הלכה ליום שישי כ"ד אדר תשע"ט 1 במרץ 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - רימונים של ספר תורה – להסתפר אצל גבר – ברכת הגומל

שאלה: מאחר ואסור להשמיע קול שיר בשבת, האם מותר להשתמש ברימונים של הספר תורה שיש בהם פעמונים?

תשובה: נהגו הספרדים, וגם חלק מהאשכנזים, שבראש הספר תורה קובעים "רימונים" מפוארים, וקבועים בצידיהם פעמונים. (ואצל האשכנזים הם קבועים בצידי ה"כתר"). ומנהג זה הובא בדברי מרן הבית יוסף (יו"ד סימן רפב) בשם רבינו מנוח, שהשומע קול הספר תורה כשמוליכים אותו לתיבה חייב לעמוד אף על פי שהוא אינו רואה את הספר תורה. והטורי זהב העיר על זה, שאם יעשו כן, יהיה אסור להוליך את הספר תורה בשבת. שהרי אסור להשמיע קול על ידי כלי נגינה בשבת. אולם המגן אברהם כתב שמותר לעשות כן, שמחמת כבוד התורה היקלו בדבר, כשם שהיקלו לרקוד ולמחוא כפיים בשמחת תורה לכבודה של תורה. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (בלוית חן עמוד קפח ובחזון עובדיה ח"ה עמוד רנג) הרחיב את הדברים, שמאחר והמוליך את הספר תורה, אינו מתכוין להשמיע צלילים של נגינה, אלא קולות הפעמונים בלבד, אין זה בכלל הגזירה שלא להשמיע קול בכלי שיר בשבת. ולכן יש להקל בזה.

 

שאלה: האם מותר לי (אשה) להסתפר אצל ספר גבר?

תשובה: לכאורה אין מקום להקל בזה כלל, שהרי הספר מסתכל באשה ונוגע בה. ואף על פי שיש מקרים שמיקלים לאיש לנהוג כן, כמו ברופא, כאשר אין ברירה אחרת. אולם שם סיבת ההיתר היא משום שהאומן, כמו רופא, טרוד בעבודתו, ולכן מקוים שלא יחטא. (והיתר זה שנוי במחלוקת הפוסקים). אבל ספר, שכל עיסוקו הוא ענין של יופי, בודאי שיש לאסור מן הדין שיספר נשים. ובגמרא במסכת סוטה (ז.) אמר רבי יהודה, שאפילו אשה שחטאה והיו מביאים אותה לבית המקדש וסותרים שערותיה כמו שצותה התורה, מכל מקום אם היה שערה נאה, אסור לסתור אותו. ושם מדובר בניוול לאשה, ואף על פי כן אסר רבי יהודה לעשות כן, למרות שכך צותה התורה. וכל שכן לגבי ספר, שאסור להסתפר אצלו בתכלית האיסור, והרי גם המציאות מעידה שרוב הספרים הללו הם חוטאים ומחטיאים, ורחוקים מאד משמירת גדרי הצניעות. לכן עלייך למצוא ספרית אישה שתספר אותך.

 

שאלה: ילדתי לפני חודשיים, ומאז לא בירכתי ברכת הגומל. מה עלי לעשות?

תשובה: היולדת צריכה לברך ברכת הגומל. או לבוא לבית הכנסת ולבקש מאדם אחר שבלאו הכי מברך הגומל שיכוין להוציאה ידי חובתה, והיא תשמע את הברכה מפיו ותצא ידי חובה. ואם לא בירכה, נחלקו רבותינו הראשונים עד מתי עוד אפשר לברך. שהארחות חיים בשם הרמב"ן כתב שאפשר לברך רק תוך שלושה ימים. אבל הטור (סימן ריט) כתב שאפשר לברך מתי שיוכל, ואפילו אחרי יותר משלושים יום. ולמעשה פסק מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר (חלק ג סימן טז), שיש לברך לכתחילה עד שלושה ימים, (וביולדת, טוב שתברך ביום המילה של בנה), אבל אם לא בירך, רשאי לברך אפילו אחר זמן רב. לכן עלייך לברך ברכת הגומל, בפני עשרה מישראל בהקדם האפשרי. ותזכי לרוב נחת מכל יוצאי חלצייך.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה ביארנו, כי מצוה להדליק נרות בימי החנוכה. ובמצוה זו מצווים האנשים והנשים. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חנוכה

אנו עומדים לפני תחילת ימי החנוכה, ולכן נתחיל ללמוד את הדינים הנוגעים לימים אלה. ימי החנוכה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו. ובשנה זו (התש"פ) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ליל שני), נדליק נרות חנוכה בפעם הראשונה. ובמוצאי יום ראשון שאח......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות במסיבת חנוכה ובבית הכנסת

נהגו כל ישראל, שמברכים ומדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת כדי לפרסם את הנס. והוא מנהג ותיק שנזכר בדברי רבותינו הראשונים. וטעם המנהג, כתב בספר המכתם (פסחים קא.), שמאחר ויש פרסום הנס גדול בפני כל העם, ועוד שיש אנשים שאין להם נרות חנוכה בבתיהם, לכן נוהגים להדליק גם בבית הכנסת. ומנהג זה נפסק על ידי מרן......

לקריאת ההלכה


אשה חכמה בתורה

בהלכות קודמות נתבאר הדין שחייבים לעמוד בפני אדם זקן בשנים. והוא הדין לגבי אשה זקנה בשנים. וכן נתבאר הדין שיש לקום בפני תלמיד חכם ובפני אשתו של התלמיד חכם. בהלכה הקודמת ביארנו גם, שמרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב, שתלמידה מחוייבת בכבוד מורתה שלמדה תורה מפיה, וצריכה לעמוד בפניה, ואסורה לקרוא ......

לקריאת ההלכה

קימה בפני זקן בשנים

בהלכה הקודמת ביארנו את שורש החיוב לקום בפני תלמיד חכם ובפני זקן בשנים. מי נקרא "זקן" נחלקו הפוסקים אודות החיוב לקום בפני אדם זקן, מאיזה גיל נקרא אדם "זקן"? כי יש סוברים שמגיל שישים כבר נקרא אדם "זקן". אבל לדעת הטור ומרן השלחן ערוך, אדם אין אדם נחשב לזקן, אלא מגיל שב......

לקריאת ההלכה

קימה בפני תלמיד חכם

נאמר בתורה (ויקרא יט): "מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי ה'". ופירשו רבותינו במסכת קידושין (דף לב:) "שיבה" זה שהוא זקן בשנים "זקן" זה שקנה חכמה. כלומר, תלמיד חכם, אף על פי שהוא צעיר לימים, חייבים לעמוד בפניו מלא קומה (כל......

לקריאת ההלכה

לחלוק כבוד לרב באמצע קריאת שמע

בהלכות הקודמות נתבאר חיוב קימה בפני תלמיד חכם או אדם זקן. הלכה יש בידינו, שאין חולקים כבוד לתלמיד בפני רבו, דהיינו שאם נמצאים לפנינו שני תלמידי חכמים, והאחד הוא רבו של האחר, אין חולקים כבוד לתלמיד בפני רבו. (אולם בודאי שאסור לבזותו או למנוע ממנו כבוד באופן שגורם לביזיון). אבל אם הרב בעצמו מכבד את......

לקריאת ההלכה