הלכה ליום שישי א' אדר ב תשע"ט 8 במרץ 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - יום פטירתו של משה - להתחפש בפורים - המתנות שנותנים לאביונים בפורים

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: מתי יש לציין את יום פטירתו של משה רבינו בשנה מעוברת?

תשובה: משה רבינו נפטר ביום ז' באדר. ויש נוהגים להתענות ביום זה. והגאון בן איש חי כתב, שנכון להדליק נר לכבוד משה רבינו ולכבוד התורה הקדושה. ונחלקו הפוסקים, בשנה מעוברת, האם יש לציין את יום ז' באדר א', או את יום ז' באדר ב'. כי במדרש (ילקוט יהושע פ"ה), נחלקו רבותינו התנאים אם משה רבינו נפטר ביום ז' באדר בשנה רגילה (שאז בשנה מעוברת יש לציין את יום פטירתו בז' באדר השני למנהגינו כדעת מרן בסימן תקסח ס"ז), או שנפטר בשנה מעוברת ביום ז' באדר א'. שאם נאמר שמשה רבינו נפטר ביום ז' באדר א', אם כן בודאי שיש לציין את יום ז' באדר א', ולא את יום ז' באדר ב'. ולמעשה פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שהמנהג להתענות או לציין את יום הפטירה באדר ב', הוא המנהג הנכון יותר. וזכות משה רבינו תעמוד לנו ולכל ישראל.

 

שאלה: האם יש מקור למה שנוהגים להתחפש בפורים?

תשובה: מנהג זה הובא בדברי הפוסקים, ואין לזלזל בו. ונזכיר שני טעמים, האחד, מה שכתב בספר מחצית השקל, שבזמן המגילה, היו הרבה יהודים לובשים בגדי גויים, כדי שלא יכירו שהם יהודים ויפגעו בהם, ואילו אחר כך כשנעשה הנס, הרבה גויים לבשו בגדי יהודים, כדי שיחשבו שהם יהודים וייטיבו להם. ולכן נהגו לעשות כעין זה עתה, שלובשים בגדים משונים זה מזה. וטעם נוסף, שמתחפשים כדי לרמוז שעם ישראל אינם חוטאים לה' בכל לבם, אלא הוא כמו לבוש תחפושת, שחוטאים לפי שעה, מפני שטועים קצת אחר הגויים, אבל באמת, בפנימיותם, כולם צדיקים. ועוד יש טעמים רבים למנהג זה. ומנהג ישראל תורה. ובספר ילקוט יוסף להגאון הראש"ל (עמוד קצח) הביא הרבה טעמים זה. אולם אצל תלמידי חכמים לא נהגו בזה אלא לילדים ולצעירים.

 

שאלה: המתנות שנותנים לאביונים בפורים, האם האביונים חייבים לקנות בהם אוכל דוקא?

תשובה: הטור (סימן תרצד) כתב, שהמעות שנתנו לאביונים כמתנות לאביונים, הם מיועדים לסעודת פורים, ולכן העניים אינם רשאים להשתמש בהם לדבר אחר. ומקור הדברים בברייתא במסכת בבא בתרא (עח:), שאין העני רשאי להשתמש במעות של פורים כדי לקנות רצועה לסנדלו. אבל מרן הבית יוסף תמה על דברי הטור, שהרי רבן שמעון בן גמליאל סובר שמותר לעני לשנות מדעתו של התורם, והלכה כמותו. וכן פסקו הרי"ף והרמב"ם והרא"ש. ולכן אף על פי שחובה לתת לאביונים כסף, כדי שיוכלו לקנות בו צרכי פורים, מכל מקום העניים עצמם רשאים לעשות בכסף כל מה שירצו. וכן פסק מרן בשלחן ערוך (ס"ב).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

מרור – כורך – שלחן עורך - ותוספת הלכות בשל מגפת "קורונה" והסגר הנהוג בכל המקומות

אף שעלינו להמשיך בהלכות הפסח, מכל מקום נעמוד גם על כמה דינים ששייכים באופן מיוחד השנה, בשל מגפת "קורונה" והסגר הנהוג בכל המקומות. שריפת חמץ - לגבי שריפת חמץ, שנהגו לצאת ולשורפו ביום ערב פסח, דבר שהשנה לא יתאפשר להרבה בני אדם. הנה בגמרא ובשלחן ערוך (סימן תמה) מבואר, כיצד היא מצות ביעור ח......

לקריאת ההלכה


קריאת המגילה – קולות נפץ

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה

זהירות בעניני חמץ

---------------- מנויים יקרים, אנו שמחים להודיע לבעלי טלפונים חכמים (בהיתר רב), כי מעתה ניתן להוריד את האפליקציה "אינסטרב", בה ניתן לשאול ולקבל תשובות לשאלותיכם ההלכתיות מפי תלמידי חכמים מורי הוראות בישראל.  האפליקציה אינה שייכת ל"הלכה יומית", אולם הרה"ג יעקב ששון ש......

לקריאת ההלכה

פרטים בדין קטניות בפסח - נגיף "קורונה"

----------------------- לשאלת רבים: בימים הללו שקיים איום מפני נגיף מסוכן, בודאי שעל פי דיני התורה יש לנהוג על פי הוראות משרד הבריאות, וכפי שכבר הורו גדולי הרבנים ובכללם מורינו הגאון הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א. היודע על אדם, שיש לגביו חשש שהוא נגוע בנגיף ועל פי התקנות עליו לשהות בב......

לקריאת ההלכה

בישול ביום טוב

בהלכות הקודמות ביארנו, שאף על פי שדין יום טוב (חג) ודין שבת שוה לענין איסור מלאכה, ולכן אסור ליסוע ברכב ביום טוב (מפני שכמה איסורים כרוכים בזה. עיין שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן לו), מכל מקום מלאכות מסויימות שבאות לצורך הכנת מאכל ("אוכל נפש") ביום טוב, הותרו. וכגון מלאכת בישול או ......

לקריאת ההלכה