הלכה ליום שני ג' ניסן תשע"ט 8 באפריל 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

יוסף בן מרים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

מירב נמדר

להתארח ולארח בליל הסדר – מנהג מרן זצ"ל

שאלה: האם עדיף להשאר בבית בליל הסדר, או שטוב יותר להתארח אצל ההורים?

תשובה: בשאלה זו מסתפקים רבים, ונסביר את הדברים:

כתב הגאון רבי בצלאל שטרן זצ"ל בספרו שו"ת "בצל החכמה" (ח"ו סימן סז), שהמנהג שהולכים בליל הסדר אצל ההורים, יש בו משום שמחת יום טוב, שעל ידי כן שמתארחים זה אצל זה, תגדל השמחה. וכתבו כמה מרבותינו הראשונים, ובכללם בשבלי הלקט (סימן ריח), שדרך העולם לחוג ולשמוח איש עם אנשי ביתו, ובהקבץ המשפחה תתרבה השמחה כידוע. כלומר, בודאי שמצד שמחת החג, עדיף לחגוג יחד עם בני המשפחה המורחבת, שדבר זה מוסיף בהרגשת השמחה כפי שכל אדם יודע. וכבר הזכרנו מקור לדברים הללו בדברי רש"י בפירושו על מגילת אסתר, לגבי שמחת פורים. ובפרט שייכים הדברים לגבי חג הפסח, שהרי בפסח היתה מצוה מיוחדת לאכול את קרבן הפסח בחבורה, ולא כל אדם לבדו.

לכן גם אצל מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, היו מוזמנים בניו ובנותיו עם בניהם ובנותיהם להתארח במקום אחד, שם היה מרן זצ"ל עורך את הסדר ברוב עם, והיו כל בני המשפחה שמחים בצלו של מרן זצ"ל, והוא והרבנית עליה השלום היו שמחים לראות את בניהם אחריהם הולכים בדרכי התורה. ובסיום הסדר, היתה הרבנית עליה השלום שרה כמנהג עיר הולדתה (חלאב שבסוריה) את הפיוט "חד גדיא" בשפה הסורית, ולאחר מכן היה מרן זצ"ל מקבץ את כל נכדיו עד שהיו יושבים לפניו בחצי גורן עגולה, והוא היה מספר על עשרת המכות וקריעת ים סוף בלשון המתאימה לילדים, עד שעת חצות (בערך), ואז היו כולם פונים לישון, (כדי שיקומו מוקדם לתפלת שחרית), והוא היה עוסק בתורה כל הלילה.

ומכאן למדנו לכאורה, שתמיד יש להעדיף להתארח ולארח בחג הפסח. אולם באמת שעיקר המצווה בליל הסדר, היא מצוות "והגדת לבנך", שיספר אדם לבניו ובנותיו את סיפור יציאת מצרים. ועל כל אדם מוטלת חובה להכין את עצמו לכך כמו שדיברנו כמה פעמים. ולכן, כאשר אדם יודע, שאם יתארח בבית הוריו, ימנע ממנו לספר את סיפור יציאת מצרים כראוי, הרי שיש לשקול את הדברים בשקל הקודש, ולהתייעץ בדבר, שלפעמים, אם אין פגיעה חס ושלום בכבוד ההורים, מוטב שישאר אדם לחוג את חג הפסח בביתו, ממה שיתארח, כי אז יוכל להיות מרוכז עם בניו ובנותיו ולחנכם לאמונה העיקרית שלנו בה' יתברך ולהודות לו על ניסיו שבכל יום עמנו. אך כמובן, אם יש פגיעה בכבוד ההורים, יש למצוא פתרון אחר לבעיה, וימצא כל אדם את הדרך הנכונה להתארח אצל הוריו, ולספר כמה שניתן את סיפור יציאת מצרים.

וידוע לנו, כאשר היו לו למרן זצ"ל ילדים קטנים, היה מעדיף לערוך את ליל הסדר בביתו. ולמרות שאמו מרת גורג'יה עליה השלום הפצירה בו שיבוא לביתה לליל הסדר, דיבר עמה מרן זצ"ל והסביר לה כמה חשוב לו לחוג בביתו, כדי לספר לילדיו באופן הראוי את סיפור יציאת מצרים. ואמנם הסכים מצידו בשמחה לארח בביתו את הוריו, או אחרים מבני המשפחה שרצו להתארח במעונו, אבל לא רצה לצאת מביתו למקום אחר. ומאחר ואמו של מרן זצ"ל היתה אשה יקרת רוח באופן יוצא מן הכלל, ולא היה בדבר שום צד פגיעה חס ושלום, הסכימה היא שישאר בנה בביתו, ולביתה הזמינה את שאר בניה ובנותיה.

וה' ינחנו בעצה טובה מלפניו.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Searching for and Renouncing Chametz

The Laws of Searching for Chametz On the eve of the Fourteenth of Nissan, which will fall out this year (5779) tonight, Thursday night, one must search for Chametz by candlelight. The candle must be made of wax (or congealed paraffin oil, common nowadays) as per the enactment of our Sages. If one ......

לקריאת ההלכה

Question: How many “Kezayit”s (olive’s volume) of Matzah must one consume during the Pesach Seder?

Answer: One is obligated to eat altogether three “Kezayit”s of Matzah during the Pesach Seder. Every Kezayit amounts to approx. 30 grams of Matzah. Nevertheless, there is room for stringency to eat four or even five “Kezayit”s of Matzah, as we shall now explain. The Order......

לקריאת ההלכה

Elimination and Sale of Chametz

Elimination of Chametz On the morning of the 14th of Nissan, meaning this year (5779) which falls out on this coming Friday morning, one must eliminate Chametz before the last time to do so arrives. (In Jerusalem, the latest time for burning and renouncing Chametz is at approximately 11:20 AM and t......

לקריאת ההלכה

The Pesach Seder-Kadesh

The famous order of the Seder of the eve of Pesach, Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochtza, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan Orech, Tzafun, Barech, Hallel, Nirtzah, was established by the leader of the entire Jewish nation, Rashi. The entire Jewish nation customarily follows this ord......

לקריאת ההלכה


Mentioning “Morid Ha’Tal” and “Barechenu”

The Amida Prayer during the Summer Months The first day of Pesach marks the end of the rainy season and as such, beginning from the Mussaf prayer of this day, “Mashiv Ha’Ruach U’Morid Ha’Geshem” is no longer mentioned in the Amida prayer. Instead, we say: “Ata Gi......

לקריאת ההלכה

The Prohibition to Eat Matzah or a Meal on Erev Pesach and the Laws of Matzah

On the day of Erev Pesach (which is the 14th of Nissan), one may not eat Matzah so that one will be able to eat Matzah that night at the Seder with appetite. One may, however, eat Matzah on the night of the 14th of Nissan (meaning the night before the Seder night, this year on Thursday night). &......

לקריאת ההלכה

“And You Shall Tell Your Son”

Question: Does one fulfill the Mitzvah of “And you shall tell your son” on the Seder night by recounting the miracles of the Exodus from Egypt to his daughters or does only one who tells this over to one’s sons fulfill this Mitzvah? Answer: The Torah states regarding the Mitzvah......

לקריאת ההלכה

The Laws of the Blessing of the Trees

The Proper Time for the Blessing of the Trees Our Sages, who have established the Blessing of the Tress, write that the proper time for this blessing is during the month of Nissan, for it is then that trees begin to blossom and buds come forth. It would seem from the words of our Sages though that ......

לקריאת ההלכה