הלכה ליום רביעי י"ג סיון תש"ע 26 במאי 2010              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה

לילדה רותם בת יהודית הי"ו

שזקוקה לרחמי שמים מרובים.

הוקדש על ידי

משפחתה

תאריך ההלכה: י"ג סיון תש"ע 26 במאי 2010

קטגוריה: תפילה


המשך דיני תפילת תשלומין

בהלכות האחרונות דברנו על אדם ששכח להתפלל תפילה אחת, שהדין הוא שאדם זה צריך להשלים את אותה התפילה שלא התפלל, על ידי שבתפילה שאחריה יתפלל פעמיים תפילת שמונה עשרה, הראשונה לשם תפילת חובה, והשנייה לשם תפילת תשלומין.

אסור לאדם לבטל תפילה מפני הפסד ממון, כגון שהוא טרוד בעסקיו, ורואה שאם יעזוב את עסקיו לצורך תפילה יפסיד ממון, חייב לעזוב את עסקיו ולהתפלל, כדי שלא יעבור זמן אותה תפילה, ונמצא מבטל תפילה אחת, ומכל מקום, מי שהפסיד תפילה אחת מפני שהיה טרוד בעסקיו וחשש מהפסד ממון, יש לו תשלומין בתפילה הסמוכה לה, שדין אדם זה אינו כדין אדם שבמזיד בשאט נפש ביטל תפילה אחת, ואף שבודאי לא טוב עשה, מכל מקום יש לו תשלומין. וכתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שלכתחילה ראוי שיעשה תנאי של נדבה, דהיינו שיאמר: "אם אני חייב לחזור, תהא תפילה זו תפילת חובה, ואם איני חייב לחזור, תהא זו תפילת נדבה".

ביום שבת אין לעשות תנאי של נדבה, משום שביום שבת אין תפילת נדבה כלל, ולפיכך בהרבה מקומות שכתבו הפוסקים לחזור ולהתפלל ולעשות תנאי נדבה, אם המדובר הוא ביום שבת, אין לחזור ולהתפלל כלל, משום שהדבר בספק, ותנאי נדבה אי אפשר לעשות בשבת, אך בדין האמור של אדם שהפסיד תפילה מפני חשש הפסד ממון, ישנה הכרעה ברורה בדברי הפוסקים, שאדם זה יכול וחייב לחזור ולהתפלל תפילת תשלומין, ורק מהיות טוב כתב מרן הרב שליט"א לעשות תנאי של נדבה, ולכן אם אדם הפסיד תפילת מנחה של ערב שבת, מחמת חשש הפסד ממון, צריך לחזור ולהתפלל פעמיים תפילת העמידה של ערבית של ליל שבת, כדי להשלים תפילתו, ואף על פי שאינו יכול לעשות תנאי נדבה שהרי הוא עומד בליל שבת, מכל מקום כיון שהסכמת רוב מוחלט של הפוסקים שאדם זה צריך להתפלל תפילת תשלומין, יכול לסמוך עליהם להתפלל תפילת תשלומין אף בלא תנאי.

כתב הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, שאם הפסיד תפילתו מפני שחשש מהפסד ממון מן הקרן, אינו צריך לעשות תנאי נדבה כלל, ורק אם חשש מפני הפסד רווחים ראוי שיעשה תנאי של נדבה.

אם לא התפלל תפילה אחת מפני אונס גמור, כגון שהיה במקום שאינו נקי ולא יכל לצאת משם, או שהיה חולה, וכיוצא בזה, יש אומרים שכיון שהיה אנוס, והקדוש ברוך הוא פטר אותו מן התפילה , אינו צריך להתפלל תפילת תשלומין, ויש חולקים, וכן דעת מרן השולחן ערוך, שאף מי שביטל תפילה אחת באונס גמור, מתפלל תפילת תשלומין. ומכל מקום כיון שיש בזה מחלוקת הפוסקים, טוב שיעשה תנאי של נדבה כנ"ל. ובשבת ויום טוב שאין מתפללין על ידי תנאי של נדבה, חוזר ומתפלל בלא תנאי של נדבה (וכפי שנתבאר לגבי מי שהפסיד תפילה מחמת חשש הפסד רווחים).

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

  1. הרי אם הפסיד מנחה של חול, וישלים בערבית של ליל שבת - אלו שתי תפילות שונות לחלוטין! איך תהיה פה תפילת תשלומין?
  2. על אותו משקל, אם אדם שכח במנחה של ראש חודש לומר יעלה ויבוא ונזכר רק בערבית של מוצאי ראש חודש. אם יתפלל תפילת תשלומים, הרי לא יוכל לומר יעלה ויבוא כי הוא כבר אחרי ראש חודש, כיצד ייחשב זה תפילת תשלומים?
י"ז סיון תש"ע / 30 במאי 2010

שלום רב!

הסבר הדבר. אדם שהתפלל בראש חודש תפילה של יום חול ולא הזכיר ראש חודש, וכן אדם שהתפלל בשבת תפילה של חול, הרי זה כמו שלא התפלל כלל. ואין הפירוש שהפסיד "תפילה של שבת", אלא אין זו תפילה בכלל. ולכן עליו לתקן זאת, על ידי שיתפלל תפילה נכונה מחדש. ואין זה משנה שבאותה התפילה לא יזכיר של שבת, מכיון שכבר יצאה שבת, שהרי עיקר הענין הוא שיתפלל תפילה אחת כהוגן, ואת זאת יוכל לעשות אם יתפלל כעת תפילה של חול.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב