הלכה ליום שישי כ"ד אדר תשע"ט 1 במרץ 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - רימונים של ספר תורה – להסתפר אצל גבר – ברכת הגומל

שאלה: מאחר ואסור להשמיע קול שיר בשבת, האם מותר להשתמש ברימונים של הספר תורה שיש בהם פעמונים?

תשובה: נהגו הספרדים, וגם חלק מהאשכנזים, שבראש הספר תורה קובעים "רימונים" מפוארים, וקבועים בצידיהם פעמונים. (ואצל האשכנזים הם קבועים בצידי ה"כתר"). ומנהג זה הובא בדברי מרן הבית יוסף (יו"ד סימן רפב) בשם רבינו מנוח, שהשומע קול הספר תורה כשמוליכים אותו לתיבה חייב לעמוד אף על פי שהוא אינו רואה את הספר תורה. והטורי זהב העיר על זה, שאם יעשו כן, יהיה אסור להוליך את הספר תורה בשבת. שהרי אסור להשמיע קול על ידי כלי נגינה בשבת. אולם המגן אברהם כתב שמותר לעשות כן, שמחמת כבוד התורה היקלו בדבר, כשם שהיקלו לרקוד ולמחוא כפיים בשמחת תורה לכבודה של תורה. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (בלוית חן עמוד רפח ובחזון עובדיה ח"ה עמוד רנג) הרחיב את הדברים, שמאחר והמוליך את הספר תורה, אינו מתכוין להשמיע צלילים של נגינה, אלא קולות הפעמונים בלבד, אין זה בכלל הגזירה שלא להשמיע קול בכלי שיר בשבת. ולכן יש להקל בזה.

 

שאלה: האם מותר לי (אשה) להסתפר אצל ספר גבר?

תשובה: לכאורה אין מקום להקל בזה כלל, שהרי הספר מסתכל באשה ונוגע בה. ואף על פי שיש מקרים שמיקלים לאיש לנהוג כן, כמו ברופא, כאשר אין ברירה אחרת. אולם שם סיבת ההיתר היא משום שהאומן, כמו רופא, טרוד בעבודתו, ולכן מקוים שלא יחטא. (והיתר זה שנוי במחלוקת הפוסקים). אבל ספר, שכל עיסוקו הוא ענין של יופי, בודאי שיש לאסור מן הדין שיספר נשים. ובגמרא במסכת סוטה (ז.) אמר רבי יהודה, שאפילו אשה שחטאה והיו מביאים אותה לבית המקדש וסותרים שערותיה כמו שצותה התורה, מכל מקום אם היה שערה נאה, אסור לסתור אותו. ושם מדובר בניוול לאשה, ואף על פי כן אסר רבי יהודה לעשות כן, למרות שכך צותה התורה. וכל שכן לגבי ספר, שאסור להסתפר אצלו בתכלית האיסור, והרי גם המציאות מעידה שרוב הספרים הללו הם חוטאים ומחטיאים, ורחוקים מאד משמירת גדרי הצניעות. לכן עלייך למצוא ספרית אישה שתספר אותך.

 

שאלה: ילדתי לפני חודשיים, ומאז לא בירכתי ברכת הגומל. מה עלי לעשות?

תשובה: היולדת צריכה לברך ברכת הגומל. או לבוא לבית הכנסת ולבקש מאדם אחר שבלאו הכי מברך הגומל שיכוין להוציאה ידי חובתה, והיא תשמע את הברכה מפיו ותצא ידי חובה. ואם לא בירכה, נחלקו רבותינו הראשונים עד מתי עוד אפשר לברך. שהארחות חיים בשם הרמב"ן כתב שאפשר לברך רק תוך שלושה ימים. אבל הטור (סימן ריט) כתב שאפשר לברך מתי שיוכל, ואפילו אחרי יותר משלושים יום. ולמעשה פסק מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר (חלק ג סימן טז), שיש לברך לכתחילה עד שלושה ימים, (וביולדת, טוב שתברך ביום המילה של בנה), אבל אם לא בירך, רשאי לברך אפילו אחר זמן רב. לכן עלייך לברך ברכת הגומל, בפני עשרה מישראל בהקדם האפשרי. ותזכי לרוב נחת מכל יוצאי חלצייך.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה