הלכה ליום רביעי י"ח אלול תשע"ב 5 בספטמבר 2012

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

וורה מירים בת ויקטוריה

הוקדש על ידי

פריאנטה ליג׳י

ברכת לישב בסוכה

שאלה : מהו המנהג הנכון יותר להלכה, בענין ברכת "לישב בסוכה", האם יש לברך בעמידה, לפני שיושבים לסעוד בסוכה, או שיש לברך ברכה זו כשיושבים, לאחר שמברכים "המוציא לחם מן הארץ" על הלחם?
 
תשובה: הנה בלילה ובבוקרו של היום הראשון של חג הסוכות, וכן ביום השבת של סוכות, שמברכים ברכת לישב בסוכה בשעת הקידוש על היין, יש לברך ברכת לישב בסוכה בסוף הקידוש, ואחר כך יושב וטועם מן היין (ובלילה  הראשון של החג, מברכים גם כן ברכת שהחיינו לאחר ברכת לישב בסוכה, דהיינו שאחרי שיברך ברכת לישב בסוכה כשהוא עומד, ישב, ויברך ברכת שהחיינו, ואחר כך טועם מן היין), אולם השאלה הנשאלת היא בימי חג הסוכות שאין בהם קידוש, שאז יש נוהגים לברך לאחר ברכת המוציא, כשהם יושבים, ויש נוהגים לברך בכניסתם לסוכה (לאחר שנטלו ידיהם לסעודה) בעודם עומדים, ולאחר ברכת לישב בסוכה יושבים ומברכים המוציא ואוכלים.
 
ובאמת שכמו המנהג האחרון שהזכרנו, לברך לישב בסוכה כשהוא עומד לפני שמתישב לברך המוציא, נהג גם רבינו המהר"ם מרוטנבורג, וכמו שמשמע בברייתא (סוכה מו.), נכנס לישב בסוכה מברך לישב בסוכה. משמע שמברך בעודו עומד, ואחר כך יושב ומברך המוציא. וגם כאשר מברך לפני הישיבה בסוכה, נמצא שהוא מברך לפני עשיית המצווה, כי עיקר המצווה הוא הישיבה בסוכה, ולכן נראה שנכון לברך לפני הישיבה בסוכה ולא לאחר שישב כבר. וכן דעת רבינו הרמב"ם, שיש לברך לפני הישיבה בסוכה ולפני ברכת המוציא לחם מן הארץ. וכתב שכן נהגו רבותינו שבספרד.
 
אולם יש אומרים שנכון יותר לברך לאחר שישב כבר בסוכה, שאין מצוה בעצם הישיבה בסוכה, אלא מצד מה שהוא מתעכב בסוכה ובא לאכול, ולכן כתבו שנכון יותר לברך לאחר ברכת המוציא.
 
ומרן השלחן ערוך הביא את שיטת הרמב"ם שיש לברך קודם שיושבים בסוכה, אולם כתב שמנהג העולם לברך לאחר שישבו כבר, ומברכים המוציא ולאחר מכן מברכים לישב בסוכה.
 
ומרן הרב רבינו עובדיה יוסף שליט"א הביא דברי מרן השלחן עורך, וכתב שעדיף יותר לנהוג לכתחילה כדעת הרמב"ם, לברך לישב בסוכה כשהוא עומד, ולאחר מכן יושב ומברך המוציא על הלחם. ושכן פסק הגאון יעב"ץ בספרו מור וקציעה, והגאון רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי.
 
ועל כן העיקר שנכון יותר לברך ברכת לישב בסוכה לפני שיושבים לאכלו בסוכה, ואז יושב ומברך המוציא ואוכל. והנוהגים לברך לישב בסוכה לאחר ברכת המוציא כשהם יושבים, יש להם על מה שיסמכו.
 
וכשצריכים לומר קידוש, דהיינו ביום טוב, יעשה את הקידוש כשהוא עומד, ויברך לישב בסוכה וישב. ובליל יום טוב ראשון, שאנו מברכים גם שהחיינו, יברך גם כן לישב בסוכה כשהוא עומד, ואחר כך ישב ויברך ברכת שהחיינו.
 
ובליל יום טוב שני שנוהגים בחוץ לארץ, יברך שהחיינו בסיום הקידוש, ואחר כך יברך לישב בסוכה.

שאלות ותשובות על ההלכה

לגבי מי שאין לו מקום לבנות סוכה וכידוע הבתי כנסיות סגורות
מה לעשות לגבי קידוש ואכילה בחג י"ב תשרי תשפ"א / 30 בספטמבר 2020

ענין זה יתבאר בעזרת ה' מחר. והתשובה היא שמי שאין לו סוכה, דינו כדין מצטער, והוא פטור מן הסוכה. לצערינו הרב רבים נמצאים במצב הזה, ואין להם כל אפשרות להגיע לסוכה אפילו בליל יום טוב ראשון של סוכות. וה' יסיר מעלינו את המגיפה ונזכה לחוג את חג הסוכות בשמחה. 

