הלכה ליום ראשון ג' אלול תש"פ 23 באוגוסט 2020              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

טליה אסתר בת אלינור למשפחת מזרחי

לרפואתה השלמה והחלמתה המהירה

הוקדש על ידי

משפחתה

תאריך ההלכה: ג' אלול תש"פ 23 באוגוסט 2020

קטגוריה: תשובה


הלכות תשובה

------------------------

עם כל תלמידיו ומכיריו, אנו מצטערים על פטירתו של הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל.

אף שהגאון זצ"ל לא היה ידוע בכל מקום, בכל זאת היה מגדולי הדור, ובזמנינו היה ממש מיחידי גאוני הדור ופוסקי ההלכה.

כבר לפני עשרות בשנים, הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, הביע את השתוממותו על גאונותו של רבי זלמן נחמיה, איך שהיה מסוגל להגיע לכל ישיבה עם תלמידי חכמים מופלגים ולומר בפניהם דברי תורה בנושא בו הם עסקו.

הרב היה ידוע מנעוריו בגדולתו, וכך זכה להיות חתנו של רבן של ישראל הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. הוא זצ"ל היה מיוחד במדותיו החמודות, בהארת פנים שנהג בה כלפי כל אדם, ובתמיכתו הרבה בכל תלמיד חכם צעיר שבא לפניו בעין טובה. יהי רצון שנזכה לראות בגאולה השלימה, ובתחיית המתים, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. חבל על דאבדין ולא משתכחין.

------------------------

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ועל כן חובה קדושה על כל אדם מישראל, איש ואשה, לפשפש במעשיו כפי כוחו בימים אלו, ולשוב בתשובה לפני ה'. וכאשר נבוא לדין לפני ה' יתברך ביום ראש השנה, יתמלא עלינו ברחמיו, ויחדש עלינו שנה טובה. ולא ראוי לאדם בן דעת, לאחר את התשובה ולדחותה, וכמו שכתב בספר מסילת ישרים, כי לא ימצא איחור התשובה אלא בעמי הארץ. וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בשם רבינו האר"י ז"ל, שראוי לכוין היטב בימים אלו בברכת השיבינו שבתפילת שמונה עשרה, ולהתפלל על אלה שנטו מתורת ה', וביחוד אם הם קרוביו, כי ימים אלו הם עת רצון ומסוגלים לכך, כי ימינו של ה' יתברך פשוטה לקבל שבים.

מצות הוידוי
כתב הרמב"ם (בתחילת הלכות תשובה), כל מצות שבתורה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתודות (כלומר להתודות בפיו ולומר חטאתי לפניך ה' וכיוצא בזה) לפני ה' ברוך הוא. שנאמר (במדבר פרק ה'), איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם וכו', "והתודו את חטאתם אשר עשו", זה וידוי דברים. כלומר וידוי בדיבור בפיו ממש. ומכאן שוידוי זה הוא מצות עשה מן התורה. כיצד מתודין?, אומר, אנא ה', חטאתי עויתי פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי נחמתי (התחרטתי) ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. (כלומר שמקבל על עצמו שלא לחזור שוב על חטאו). וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח.

וכן היו נוהגים בזמן שבית המקדש היה קיים, והיו החוטאים מביאים קרבן חטאת או אשם לכפר על חטאתם, היו מתודין על חטאתם. שכל מי שאינו עושה תשובה, לא מתכפרין לו עוונותיו אפילו יקריב אלף קרבנות לשם ה'. והוידוי הוא מעיקרי (מתנאי) התשובה, נמצא  מי שלא התודה על עוונו, לא קיים מצוות התשובה.

ובזמנינו שחרב בית המקדש, ואין לנו מזבח להקריב עליו קרבנות, אין לנו אלא תשובה בלבד, וכל מי שעשה תשובה שלימה, אין מזכירין לו (ביום שיתן דין וחשבון על מעשיו) שום דבר מעוונותיו.

קבלה לעתיד
עוד תנאי יש במצות התשובה, שיקבל על עצמו השב בתשובה שלא יחזור עוד לחטאו, שאם עבר על מצות לא תעשה, כגון אדם שהיה מחלל שבת, או שהיה אוכל ממאכלים הצריכים בדיקה מן התולעים, או אשה שלא היתה נזהרת בלבושה שיהיה צנוע וכיוצא באלו, צריך שיקבלו על עצמם בכל לב שלא יחזרו עוד על מעשיהם הרעים. וכן אם ביטל מצות עשה, כגון אדם שלא היה עושה קידוש ביום השבת, או שלא היה מכבד את אביו ואת אמו וכיוצא באלו, צריך שיקבל על עצמו להזהר מכאן ולהבא במצוות אלו שלא לבטלן. אבל האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

החרטה
גם צריך שיתחרט האדם על חטאיו, בידעו כמה הגדיל לעשות רעה בחטאו, והכעיס את בוראו המטיב לו. אבל אם לא התחרט על מעשיו, אפילו אם עזב את החטא ואינו שב לרשעו, ואפילו התודה על עוונו, לא קיים מצות התשובה, ולא נסלח עוונו.

נמצינו למדים שיש שלשה עיקרים במצות התשובה, שיתודה השב על חטאו בפיו. ושיקבל על עצמו שלא לחזור על חטאיו עוד. ושיתחרט על חטאו בלבו. וכל העושה כן, קיים מצות התשובה, והרי הוא אהוב לפני בוראו, ועליו אמר רבי עקיבא (ביומא פה:), אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם?, אביכם שבשמים, שנאמר "מקוה ישראל ה'", מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

שלום הרב!
רציתי לשאול לגבי עשיית תשובה.
יכול להיות אדם שהתחרט על מעשיו והוא רוצה לחזור בתשובה אבל הוא יודע שהוא לא יצליח לגמור לעולם עם החטא.
לדוגמא: כיבוד הורים.
אם אדם לא מכבד את הוריו והוא רוצה לחזור על זה בתשובה אבל הוא מרגיש שקרן להגיד "לא אחזור על זה החטא בלי נדר", כי הוא מתאר לעצמו שזה ימשיך לקרות ולא תמיד הוא יעמוד בזה.
האם אין תשובה שלימה עד שמגיעים למצב של ניסיון ועומדים בו ?

ו' אלול תש"פ / 26 באוגוסט 2020

עיקר התשובה היא כמו שכתבת, שיבוא לידי אותו נסיון ולא יחטא. אולם מאחר ואין אנו יכולים לשוב בתשובה שלימה בכל הענינים, כתבו האחרונים שיקבל עליו איזה דברים שיוכל לחזור בהם בתשובה בודאי. לדוגמא, אם אינו מכבד את הוריו, יקבל עליו באיזה פרטים משמעותיים שישוב בהם בתשובה ויהי מה, ואז זו תחילת התשובה, ומן השמים יראו פעולתו ויסייעו לו.

צירוף לזימון לאדם ששתה קולה- האם אפשרי

ד' אלול תש"פ / 24 באוגוסט 2020

אינו מצטרף עמהם לזימון משום שעיקר המשקה מים. (ראה שלחן ערוך סימן קצז סעיף ב ובאחרונים שם).  

שלום האם מה שדיבר הרב בחזון עובדיה ימים נוראים לעניין סליחות דרך הרדיו או הלויין שיכולים לענות אמן..הוא רק לעניין עניית אמן וכו..אבל לא לעניין שנחשב לו כאילו התפלל סליחות במניין? או שיש בזה מעלה אחרת טובה?

ג' אלול תש"פ / 23 באוגוסט 2020

זה נחשב כאילו מתפלל עם הציבור, אבל בודאי שאם נמצא עם הציבור ממש מעלתו גדולה יותר. תבורך,  

שלום כבוד הרב יש לי שאלה הרי לאדם קשה מאוד לעשות תשובה שלימה אף אחד לא מושלם
והוא כל יום ויום נכשל או עשוי להכשל חלילה
וידוע לו שהוא עדיין לא מושלם ויש לו הרבה מה לתקן
אז מה יעשה אדם כזה יש לו רצון לקיים בשלימות אבל בפועל לא יוצא עדיין
 

ג' אלול תש"פ / 23 באוגוסט 2020

באופן כללי, יש להתחזק בכל הענינים. אבל עיקר התשובה, שתבחון את מעשיך, ותראה איזה דבר שתוכל באמת לקבל אותו עלי בקבלה גמורה. לדוגמא, מי שיודע שצפייה באינטרנט גורמת לו לנזק גדול, יראה איך לפרוש או להמעיט בזה. או מי שיודע שבעייתו העיקרית היא שאינו שומע שיעור תורה, יקבע לעצמו שיעור תורה. וכן על זה הדרך, שתקבל על עצמך דבר אחד או שניים, אפילו שאינם גדולים, שמהם תראה שתוכל בעזרת ה' להתקדם ולהתעלות עוד ועוד.  ונדבר בזה בלי נדר בימים הקרובים. תעלה ותצליח,

שלום וברכה, רציתי לשאול מה המקור לכך שמי שעשה חטאים וביצע את כל שלבי התשובה - שלא יזכירו לו מאומה מעוונותיו?

ג' אלול תש"פ / 23 באוגוסט 2020

המקור הוא ביחקאל פרק לג כמו שמובא במדרשים.   

שאל את הרב