הלכה ליום חמישי י"ח שבט תש"פ 13 בפברואר 2020

לידה בשבת

שאלה: אשה מעוברת שיודעת שיש סיכוי סביר שזמן לידתה יחול ביום השבת, וממילא אם יאחזוה צירי לידה בשבת, יאלצו לחלל עליה את השבת על ידי נסיעה במכונית לבית החולים, האם היא מחויבת לשבות במקום סמוך לבית החולים, בכדי שלא יצטרכו לחלל עליה את השבת, או שאין לה חיוב בזה ויכולה להשאר בביתה?

תשובה: הנה הדבר ברור, שבכל מקום של ספק פקוח נפש, חייבים לחלל את השבת. ועל כן, אם רואה האשה שתפסוה צירי לידה בביתה ביום השבת, בודאי שהיא וקרוביה מחוייבים לטלפן לפי הצורך להזמנת מונית או אמבולנס בכדי לקחתה לבית החולים, וכמו כן רשאי בעלה או אחת אחרת מקרובותיה ללוותה לבית החולים לפי בקשתה, בכדי ליישב דעתה סמוך ללידה. וכפי שכבר ביארנו בעבר.

ולעצם שאלתינו אם מחויבת האשה לעזוב את ביתה מערב שבת ולשבות במלון הסמוך לבית החולים בכדי שלא יבואו לחלל עליה את השבת, דן בזה הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל בשו"ת שבט הלוי (ח"ח סימן פח) וכתב, שנראה שאם הדבר כרוך בטרחה מרובה אינה צריכה לטרוח בזה. וכן כתב הגאון האדמו"ר מצאנז בשו"ת דברי יציב (סי' קעה), שאף על פי שאדם מחויב לעשות מה שיוכל בכדי למנוע אחר כך חילול שבת על היולדת, מכל מקום בזה אין חיוב להחמיר, שהרי הנסיעה במכונית לבית החולים נחשבת כ"מלאכה שאינה צריכה לגופה", ("מלאכה שאינה צריכה לגופה" הוא מושג ידוע בהלכות שבת, וכגון אדם החופר גומה בחול, והוא חפץ בחול היוצא מחפירתו, ואין הוא חפץ בגומה שנעשית אחר כך, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי אינו צריך את גוף המלאכה, שהיא הגומה, אלא בחול, וכן אצלינו, שאין האשה חפצה בגוף המלאכה, כלומר בעצם הנסיעה, כמו שרוצה אדם הנוסע לטיול, רק עיקר מגמתה להצלת עצמה, נמצאת מלאכה זו, שאינה צריכה לגופה, ואיסורה הוא מדרבנן ולא מדאוריתא לדעת רוב הפוסקים). וגם אין הדבר ודאי שתצטרך האשה לצאת לבית חולים בשבת, על כן אין חיוב להחמיר שתצא מערב שבת למלון הסמוך לבית החולים.

ומרן רבינו הקדוש רבי עובדיה יוסף זצ"ל, אחר שהביא דברי הפוסקים בזה, כתב שלכתחילה צריכה לעזוב את ביתה מערב שבת לשבות במלון הסמוך לבית החולים, ובלבד שיכולה לעשות כן בנקל, אבל אם כרוך הדבר בטרחה יתירה, אינה צריכה לטרוח בזה.

שאלות ותשובות על ההלכה

כתבתם - ומרן רבינו הקדוש רבי עובדיה יוסף זצ"ל, אחר שהביא דברי הפוסקים בזה, "כתב", איפה כתב את זה? 19 Shevat 5780 / 14 פברואר 2020

בחזון עובדיה שבת חלק שלישי עמוד שכא.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

La bénédiction de Chéhéh’éyanou sur un nouveau vêtement

Question: Quand doit-on réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou sur un nouveau vêtement? Doit-on la réciter lors de l’achat, ou bien au moment où l’on porte véritablement le vêtement? De plus, doit-on r&eacu......

לקריאת ההלכה

La bénédiction de « Chéhé’héyanou » sur une bonne odeur

Question: Doit-on réciter la bénédiction de « Chéhéh’éyanou » sur un parfum qui se renouvelle chaque année? Réponse: Cette question prend sa source dans le fait que l’on récite la bénédiction de &......

לקריאת ההלכה

Réciter la Bérah’a de Chéhéh’éyanou sur des fruits greffés

Question: Faut-il réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou lorsque l’on consomme pour la première fois dans l’année des agrumes comme un pamplemousse ou une orange? Réponse: Nous devons tout d’abord introduire l......

לקריאת ההלכה

Réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou sur des fruits de la même espèce

Dans la Halacha précédente, nous avons mentionné qu’il faut réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou avant de consommer un fruit pour la première fois de l’année, et ce, même s’il s’agit d......

לקריאת ההלכה


Programmer un réveil la veille de Chabbat pour qu’il sonne pendant Chabbat

Question: Est-il permis de programmer un réveil depuis la veille de Chabbat, afin qu’il sonne pendant Chabbat? Réponse: La programmation d’un réveil pour qu’il sonne pendant Chabbat est apparemment interdite puisque nous avons déjà fait mention......

לקריאת ההלכה

La bénédiction de « Chéhé’héyanou »

Il est enseigné dans la Guémara ‘Erouvinn (40b) que l’on récite la bénédiction de « Chéhé’héyanou » à la vue d’un fruit nouveau qui se renouvelle d’année en année. On récite ......

לקריאת ההלכה

Mesurer ou peser pendant Chabbat et Yom Tov

Question: Pendant Yom Tov où il est permis de cuisiner, m’est-il permis de peser au moyen d’une balance mécanique (non-électrique) le poids des ingrédients nécessaires à ma cuisson? Réponse: Nos maitres ont décrété ......

לקריאת ההלכה

Mesurer ou peser pour les nécessités d’une Mitsva pendant Chabbat ou Yom Tov

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué que nos maitres ont interdit de réaliser une « mesure » pendant Chabbat et Yom Tov. Par exemple, il est interdit de peser pendant Chabbat des aliments ou liquides divers au moyen d’une balance, même s......

לקריאת ההלכה