הלכה ל יום שלישי 17 Elul 5778 28 אוגוסט 2018

אל תעש תפילתך קבע

הנה בימים אלו שהם ימי הרחמים והסליחות, מחוייב כל אדם לפשפש במעשיו לשוב אל קונו. ומכלל ההתחזקות המוטלת על רוב בני אדם, היא בענין עבודת התפילה, שתהיה כראוי, שישמע ה' את תפילתינו להשיבנו אליו, לקבל את תשובתינו, ושיחדש עלינו שנה טובה ומבורכת.

ובגמרא במסכת מועד קטן (כח.) אמרו, בני חיי ומזוני (בנים, חיים, ומזונות, כלומר פרנסה), לא בזכותא תליא מלתא, אלא במזלא תליא מלתא. כלומר, יתכן אדם שהוא עובד את ה' כראוי, ואף על פי כן יהיה עני, או שלא יהיו לו בנים, או שלא יזכה לאריכות ימים. וזאת משום שמזלו של אותו אדם כך הוא, שלא יהיו לו בנים, וכן על זה הדרך.

ולכאורה מבואר שלא יועילו התפילות לאדם בענינים אלו, משום שאם מזלו של אותו אדם מטבע ברייתו כך הוא שיהיה עני, מה תועיל התפילה לשנות את רוע מזלו.

אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כתב בזה, דמכל מקום על ידי תפילה אין ספק שיוכל אדם לשנות הכל, אפילו את מזלו. וסמך לדבר מן הפסוקים, "ועבדתם את ה' אלהיכם", זו תפילה. (כמו שאמרו בתענית ב. איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה), ואחר כך נאמר, "ובירך את לחמך ואת מימיך", אלו מזונות, "לא תהיה משכלה ועקרה בארצך", אלו בנים, "את מספר ימיך אמלא", הרי אריכות ימים. ואם כן על ידי תפילה יוכל אדם לשנות את רוע מזלו.

אולם זאת בתנאי, שתהיה התפילה בכוונה מלאה. ובפרט תפילה שאחרי לימוד תורה, וכמו שכתוב בזהר הקדוש (פרשת פנחס), ואלו דבריו: בא וראה, כל הבריות שבעולם לפני שנתנה התורה, היו תלויים במזל, ובכלל זה בני חיי ומזוני, אבל אחר שניתנה תורה לעם ישראל, הוציאם ה' משלטון הכוכבים והמזלות, וזאת למדנו מאברהם אבינו, שראה במזלו שעתיד שלא יהיו לו בנים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, צא מאיצטגנינות שלך, כלומר, אל תתייחס לדברים אלו, כי על ידי תורה ותפילה משתנה מזלו הרע של האדם.

והנה מלבד ענין הכוונה בתפלה, צריך שתהיה התפילה בלב נשבר, וכמו שנאמר, לב נשבר ונדכא, אלהים לא תבזה. כי הקדוש ברוך הוא שומע ביותר תפלת הנאנקים ומתפללים בכל לבם לפניו. ואמרו רבותינו, אפילו כל השערים ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. ואם לא יוכל אדם לבכות בתפלתו מאיזו סיבה, כתב מרן החיד"א, שיוכל על כל פנים להתפלל בלב נשבר בקול בכי, שגם בתפלה כזו יש מעלה קרובה לתפלה בדמעות ממש. וכן היה מרן זצ"ל רגיל להוסיף על זה, שהתפלה בקול בכי נשמעת לפני ה' יתברך אפילו בלי שיבכה האדם בדמעות ממש, כמו שנאמר "כִּי שָׁמַע ה' קוֹל בִּכְיִי".   

וידע כל אדם, כי כל מה שיוכל לעשות ולפעול בכל מיני השתדלות שבעולם, כל זה אינו שוה כנגד תפלות הבאות מעומק הלב. ובעיננו ראינו, יהודי יקר מעיר תל אביב, שהיה דר בשכונה מלאה בכל מיני תאוות העולם, וכל ילדיהם של שכניו, שהיו מהם יהודים יראי שמים, יצאו לתרבות רעה, משום שלא עמדו בנסיונות המצויים בשכונתם. מה עשה אותו יהודי? היה מתפלל לפני ה' יתברך בדמעות שליש, יום יום, עוד מזמן שילדיו היו רכים מאד בשנים, וזכה שבאמת נתקבלו תפילותיו, וכל בניו יצאו למודי ה', תלמידי חכמים ממש, ובנותיו זכו אף הן לצאת צנועות וחכמניות, ונישאו לתלמידי חכמים, והקימו דור ישרים מבורך. ותמיד אומר אותו יהודי לכל שואליו, כי אין לו ספק בדבר, כי ילדיו יצאו מוצלחים, אך ורק בזכות הדבר הזה, שלא התעצל בתפילותיו, ועוד מזמן שהסכנה לא היתה נראית באופק, כי היו ילדיו קטנים, היה מתחנן ומתפלל כל יום בערגה ובחשק רב, שיזכהו ה' יתברך לרוות נחת מילדיו, שיהיו כולם יראי שמים. ישמע החכם ויוסיף לקח.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ENCENDIDO DE VELAS EN ROSH HASHANA

El primer día de Rosh Hashana es costumbre encender las luminarias del Yom Tob –festividad- antes de la caída del sol, como se lo hace en la víspera de Shabbat. De todas formas, si no se encendieron las luminarias en la víspera de la festividad, podrá la muje......

לקריאת ההלכה

LEYES SOBRE EL SECAJ

Está escrito en la Torá: Festividad de Sucot harás para ti, con lo que recojas de tus graneros y tus lagares (Debarim 16) de esto aprenden nuestros sabios en el Talmud (Suca 12 ) que el techo de la Suca debe confeccionarse con el residuo de los graneros y las vides, o sea los re......

לקריאת ההלכה

SOBRE EL PRECEPTO DE COMER EN LA SUCÁ

Es un precepto de la Torá comer un “cazait” (27 grs.) de pan la primera noche de Sucot dentro de la Sucá (ver Talmud Sucá 27ª). Este cazait de pan debe ser consumido en un tiempo máximo de 4 a 5 minutos. Eventualmente, si lo consume en un lapso de siet......

לקריאת ההלכה

ROSH HASHANA DIA DE JUICIO

Nuestros sabios nos transmite un conocimiento sumamente trascendental, en el Talmud (Rosh Hashana 16ª) nos dicen que el día de Rosh Hashana fue creado el hombre. Este es el día en que el Creador juzga a todas las criaturas y en el que se determinan casi todo lo que le suceder&aacu......

לקריאת ההלכה


LA SALIDA DE QUIPUR

Al terminar el sagrado día de Quipur es necesario, según enseñan nuestros sabios, agregar unos minutos al día, de manera de no culminar la santidad del mismo en forma inmediata con la salida de las estrellas. Como vimos en otras ocasiones, lo ideal de acuerdo a la postura......

לקריאת ההלכה

NO EXISTE OBJETO QUE CONTENGA BENDICIÓN ASÍ COMO LA PAZ

Como ya hemos visto anteriormente, es de suma importancia evitar injuriar o afectar a otras personas, especialmente a los integrantes de la familia. Es conocida la afirmación en nombre del famoso erudito Hazon Ish z”l quien enseñaba que el éxito fundamental del hombre en e......

לקריאת ההלכה

UN DÍA MARAVILLOSO Y TEMIBLE

Extracto de un discurso que Rabi Ovadia Yosef z”l dirigió en la sinagoga Hazon Ovadia del barrio de Rehabia, Jerusalén Se cita en nombre de un gran rabino, una explicación sobre la mishna (Shabbat cap. 2): Isarten? Eravten? Hadliku et haner! (habéis sacado diezmo......

לקריאת ההלכה

SOBRE COMER Y BAÑARSE EN QUIPUR

Es una obligación para cada individuo de Israel ayunar el día de Quipur. Incluso las mujeres embarazadas y las que están amamantando deben ayunar, a menos que se hayan impedidas de hacerlo. De todas maneras, cada situación en especial debe consultarse con un rabino expert......

לקריאת ההלכה