הלכה ליום חמישי 19 Elul 5779 ספטמבר 19 2019

בקשת מחילה מנפטרת

שאלה: לפני כמה שנים, פגעתי באשה אחת מאד, וכעת כשחיפשתי אותה כדי לבקש ממנה שתמחל לי, גיליתי לדאבוני שהיא כבר נפטרה לבית עולמה, מה עלי לעשות?

תשובה: כתב רבינו הרא"ש, (יומא סימן כד) בעניני הימים הנוראים: "ויתן כל אדם אל לבו, לפייס לכל מי שפשע כנגדו". ובגמרא במסכת יומא (פז.) אמר רבי יוסי בר חנינא, המבקש מחילה מחבירו ומת חבירו, מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו ואומר, חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני שפשעתי לו. עד כאן.

ומבואר אם כן, שמי שפשע כלפי חבירו, וחבירו מת, עליו ללכת עם עשרה בני אדם לקברו של הנפגע, ושם נכון שיפרש באופן כללי באיזה דבר פשע נגדו, ולמשל במקרה שלפנינו, שמדובר באשה שפגעה באשה אחרת, עליה לומר, חטאתי לה' אלוקי ישראל ולפלונית הקבורה כאן שפגעתי בה כאשר דיברתי איתה שלא כראוי. וכתב המשנה ברורה, שמי שמבקש מחילה יעמוד שם כשהוא יחף, ואז יבקש מחילה.

וכתבו האחרונים (משנה ברורה שם, יבי"א ח"י סימן נה הערות על ר"פ ח"ב אות לז) שהנוכחים שם יאמרו לזה שמבקש מחילה "מחול לך" שלוש פעמים.

ולכן הנכון הוא, לאסוף עשרה בני אדם, ואם יש צורך אז יש לשלם על כך סכום כלשהו לעשרה אברכים שיסכימו ליסוע לבית החיים, ושם תעמוד זו שפגעה בחברתה, ותבקש את סליחתה כאמור. וכתב הגאון רבינו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים (ח"ב ס"ס סב), שלכתחילה יש לעשות כן בפני עשרה אנשים, ובדיעבד אפילו אם עשו כן בפני עשר נשים, די. ולכן במקרה שלפנינו שמדובר באשה שפגעה בחברתה, אם אינה יכולה בשום אופן לקחת איתה עשרה אנשים, תיקח עמה עשר נשים ותבקש שם מחילה בנוכחותן.

ואם הנפגע קבור בעיר אחרת, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע עמוד רמד) שדי בכך שיבקש מחילה בפני עשרה אנשים במקום שנמצא שם. ואם יש לו מי מידידיו שמתגורר במקום מנוחתו של הנפטר, יעשהו שליח שיבקש בשמו מחילה מן הנפטר בנוכחות עשרה שיהיו על קברו. והביא שכן כתבו האחרונים.

ומכאן ולהבא יזהר כל אדם, שלא להניח שום אדם בעולם שפגוע ממנו. וימהר לבקש סליחה ומחילה ממי שפשע כנגדו, ושב ורפא לו.

שאלות ותשובות על ההלכה

עד כמה שידוע לנו, לא כדאי לנשים ללכת לבית החיים. אם כן , האם עדיף לה לבקש מחילה במקומה מלכתחילה? 22 Elul 5779 / ספטמבר 22 2019

לא. במקרה כזה שמדין הדין צריך ללכת לבית החיים, אין להסתפק בדבר אחר. יש ללכת לבית החיים ולבקש מחילה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

The Laws of Taking Haircuts During the “Three Weeks"

The Customary Prohibition of Haircuts As a result of the mourning observed during the “Three Weeks,” the Ashkenazi custom is to abstain from shaving and taking haircuts beginning from the Seventeenth of Tammuz until the Tenth of Av. The Sephardic Custom Nevertheless, the Sephardic c......

לקריאת ההלכה

Mourning Customs Observed During the “Three Weeks”

---------------------------------- By Popular Request: There is room for leniency regarding listening to music during the "Three Weeks" for those who are in isolation or quarantine in cases of need. This is especially true regarding young children and one must do one's utmost to lif......

לקריאת ההלכה

Eating Meat with Fish

Since we have discussed several laws related to eating meat and dairy in the previous days, let us now discuss some laws related to eating fish with either chicken or meat and other related laws. Fish Baked With Meat The Gemara in Masechet Pesachim (76b) states: “Regarding fish that was ba......

לקריאת ההלכה

The Prohibition to Eat Meat and Dairy on the Same Table

----------------------------- Correction: There was a typographical error at the end of yesterday's Halacha which stated that the prohibition to take haircuts and shave does not apply this year according to the Sephardic custom. Clearly, this is incorrect and all of the laws of the week durin......

לקריאת ההלכה


The Laws of Eating Meat and Dairy on the Same Table-Continued

In the previous Halacha we have explained that it is forbidden to eat dairy foods on a table on which meat foods are placed, for there is concern that the individual eating will taste some of the other foods on the table, thus having transgressed the grave prohibition of eating milk and meat togethe......

לקריאת ההלכה

The Laws of Glassware and Pyrex Regarding the Prohibition of Milk and Meat Mixtures-Continued

In the previous Halacha we have written that according to Maran Ha’Shulchan Aruch, glassware does not absorb any flavor from foods placed in it and thus, there is no prohibition to use a glass vessel for meat and then after it is washed well, to use it for dairy (although the Rama does rule st......

לקריאת ההלכה

Question: Must one designate two different sets of glassware for dairy and meat as one would with other utensils?

Question: Must one designate two different sets of glassware for dairy and meat as one would with other utensils? Answer: We have already established in the previous Halacha that one is obligated to designate two separate sets of dishes and flatware for dairy and meat, for dishes used with either......

לקריאת ההלכה

The “Shehecheyanu” Blessing on a New Garment

Question: When is the appropriate time to recite the “Shehecheyanu” blessing on a new garment, at the time of purchase or the first time one wears it? Similarly, must one recite this blessing for every new piece of clothing one purchases? Answer: The Mishnah (Berachot 54a) teaches us ......

לקריאת ההלכה