הלכה ליום שישי י"ז אדר תשע"ט 22 בפברואר 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - חופשת ציד – לימודי רפואה – להמתין עם חתונה

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: אנו יוצאים לחופשה במדינת אילינוי (בארצות הברית), ושם אנו אמורים לעסוק בצייד (לשם הנאה), האם הדבר מותר?

תשובה: אומות העולם משנים קדמוניות נהגו לעסוק בציד לשם שעשוע. ודבר זה מוליד אכזריות בלב האדם, והוא מדרכי הגויים. וכבר אמרו חז"ל (ביבמות עט ע"א) שלש מדות יש בישראל, ביישנים רחמנים גומלי חסדים. ואיסור צער בעלי חיים הוא מן התורה, (בבא מציעא לא.). ובמסכת שבת (קכח:) מבואר שהתירו רבותינו לעבור על איסור דרבנן בשבת בכדי להציל את הבהמה בשבת. ובגמרא במסכת בבא מציעא (פה.) מובא שיש לרחם אפילו על שרצים טמאים. כמו שנאמר "ורחמיו על כל מעשיו". וכל המרחם על בריותיו של הקדוש ברוך מרחמים עליו מן השמים, וניצול מיסורים. ובזוהר הקדוש פרשת יתרו (דף ל ע"ב) מובא, שפעם אחת היה רבי אלעזר הולך בדרך (במקום שלא גרים שם בני אדם) והיה רבי חזקיה הולך איתו, ראו נחש, קם רבי חזקיה להורגו, אמר לו רבי אלעזר, עזוב אותו ואל תהרוג אותו, והסביר רבי אלעזר, שכל הבריות שנבראו בעולם יש להם צורך. (אמנם הוא ענין חסידות ואינו מן הדין). ואף שיש בזה מקרים יוצאים מן הכלל, מכל מקום ציד לשם הנאה בלבד הוא אסור, ודבר מכוער. וכן פסקו בשו"ת נודע ביהודה ועוד מרבותינו האחרונים.

 

שאלה: אני מתלבט אם ללכת לישיבה למשך שנתיים וללמוד תורה, או ללכת מיד לקולג' ללמוד רפואה, שהרי גם להיות רופא זו מצווה גדולה, להציל אנשים, מה עלי לעשות?

תשובה: מצוות לימוד תורה היא יקרה יותר מכל המצוות, כמו שנאמר "וכל חפצים לא ישוו בה", והסבירו בתלמוד ירושלמי (תחילת מסכת פאה), "וכל חפצים לא ישוו בה", הכוונה היא לחפצי שמים, שהם המצוות, שכל המצוות לא שוות כנגד התורה הקדושה. והעיון בגמרא ובראשונים בכל מקצועות התורה הוא דבר נשגב, ואין ערוך אליו. לכן למרות שמצוות הצלת נפשות היא מצווה גדולה מאד, בכל זאת כדאי לך יותר ללכת לישיבה, לעסוק בתורה. וכן היה מייעץ תמיד מרן זצ"ל, והשומעים בקולו זכו בכמה טובות. וה' יתברך ינחה אותך בעצה טובה.

 

שאלה: יש לי אח בן עשרים ושבע שעדיין לא הצליח להתחתן, ואני בן עשרים ושתים והוצע לי שידוך, אבל אחי מבקש שאמתין לו עד שיתחתן מפני שהדבר מבייש אותו, מה לעשות?

תשובה: הנשואין הם מצווה וחובה על כל אדם מישראל. ומאחר וכבר הגעת לגיל שעליך לישא אשה, אינך יכול להתעכב מחמת אחיך. ואף על פי שהדבר גורם לו בושה לטענתו, הרי כתב הגאון רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (חלק ד אבן העזר סוף סימן א), שלא שייך לאסור על אדם לעשות את מעשיו כפי שראוי לו לחיות, מפני שיש אדם אחר שמתבייש בכך שהוא מצליח והוא אינו מצליח. ולדוגמא, מותר לאדם לעסוק במסחר ולהצליח, למרות שעל ידי כך העניים בעולם מצטערים יותר. ועוד, שיש כאן קצת טענה גם על אחיך, שאם היה מחליט לוותר קצת בבחירת האשה, מסתבר שהיה מצליח כבר לישא אשה. ולכן הנכון הוא לשלוח אליו תלמידי חכמים שיפייסו אותו שיסלח לך, ואדרבה, הדבר יהיה לעזר לו שגם כן יזכה לישא אשה, ואין להמתין עד שאחיך הגדול ישא אשה. וה' יזכה אותך להקים בית נאמן בישראל.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה