הלכה ליום שלישי ט' שבט תש"פ 4 בפברואר 2020

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

צביה בת חניני ז"ל

שהיום הוא יום השנה לפטירתה
ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

בני משפחתה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה?

תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגביה את הקול מעט בכדי שלכל הפחות המברך עצמו ישמע את הברכה שמוציא בשפתיו. ומכל מקום בדיעבד, אם לא השמיע לאוזניו את קריאתו או ברכתו, כל שביטא בשפתיו את המילים יצא ידי חובה ואינו חוזר לברך.

ומרן מופת הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב, שהוא הדין לגבי הברכות שבתפילת שמונה עשרה, שאף שנאמר בפסוק אודות חנה שהתפללה בלחש, "רק שפתיה נעות", מכל מקום אין הכוונה שיתפלל בלחש לגמרי, אלא יבטא המילים בשפתיו ממש, עד שיוכלו אזניו לשמוע מה שפיו מדבר. ואף שיש מחלוקת בזה בין רבותינו המקובלים, שיש מהם שאומרים שבתפלת העמידה יהיה ביטוי המילים בשפתיים בלבד, בלא הוצאת הגה מהפה. מכל מקום להלכה נכון יותר שיגביה מעט את קולו (אבל לא שישמעוהו אחרים). וכן מבואר בדברי רבינו אליעזר אזכרי בעל ספר חרדים, שהיה בעצמו מקובל וחי בסמוך לזמן מרן ורבינו האר"י, שכתב שאפילו בתפלת שמונה עשרה, לא נכון שאדם יבטא את המילים בשקט מוחלט רק במלמול שפתיו, אלא עליו לבטא את המילים בדיבור ממש. וכן פסק הגאון רבי שלום משאש זצ"ל.

על כל אדם מוטלת חובה קדושה, להרגיל את עצמו ואת בניו אחריו, להזהר שלא לברך את הברכות בחטף, וכדאי שינהגו כעצתו של ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, לחלק את הברכה לשלשה חלקים: ברוך אתה ה', ואז ימתין מעט, אלקינו מלך העולם, ושוב ימתין, שהכל נהיה בדברו. שאז, חזקה עליו שיברך בכובד ראש ללא קלות דעת וזלזול בברכות אשר חשיבותן רבה מאד.

ולענין השאלה השנייה, האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, ללא כיפה. הנה כבר דיברנו בענין זה בעבר, שנחלקו הפוסקים לגבי חיוב הליכה עם כיפה, האם הוא חיוב גמור מן הדין. אולם לעניין ברכה בגילוי ראש ללא כיפה, הדבר חמור יותר, כי בשעת הברכה יש חיוב מעיקר הדין ממש לכסות את הראש בכיפה, משום שאסור להוציא מהפה אזכרה (דהיינו שם ה') בראש מגולה. וכמו שכתבנו לגבי מי שמברך בחוף הים.

וכן פסק מרן השלחן ערוך, שאסור להוציא שם שמים מהפה בלי כיסוי ראש כמו כיפה. ולפיכך אף במקום שגם הדתיים אינם נזהרים ללכת עם כיפה, כגון על חוף הים וכדומה, מכל מקום בשעה שבאים לברך חייבים מן הדין לכסות ראשם כדת בכיפה.

שאלות ותשובות על ההלכה

אם אדם (כמוני), שלא חובש כיפה ביום יום ורוצה לברך ואין לידו כיסוי ראש, האם מותר לאחוז ביד אחת את הדבר שרוצים לברך וביד השניה לכסות את הראש? 9 Kislev 5771 / 16 נובמבר 2010

שלום רב!

עליך להניח על הראש איזה דבר, כגון מגברת וכדומה, אבל כיסוי הראש עם היד אינו נחשב לכיסוי ראש.
ואשריך שאתה הולך מחיל אל חיל, ויהי רצון שתזכה לשלמות בתורה וביראת ה'.
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

La règle relative à un œuf, de l’ail ou de l’oignon restés découvert toute une nuit

Les choses interdites par danger Il est enseigné dans la Guémara Nida (17a): Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï dit : il y a 5 choses à cause desquelles une personne peut se mettre en danger en les réalisant, et l’une de ces choses est le fait de consommer ......

לקריאת ההלכה

La bénédiction de Chéhéh’yanou à la vision d’un être cher

Question: Une personne s’absente de chez elle durant 30 jours ou plus. A son retour, cette personne est heureuse de retrouver les membres de sa famille, ainsi que ses amis intimes. Doit-elle réciter la bénédiction de Chehe’heyanou en les revoyant? Réponse: ......

לקריאת ההלכה

La bénédiction de Mé’hayé Hamétim au bout de 12 mois de séparation avec un être cher

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué que lorsque l’on voit un être cher, un ami intime ou un proche parent, que l’on n’a pas vu depuis 30 jours, on doit réciter la bénédiction de Chéhe’heyanou en le voyan......

לקריאת ההלכה

Dégonder des portes ou des fenêtres pendant Chabbat

Question: Est-il permis de dégonder pendant Chabbat une porte ou une fenêtre? Réponse: Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué que l’une des activités interdites pendant Chabbat est celle de « construire ». ......

לקריאת ההלכה


La Bénédiction finale pour une consommation de fruits des 7 espèces, de pâtisseries et de vin.

Question Lorsqu’on a consommé des fruits faisant partie de la catégorie des 7 espèces (raisins, figue, grenade, olives, dattes), et que l’on consomme aussi des pâtisseries, quelle Bérah’a finale doit-on réciter? Réponse Avant tou......

לקריאת ההלכה

L’interdiction de construire pendant Chabbat

Question: Est-il permis de balayer une cour située à l’entrée d’une maison pendant Chabbat, où se trouvent du sable et des petits cailloux? Réponse: L’une des 39 activités interdites pendant Chabbat est l’interdiction de construire......

לקריאת ההלכה

Accouchement pendant Shabbat

Question: Une femme enceinte sait que le jour de son accouchement tombera très probablement Shabbat, et qu’il faudra donc transgresser Shabbat pour elle en la transportant en voiture jusqu’à l’hôpital. Au terme de sa grossesse, cette femme est-elle tenue de pas......

לקריאת ההלכה

Appareil « écoute bébé » pendant Shabbat

Question: Est il permis de placer avant Shabbat, un appareil « Intercom » (« écoute bébé ») dans la chambre d’un bébé, afin de pouvoir entendre pendant Shabbat, s’il pleur, et de pouvoir le surveiller à......

לקריאת ההלכה