האם על פריקסה מברכים לישב בסוכה? י"ח תשרי תשע"ט / 27 בספטמבר 2018

אם אוכל שיעור שלושה ביצים (כ160 גרם) מבצק מטוגן כמו סופגניות, מברך לישב בסוכה.

לא הבנתי: האם הכוונה במסקנה לברך לישב בסוכה לאחר נטילת ידים, לפני המוציא, בעמידה, ואז לישב ולברך המוציא?

י"ב תשרי תשע"א / 20 בספטמבר 2010

שלום לך

יש לברך לישב בסוכה אחרי נטילת ידיים, לפני שמתיישבים לאכול.

בברכה, תז"ל רנ"ו,
הלכה יומית.

בהלכה המצורפת כתבתם ובבוקרו של היום הראשון של חג הסוכות, וכן ביום השבת של סוכות, שמברכים ברכת לישב בסוכה בשעת הקידוש על היין, יש לברך ברכת לישב בסוכה בסוף הקידוש, ואחר כך יושב... 

ולא זכיתי להבין, דממה שכתוב "ואח"כ יושב" משמע שעד עתה היה עומד, והלא קידוש של בוקר עושים בישיבה !.
האם צריכים להמשיך את ברכת "לישב בסוכה " בישיבה אחרי הקידוש, או שצריך לעמוד, לברך "לישב בסוכה" ושוב לשבת? י"ב תשרי תשע"א / 20 בספטמבר 2010

שלום רב!

קידוש של יום טוב של סוכות בבוקר, יש לעשותו כשהוא עומד, ולא כשהוא יושב, ויברך לישב בסוכה, ואחר כך ישב.

בברכת תז"ל רנ"ו,
הלכה יומית.

מסתמא מדבריך שברכת שהחיינו מעומד ואח"כ יושב וטועם מהיין,
הרב פסק בחזון עובדיה סוכות עמוד צ"ה  הלכה ב' , שברכת שהחיינו מיושב. י"ב תשרי תשע"א / 20 בספטמבר 2010

שלום וברכה,

שאלתך נכונה, כי באמת ברכת שהחיינו יש לברכה כשהוא יושב, ויברכה אחרי ברכת לישב בסוכה. וכמו שכתב הרב בספרו כפי שציינתם. ודלא כפי שנראה מדברינו.

בברכת התורה, תז"ל רנ"ו,
הלכה יומית.

  1. האם אישה יכולה לענות אמן על ברכת לישב בסוכה בקידוש שבעלה עושה במקום לטעום מהיין? ולכתחילה איך נכון לנהוג?
    שהרי עניית אמן היא חיוב מעיקר הדין ואילו טעימת היין היא חיבוב מצוה
  2. האם כל התשובות בשו"ת של האתר הם לפי דעת הרב עובדיה שליט"א?
ט"ז תשרי תש"ע / 4 באוקטובר 2009

שלום רב!

אשה לא תענה אמן אחרי ברכת לישב בסוכה של בעלה בקידוש. חזון עובדיה סוכות עמ' קנא.
התשובות הן על פי פסקי מרן שליט"א, ובמקום שלא גילה דעתו התשובות נכתבות על פי דעתם של הרבנים המשיבים, על פי דעת מרן השלחן ערוך והפוסקים.

בברכת התורה, חג שמח,
הלכה יומית.

האם מי שאוכל קוסקוס בסוכה מברך לישב בסוכה? כ"ב אב תשס"ט / 12 באוגוסט 2009

אם אוכל שיעור קביעת סעודה, אף על פי שאינו מברך המוציא, מברך לישב בסוכה.

שלום רב! האם לצורך חיוב ברכת לישב בסוכה צריך לאכול עוגה כשיעור ארבע ביצים או שדי בפחות מכך? י"ד אב תשס"ט / 4 באוגוסט 2009

דעת מרן הרב שליט"א כי די בשיעור שלשה ביצים לענין ברכת לישב בסוכה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

לקריאת ההלכה

דין הזכרת משיב הרוח

מתחילין לומר "משיב הרוח" "משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים". וכפי שמופיע בכל הסידורים. מתחילין לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" החל מתפילת מוסף של חג שמחת תורה, והזכרה זו, אינה שאלה ובקשה......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום הראשון של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר ......

לקריאת ההלכה


משנכנס אב ממעטין בשמחה – שנת תשפ"א

אתמול, ביום שבת קודש, חל ראש חודש מנחם אב. ובשבוע הבא ביום ראשון (ממוצאי שבת), יחול יום תשעה באב. הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו. משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שלמדנו, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנ......

לקריאת ההלכה

דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב

אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב. וטוב לטעום משהו קודם ברכת הלבנה. ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. (ויש סוברים שאין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, או......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשפ"א), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

"שבעה עשר בתמוז"

היום הוא יום תענית "שבעה עשר בתמוז". תענית שבעה עשר בתמוז נאמר בספר זכריה (פרק ח פסוק יט) "כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי, יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשּׁ......

לקריאת ההלכה