שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ' טבת תש"פ / 17 בינואר 2020

נחלקו המגן אברהם והגאון רבי עקיבא איגר בסימן רפב, אם שייך מצות וקדשתו (להקדים כהן) לגבי קטן. עיין שם, ולדעת הגרעק"א יש להקדים גם את הכהן הקטן. ומרן זצ"ל לא דיבר בזה. ואף שבתינוק שנימול בזמנו, יש מצוה שנימול ביום השמיני, מה שאין כן בתינוק שנימול בלאו הכי שלא בזמנו, מכל מקום גם זה הנימול בשמיני, הרי אין שום חילוק אם נמול אותו מוקדם או מאוחר באותו יום, ואין כאן אלא ענין זריזין מקדימין, וענין זה שייך לגבי שני התינוקות בשוה. ואדרבה, זה התינוק שכבר עברו יותר משמונה ימים מלידתו, יש להזדרז יותר למולו, שהרי הוא עומד בדין ערל עד שימול (שיש בו חיוב כרת אם נפטר ח"ו בלא מילה), מה שאין כן התינוק שזה לו השמיני ללידתו, שהשיהוי במילתו אינו חמור כמו הראשון עד שתשקע החמה. ומאחר ובלאו הכי האבות של התינוקות באים למולן, והמוהל רק שליח, הרי נכון יותר להקדים את הכהן תחילה.


צפייה