הלכה ליום שישי י' אדר תשע"ט 15 בפברואר 2019

ההלכה מוקדשת לעלוי נשמתה של הנרצחת

אורי בת נועה ע"ה

שתהא נשמתה צרורה בצרור החיים, וה' יתברך ינחם את
המשפחה היקרה משברונה, ויקום דם עבדיו השפוך

הוקדש על ידי

ידיד המשפחה

שאלות ותשובות הלכה יומית - ברכת המזון מפי המברך – לָק בשבת – חנוכת הבית – עם אחד בלב אחד

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: האם אפשר לצאת ידי חובה בכך שראש המשפחה יברך ברכת המזון וכולם יקשיבו לו?

תשובה: בדורות הקודמים (כשהיו יושבים שלושה ואוכלים ועושים זימון), היה המזמן מברך ברכת המזון בקול, וכולם היו מקשיבים לברכתו ויוצאים ידי חובה. ולא היו יכולים כולם לברך לבדם, כי היה בזה זלזול במברך. אבל בדורות האחרונים ראו שהמאזינים אינם מסוגלים להקשיב היטב לכל מילה שיוצאת מפי המברך, ולכן הנהיגו שכל אחד יברך לעצמו. וכן פסק מרן בשלחן ערוך (סימן קפג), שנכון שכל אחד יברך לעצמו (בלחש) יחד עם זה שמברך בקול. וכן הסביר זאת מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל (סימן עה), שהמנהג שנהגו בדורות הללו שכל אחד מברך, הוא מנהג טוב ונכון. ובספר חסד לאלפים (סעיף ה) כתב שנאה ויאה מנהג בני ספרד שכל המסובים מברכים בעצמם ברכת המזון, ולא טוב מנהג מקצת מקומות באשכנז שסומכים על המברך. ובספר כף החיים (אות לז) הסביר זאת גם על פי דברי המקובלים, שיש תועלת מיוחדת בברכה של כל אחד ואחד.

 

שאלה: האם מותר לשים או להסיר לָק מצפרני הידיים בשבת?

תשובה: אסור למרוח לָק בשבת, משום מלאכת "צובע". ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע ח"ה עמוד יא) כתב שיש איסור בזה גם בלאקה שקופה. וכן אסור להסיר לק בשבת. וכן פסקו הרבה מאחרוני זמנינו, ובכללם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ועוד.

 

שאלה: האם יש חיוב לערוך "חנוכת הבית"?

תשובה: אין בזה חובה ממש מן הדין. רק הוא מנהג ישראל. ויש לו כמה טעמים, ועל פי הזוהר (פרשת תזריע) נודע לנו שעל ידי כך שמתחילים את הבית בדברי תורה, ובפרט עם עשרה בני אדם, שורה השכינה על הבית, ועל ידי זה תהיה סיעתא דשמיא (סיוע מן השמים) שורה על הבית. ובזוהר הקדוש (פרשת ויקרא) משמע שצריך שיעשה גם סעודה. וכן נוהגים. ומרן רבינו זצ"ל יעץ לנו לעשות מה שניתן אפילו בדירה שגרים בה בשכירות.

 

שאלה: כשישראל קבלו את התורה, היו "עם אחד בלב אחד", איך יתכן שלא היו ביניהם שום חילוקי דעות באותו זמן? הרי לא כולם היו צדיקים?

תשובה: שאלה זו שאל הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, והשיב עליה, שהרי עוד לפני מעמד הר סיני זכו ישראל לדרגות גבוהות בנבואה, והיתה השגתם נשגבה, עד כי כל אחד ואחת מהם הרגישו בחוש את מציאות ה' בעולם. (לכן אנו אומרים "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו!, שעלינו להודות לה' על עצם הקרבה להר סיני, גם בלי מתן תורה). וכאשר אדם יודע בידיעה ברורה את מציאות ה', אין לו במה לקנא בחברו, כי שוב אין כאן שנאה ולא מקום לשום מידה רעה, ולכן היו כל ישראל בשלום באותה העת. ואף על פי שהיו בתוכם אנשים שאחר כך חטאו מאד, מכל מקום באותה שעה היו בעלי דרגה גבוהה, ולכן לא היה מקום בכלל למריבות ביניהם.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה