הלכה ליום שישי י"ז אדר תשע"ט 22 בפברואר 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - חופשת ציד – לימודי רפואה – להמתין עם חתונה

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: אנו יוצאים לחופשה במדינת אילינוי (בארצות הברית), ושם אנו אמורים לעסוק בצייד (לשם הנאה), האם הדבר מותר?

תשובה: אומות העולם משנים קדמוניות נהגו לעסוק בציד לשם שעשוע. ודבר זה מוליד אכזריות בלב האדם, והוא מדרכי הגויים. וכבר אמרו חז"ל (ביבמות עט ע"א) שלש מדות יש בישראל, ביישנים רחמנים גומלי חסדים. ואיסור צער בעלי חיים הוא מן התורה, (בבא מציעא לא.). ובמסכת שבת (קכח:) מבואר שהתירו רבותינו לעבור על איסור דרבנן בשבת בכדי להציל את הבהמה בשבת. ובגמרא במסכת בבא מציעא (פה.) מובא שיש לרחם אפילו על שרצים טמאים. כמו שנאמר "ורחמיו על כל מעשיו". וכל המרחם על בריותיו של הקדוש ברוך מרחמים עליו מן השמים, וניצול מיסורים. ובזוהר הקדוש פרשת יתרו (דף ל ע"ב) מובא, שפעם אחת היה רבי אלעזר הולך בדרך (במקום שלא גרים שם בני אדם) והיה רבי חזקיה הולך איתו, ראו נחש, קם רבי חזקיה להורגו, אמר לו רבי אלעזר, עזוב אותו ואל תהרוג אותו, והסביר רבי אלעזר, שכל הבריות שנבראו בעולם יש להם צורך. (אמנם הוא ענין חסידות ואינו מן הדין). ואף שיש בזה מקרים יוצאים מן הכלל, מכל מקום ציד לשם הנאה בלבד הוא אסור, ודבר מכוער. וכן פסקו בשו"ת נודע ביהודה ועוד מרבותינו האחרונים.

 

שאלה: אני מתלבט אם ללכת לישיבה למשך שנתיים וללמוד תורה, או ללכת מיד לקולג' ללמוד רפואה, שהרי גם להיות רופא זו מצווה גדולה, להציל אנשים, מה עלי לעשות?

תשובה: מצוות לימוד תורה היא יקרה יותר מכל המצוות, כמו שנאמר "וכל חפצים לא ישוו בה", והסבירו בתלמוד ירושלמי (תחילת מסכת פאה), "וכל חפצים לא ישוו בה", הכוונה היא לחפצי שמים, שהם המצוות, שכל המצוות לא שוות כנגד התורה הקדושה. והעיון בגמרא ובראשונים בכל מקצועות התורה הוא דבר נשגב, ואין ערוך אליו. לכן למרות שמצוות הצלת נפשות היא מצווה גדולה מאד, בכל זאת כדאי לך יותר ללכת לישיבה, לעסוק בתורה. וכן היה מייעץ תמיד מרן זצ"ל, והשומעים בקולו זכו בכמה טובות. וה' יתברך ינחה אותך בעצה טובה.

 

שאלה: יש לי אח בן עשרים ושבע שעדיין לא הצליח להתחתן, ואני בן עשרים ושתים והוצע לי שידוך, אבל אחי מבקש שאמתין לו עד שיתחתן מפני שהדבר מבייש אותו, מה לעשות?

תשובה: הנשואין הם מצווה וחובה על כל אדם מישראל. ומאחר וכבר הגעת לגיל שעליך לישא אשה, אינך יכול להתעכב מחמת אחיך. ואף על פי שהדבר גורם לו בושה לטענתו, הרי כתב הגאון רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (חלק ד אבן העזר סוף סימן א), שלא שייך לאסור על אדם לעשות את מעשיו כפי שראוי לו לחיות, מפני שיש אדם אחר שמתבייש בכך שהוא מצליח והוא אינו מצליח. ולדוגמא, מותר לאדם לעסוק במסחר ולהצליח, למרות שעל ידי כך העניים בעולם מצטערים יותר. ועוד, שיש כאן קצת טענה גם על אחיך, שאם היה מחליט לוותר קצת בבחירת האשה, מסתבר שהיה מצליח כבר לישא אשה. ולכן הנכון הוא לשלוח אליו תלמידי חכמים שיפייסו אותו שיסלח לך, ואדרבה, הדבר יהיה לעזר לו שגם כן יזכה לישא אשה, ואין להמתין עד שאחיך הגדול ישא אשה. וה' יזכה אותך להקים בית נאמן בישראל.

הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

זמן ברית המילה
לחץ כאן לצפייה בשיעורים נוספים

הלכות אחרונות

"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה

איחור או דילוג במגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה


ימי הפורים – משלוח מנות

ימי הפורים בשנה זו, יחולו בסוף שבוע הבא. יום תענית אסתר יחול ביום רביעי, ואחריו ביום חמישי יום פורים ברוב המקומות, ובירושלים יחול פורים ביום שישי. מצות משלוח מנות נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנ......

לקריאת ההלכה

מצות סעודת פורים בשנה זו (התשע"ט)

סעודת פורים בלילה שונה הוא חג הפורים משאר החגים שבידינו, שבכל החגים, מצות השמחה בסעודה היא בין ביום ובין בלילה, מה שאין כן חג הפורים, שאין חיוב לעשות סעודת פורים בלילה, אלא ביום בלבד. ומכל מקום כתבו כמה מרבותינו הראשונים, שיש מצוה לעשות סעודת פורים גם בלילה, כמו שאנו עושים בכל החגים. וכן דעת הגאוני......

לקריאת ההלכה

תענית אסתר

היום הוא יום תענית אסתר שנוהגים בכל תפוצות ישראל להתענות. בימי מרדכי ואסתר התאספו היהודים בשלושה עשר לחודש אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם ושונאיהם, והיו צריכים וזקוקים לרחמי שמים מרובים, לבל יוכלו אויביהם לפגוע בהם, ועמדו בתפילה ובתחנונים וישבו בתענית באותו יום, כשם שעשה משה רבינו ביום שנלחם עם ע......

לקריאת ההלכה

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה