסים ושאר מיני בשמים, בתוך כלי עם מים ביום השבת, ואין בכך איסור משום זורע, משום שבכך אינו מצמיח כלום, אלא גורם שהעלים לא יתייבשו. ואף על פי שאסור לשים חיטים או שעורים במשך זמן ממושך בתוך מים ביום השבת, מפני שעל ידי כך גורם לדבר חדש, שפוקעים הזרעים ומתחילים להשריש במים, מכל מקום בענפי אילנות אין בכך איסור, מפני שאינו גורם לדבר חדש. וכן דעת המהרי"ל והרמ"א.

אלא שכתב הרמ"א (בסימן שלו סעיף יא) בשם המהרי"ל בזו הלשון: מותר להעמיד ענפי אילנות במים בשבת, ובלבד שלא יהיו בהם פרחים ושושנים שהם נפתחים מלחלוחית המים. ומבואר מדבריו, שאף שאין איסור בהעמדת ענפי אילנות  בתוך מים בשבת, מכל מקום באופן שיש בהם פרחים שנפתחים מחמת המים, נחשב הדבר להצמחת דבר חדש, וממילא יש בכך איסור משום מלאכת זורע, וכדין נתינת חיטים או שעורים במים בשבת.

אלא שהגאון מהריק"ש (רבי יעקב קאשטרו, שחי במצרים בימי מרן הבית יוסף, וכאשר בא לקברות הצדיקים בעיר צפת, התאכסן בביתו של מרן הבית יוסף, ומרן כבדו כבוד גדול, ואחר כך חזר למצרים ונפטר שם בשנת ש"ע- 1609) כתב לחלוק על דברי הרמ"א, משום שדווקא חיטים ושעורים שמצמיחים ממש דבר חדש על ידי נתינתן במים, יש בנתינתן במים איסור משום זורע, אבל פתיחת הפרחים והשושנה אינה נחשבת להצמחת דבר חדש, ולכן אין איסור בנתינת שושנים ופרחים במים בשבת. ומכל מקום הדבר לא יצא מידי מחלוקת, ולכן לעניין הלכה, פסק מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, שאם ניצני הפרחים סגורים, ועלולים להיפתח במים, יש להחמיר כדברי הרמ"א שלא להכניסם לתוך המים בשבת. (וכן מותר להוסיף מים לתוך האגרטל שהפרחים נמצאים בו ביום השבת.)

ומובן שכל האמור הוא דווקא בזר פרחים או ענפי אילנות שהוכנו כבר מערב שבת לצורך השבת, לנוי או בכדי להריח בהם, אבל ענפי אילנות ופרחים סתם, הרי הם מוקצה ואסור לטלטלם ביום השבת.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

אגרטל עם פרחים שהונח על שולחן השבת, ניתן להזיזו בשבת? י"ד חשון תשע"א / 22 באוקטובר 2010

שלום רב!

מותר להזיז את האגרטל עם הפרחים בשבת. ולמנהג האשכנזים, יש מחמירים שכאשר מטלטלים אותו, נזהרים שלא לנדנדו יותר מדאי, בפרט כשיש שם פרחים ושושנים. וכן מורה הגרי"ש אלישיב שליט"א. אבל מעיקר הדין, יש להקל בזה.
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב