הלכה ליום שישי א' אדר ב תשע"ט 8 במרץ 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - יום פטירתו של משה - להתחפש בפורים - המתנות שנותנים לאביונים בפורים

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: מתי יש לציין את יום פטירתו של משה רבינו בשנה מעוברת?

תשובה: משה רבינו נפטר ביום ז' באדר. ויש נוהגים להתענות ביום זה. והגאון בן איש חי כתב, שנכון להדליק נר לכבוד משה רבינו ולכבוד התורה הקדושה. ונחלקו הפוסקים, בשנה מעוברת, האם יש לציין את יום ז' באדר א', או את יום ז' באדר ב'. כי במדרש (ילקוט יהושע פ"ה), נחלקו רבותינו התנאים אם משה רבינו נפטר ביום ז' באדר בשנה רגילה (שאז בשנה מעוברת יש לציין את יום פטירתו בז' באדר השני למנהגינו כדעת מרן בסימן תקסח ס"ז), או שנפטר בשנה מעוברת ביום ז' באדר א'. שאם נאמר שמשה רבינו נפטר ביום ז' באדר א', אם כן בודאי שיש לציין את יום ז' באדר א', ולא את יום ז' באדר ב'. ולמעשה פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שהמנהג להתענות או לציין את יום הפטירה באדר ב', הוא המנהג הנכון יותר. וזכות משה רבינו תעמוד לנו ולכל ישראל.

 

שאלה: האם יש מקור למה שנוהגים להתחפש בפורים?

תשובה: מנהג זה הובא בדברי הפוסקים, ואין לזלזל בו. ונזכיר שני טעמים, האחד, מה שכתב בספר מחצית השקל, שבזמן המגילה, היו הרבה יהודים לובשים בגדי גויים, כדי שלא יכירו שהם יהודים ויפגעו בהם, ואילו אחר כך כשנעשה הנס, הרבה גויים לבשו בגדי יהודים, כדי שיחשבו שהם יהודים וייטיבו להם. ולכן נהגו לעשות כעין זה עתה, שלובשים בגדים משונים זה מזה. וטעם נוסף, שמתחפשים כדי לרמוז שעם ישראל אינם חוטאים לה' בכל לבם, אלא הוא כמו לבוש תחפושת, שחוטאים לפי שעה, מפני שטועים קצת אחר הגויים, אבל באמת, בפנימיותם, כולם צדיקים. ועוד יש טעמים רבים למנהג זה. ומנהג ישראל תורה. ובספר ילקוט יוסף להגאון הראש"ל (עמוד קצח) הביא הרבה טעמים זה. אולם אצל תלמידי חכמים לא נהגו בזה אלא לילדים ולצעירים.

 

שאלה: המתנות שנותנים לאביונים בפורים, האם האביונים חייבים לקנות בהם אוכל דוקא?

תשובה: הטור (סימן תרצד) כתב, שהמעות שנתנו לאביונים כמתנות לאביונים, הם מיועדים לסעודת פורים, ולכן העניים אינם רשאים להשתמש בהם לדבר אחר. ומקור הדברים בברייתא במסכת בבא בתרא (עח:), שאין העני רשאי להשתמש במעות של פורים כדי לקנות רצועה לסנדלו. אבל מרן הבית יוסף תמה על דברי הטור, שהרי רבן שמעון בן גמליאל סובר שמותר לעני לשנות מדעתו של התורם, והלכה כמותו. וכן פסקו הרי"ף והרמב"ם והרא"ש. ולכן אף על פי שחובה לתת לאביונים כסף, כדי שיוכלו לקנות בו צרכי פורים, מכל מקום העניים עצמם רשאים לעשות בכסף כל מה שירצו. וכן פסק מרן בשלחן ערוך (ס"ב).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה