דבר תורה ליום ראשון כ"ב תמוז תשע"ד 20 ביולי 2014

פרשת השבוע - פרשת מסעי - והורשתם את הארץ וישבתם בה

נאמר בפרשה, "והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה".

רבינו הרמב"ן מביא בפירושו שהפסוק "וישבתם בה לרשת אותה", בא ללמדינו כי מצות עשה מן התורה לשבת בארץ ולירש אותה, כי ה' יתברך נתנה לנו ולא לשום עם אחר. ואם יעלה על דעתם של ישראל להחליף את ארץ ישראל וללכת לכבוד ארץ אחרת, ארץ שנער או אשור וכיוצא באלו, יעברו על מצות ה', כי אין להם לישראל ארץ אחרת, אשר קדושתה כקדושת גן העדן מכל הארצות, ואשר ממנה מביאים תרומות ומעשרות ועומר וביכורים וכן כל שאר המצוות התלויות בארץ.

דוד המלך ע"ה אומר, ואם בני אדם ארורים הם לפני ה' כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים. ומכאן למדו רבותינו במסכת כתובות, כי כל הדר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה, ובספר חרדים כתבכי מצות ארץ ישראל אדם מקיים כל עת וכל רגע אשר הוא נמצא בה.

וככל שמצוה זו גדולה היא, וזכות גדולה לכל יהודי לגור בארץ ישראל ולבקר בה, ועל אחת כמה וכמה שלא לנטוש את הארץ, מכל מקום עם הזכות יש גם חובה גדולה שלא לפגום בקדושת הארץ, על ידי עבירות ח"ו, אלא אדרבה להוסיף בקדושתה ע"י קיום המצוות.

ארץ ישראל שלנו היא, אך בלא קיום המצוות אין זכות לעם ישראל בארצם, ועל כן קודם הכניסה לארץ ישראל צוה יהושע בין נון את עמינו "רק חזק ואמץ מאד לשמור ולעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי". וזאת גם לפי שבכדי לזכות לשפע הטמון בארץ ישראל, יש להקפיד על קיום המצוות בה, ובזה אפשר לזכות לכמה מעלות רבו וגדולות מאד.

שבת שלום.