שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"ג שבט תשפ"א / 26 בינואר 2021

מותר לתת אותו למי שאוכל אותו, כיון שסוף סוף יש כמה ספקות בדבר. תבורך,  

השאלה נשאלת בתגובה להלכה:


שאלה: אני ספרדי, ושאלתי היא, כאשר הוזמנתי לשמחת נשואין או בר מצוה על ידי חברי האשכנזי, שאינו מקפיד על בשר "חלק" דוקא, האם אני רשאי לאכול שם מפני כבוד המשפחה, בלי לחקור האם הבשר חלק או לא?

שאלה: אני ספרדי, ושאלתי היא, כאשר הוזמנתי לשמחת נשואין או בר מצוה על ידי חברי האשכנזי, שאינו מקפיד על בשר "חלק" דוקא, האם אני רשאי לאכול שם מפני כבוד המשפחה, בלי לחקור האם הבשר חלק או לא?

תשובה: בשאלה זו נשאל מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, בשו"ת יביע אומר חלק חמישי (יורה דעה סימן ג), ולאחר שהאריך להסביר את חומרת הענין, כי חובה מוטלת על הספרדים ובני עדות המזרח להקפיד על אכילת בשר חלק דוקא, כפי שביארנו בהלכה הקודמת, ניגש לדון בשאלה שלפנינו.

ובתחילה, הביא שכבר נשאל בשאלה דומה לזו, הגאון רבי שמואל אבוהב, (בשו"ת דבר שמואל, סימן שכ), אודות ספרדים שהולכים לערי אשכנז, האם יכולים לאכול משחיטתם אף שהם אינם נזהרים בבדיקת הריאה כמנהג הספרדים? והשיב הגאון רבי שמואל אבוהב, שאם יודע האורח שהבשר אינו "חלק", יש לו להמנע מאכילתו, מבלי שירגישו בטעם חומרתו, (שלא ידעו מדוע הוא נמנע מן הבשר, שאין ראוי להחמיר בפניהם ולפגוע בהם). והוסיף הגאון וכתב, שמעשים בכל יום בכמה תמימי דרך ההולכים בתורת ה', שנמנעים ממאכלות שנוהגים בהם איסור, מבלתי להודיע מהי סיבת מניעתם.

אולם כל זה דוקא באופן שידוע  בפירוש שהבשר אינו חלק, כלומר, שאמנם נמצאה סירכה בריאה, ובכל זאת הכשירו את הבהמה לפי מנהג האשכנזים, אבל בסתם בשר כשר, שלא ידוע אם היתה בו סירכה או לא, כתב הגאון רבי שמואל אבוהב, שנראה פשוט שיש להתיר את אכילת הבשר, משום שיתכן והבשר הוא אמנם "חלק", ואפילו שיש ספק שמא אינו "חלק", הרי עדיין יש ספק, שמא הלכה כדעת הפוסקים המתירים לאכול בשר שאינו חלק, כמו שהבאנו בהלכה הקודמת. ולפיכך כתב, שבאופן שלא ידוע אם הבשר הוא חלק או לא, יש להקל ולאכול ממנו בלי חשש. והביא ראיות לדבריו.  

גם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל האריך בדין זה, והעלה למעשה שיש לסמוך על דברי ה"דבר שמואל", וכל שאין הדבר ידוע אם הבשר הוא "חלק" או שאינו אלא "כשר", מותר לספרדי לאכול ממנו כאשר הוא מוזמן אצל חבירו. ואף על פי שיש להזהר מאד ולאכול בשר "חלק" דוקא, כמו שכתבנו בהלכה הקודמת, מכל מקום, במקום שכבר הוזמן האורח, ובפרט אם מדובר בסעודת מצוה, ולא ידוע אם הבשר הוא חלק או לא, יש לסמוך בזה על שני הספקות כנ"ל, שמא הבשר הוא חלק, ושמא הלכה כדעת הפוסקים המכשירים בשר שאינו חלק.

אולם יש לדעת, כי נכון מאד להזהר לקנות בשר המיוצר תחת השגחה מהודרת, והמחמיר בענינים אלה תבוא עליו ברכת טוב, וה' יתברך יצילהו ממכשול.


צפייה