הלכה ליום רביעי כ"ז סיון תש"ע 9 ביוני 2010              

ההלכה מוקדשת לעלוי נשמתו הטהורה של

הרב הגאון מהר"ר מרדכי אליהו זצ"ל

שנפטר לבית עולמו אחר יסורים קשים

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

אתר הלכה יומית

תאריך ההלכה: כ"ז סיון תש"ע 9 ביוני 2010

קטגוריה: שבת


טלטול צפורים בשבת

הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל

יחד עם כל בית ישראל, אנו מבכים מרה את פטירתו של הגאון הגדול, שריד לדור דעה, מהר"ר מרדכי אליהו זצ"ל, שנלקח לבית עולמו בעוונות הרבים בראשית השבוע.

הרב ז"ל, היה מפורסם בצדקתו. עוד בצעירותו היה מרבה תורה בישראל, מתוך הארת הפנים המיוחדת שהיתה נטועה בלבו, היה מקרב רבים רבים מבני הספרדים לשקוד על דלתות התורה. זכה הרב לינק תורה וקדושה כאשר שהה בקרבת גדולי רבותינו שבירושלים לפני שנות דור, צדיקים וחסידים אשר כמעט ואינם בנמצא בזמנינו, לא הם ולא כדוגמתם.

הרב ז"ל היה מקורב וחביב מאד על גדולי ירושלים. זכה לשמש בקודש את הגאון רבי שמואל עזראן ז"ל, שהיה אב בית הדין לעדת המערבים בירושלים (והוא סבה של רעייתו, בת הרה"ג רבי נסים עזראן ז"ל). כן היה מקורב מאד להחסיד רבי ישראל אביחצירא ז"ל, הבבא סאלי, ולאותו צדיק, רבי יוסף שלוש ז"ל, להגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, להגאון רבי יהודה צדקה (שהיה דודו), ועוד רבים רבים מחסידי אותו הדור.

היה נטע מפואר מגדולי רבני בבל. כאשר היה מפורסם בין גדולי המקובלים כיחיד ומיוחד באותה החכמה הנפלאה, היא חכמת הקבלה. כמו כן היה ידוע בחכמתו ופקחותו גם בדרכי העולם, ורבים השיב מעון. זכה הרב, שנתקרבו על ידו ציבור יקר מבני ישראל שלא היו שייכים למגזר שלו באופן טבעי. אף שהרב עצמו היה מגידולי פורת יוסף, מכל מקום, כיון שהיה נחמד עם הבריות, ורצוי לרוב אחיו, ואהבת ישראל היתה ניכרת על כל צעד ושעל בהנהגתו, הכל מצאו אצלו משען ומשענה. ומתוך כך, הכניס בלימוד ההלכה ציבור עצום ורב, והעמיד תלמידים הרבה.

כאהבתו את עם ישראל, כן אהב את ארץ ישראל, ועל כן כאב בכל לבו את כאבם של אחינו מפוני ההתישבות בגוש קטיף. הוא האיש, אשר ידע מהי מעלת ארץ ישראל, ומהי קדושתה, ואהבתה פעמה בלבו כל הימים.

היה מוסר את נפשו להשיב שואליו דבר. לא אחת, היה זה מראה שכיח, לראות את הרב יושב בחדרו במשך שעות, לחזק לבבות נשברים, ולשמח אנשים נדכאי רוח. מעשה שהיה רק לפני כחמש שנים, שנכנס אליו אברך אחד מתלמידיו, יחד עם חבירו. לחבירו, היו בעיות נפשיות, והוא התלבט האם עליו לפנות לייעוץ רפואי, אם לאו. כאשר במכלול השיקולים, היה גם ענין ההוצאה הכספית הכבידה, לשם תשלום עבור טיפולים אלה. דעתו של הרב היתה שעליו לפנות לייעוץ כזה. ומיד כשהשיב את שואלו דבר, לא היסס, והוציא ממגירתו סכום כסף נכבד לסייע לאותו נדכא בהוצאות הרפואיות.

כאשר היה נשאל בצעירותו איזו שאלה שנתחבטו בה בני החבורה, לא היסס, והיה יושב כל הלילה ההוא, ומעיין באותה הסוגיא, לפשוט את ספקותיה. היה שש ושמח כאשר היו מתבארים לפניו הדברים, מפני שהיתה בו חדות הלימוד, בצורה יוצאת מגדר הרגיל.

לא היה כועס על טרדות הציבור אשר השתרגו עלו על צווארו, אלא היה תמיד, סבלן ופתוח לקבל פני כל אדם. אפילו אנשים בזויים היו מוצאים אצלו מקום לפרוק את מטען הרגשות אשר העיב עליהם.

אף שהיה הרב אדם חזק מצד אישיותו, והיה משרה אוירת בטחון על כל הסובבים אותו, מכל מקום, כל עלה במחשבה לפני ה' יתברך, והרב סבל בסוף ימיו יסורים קשים ומרים, לדאבון לבנו. זכה ועלה ונזדכך באופן נורא ואיום, עד שעלתה נשמתו השמימה, למגינת לב כולנו. חבל על דאבדין ולא משתכחין, מי יתן לנו תמורתו.

יהי רצון שנזכה לראות בביאת משיח צדקינו, ובלע המוות לנצח, ומחה ה' דמעה מעל כל פנים. אמן.

טלטול צפורים בשבת

שאלה: צפורים החיים בתוך כלוב, האם מותר לטלטלן בשבת, בכדי להעביר את הכלוב ממקום למקום במקום צורך?

תשובה: הנה בגמרא במסכת שבת (דף קכח:) מבואר שאסור לטלטל בשבת בהמה חיה או עוף. ודינם כדין שאר דברים המוקצים בשבת, שאסור לטלטלם.

וטעם הדבר שבעלי חיים הם מוקצים בשבת ואסור לטלטלם, כתב הר"ן, שהוא מפני שבעלי החיים אינם ראויים לשום מלאכה בשבת, ואין מה לעשות בהם ("לא חזו למידי", אינם ראויים לכלום), ולפיכך, הרי דינם כדין אבנים ועצים המוקצים בשבת מחמת עצמם, שמכיון שאין בהם שימוש בשבת, הרי אסור לטלטלם בשבת. וכן מבואר בבית יוסף (סימן שח).

וכן הדין לענין הלכה לגבי צפורים שבכלוב, שמכיון שאין שום שימוש בגוף הצפורים בשבת, אסור לטלטלן אפילו כשהן בכלוב. ואין חילוק בדבר בין טלטול בהמה, לטלטול צפורים, וכפי שפסק מרן השלחן ערוך (סעיף לט) "אסור לטלטל בהמה חיה ועוף בשבת".

אולם באמת שלדעת המהר"ח אור זרוע (אחד מרבותינו הראשונים) יש להקל בטלטול צפורים בשבת, מכיון שבני אדם נהנים מקולם בשבת, ובהנאה זו אין איסור, וגם אין חשש איסור במה שיטלטל אותם, שכן לא עושים בהם מלאכה כלל, ורק נהנים מהמראה שלהן ומציוצן. ולכן לשיטת המהר"ח אור זרוע, מותר לטלטל בשבת צפורים בכלוב. אלא שלהלכה אנו נוקטים כדעת רבינו הרא"ש, שפסק שאסור לטלטל שום בעל חיים בשבת. וכפסק מרן השלחן ערוך הנ"ל.

וכתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, בשו"ת יביע אומר חלק חמישי, שאף שלהלכה אנו נוקטים להחמיר כדעת הרא"ש, שאסור לטלטל צפורים בשבת, מכל מקום במקום ששייך בזה איסור צער בעלי חיים, וכגון שהכלוב נמצא במקום שהשמש קופחת עליו, ויש סכנה לצפורים וצער גדול, יש לסמוך על דעת המהר"ח אור זרוע ולהתיר לקחת משם את כלוב הצפורים להעבירו למקום שיש בו צל.

ולסיכום: אסור לטלטל בשבת בעלי חיים. ולכן אסור גם לטלטל כלוב צפורים בשבת. אבל במקום צער בעלי חיים, שהשמש קופחת על ראש הצפורים, ויכולות לעתים גם למות מחמת כן, מותר להעביר את הכלוב למקום אחר שיש שם צל.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב