הלכה ליום שישי כ"ו שבט תשע"ט 1 בפברואר 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - דירה בשבת - בגד של תלמיד חכם – מחילה לחתן

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: ברצוני לקנות דירה. האם מותר לי ללכת לראות אותה בשבת?

תשובה: נאמר בישעיה (נח, יג), "אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קדשי". ופירשו חז"ל (בשבת קיג.), "עשות חפצך", שלא יהלך אדם בסוף שדהו בשבת לדעת כיצד יטפל בה אחר השבת. ומבואר בגמרא שרק לדבר מצוה יש להקל בזה. ומכאן למד מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע ח"ו עמוד ג), שמי שמעוניין לקנות או לשכור דירה, אין לו ללכת בשבת למקום הדירה כדי לראות אם היא מתאימה לו ולבני ביתו. ורק אם מדובר ברכישת דירה בארץ ישראל מהגוי, יש להקל. כי מצוה לקנות דירה מן הגוי בארץ ישראל.

 

שאלה: השבתם שאין ללכת עם בגדים לבנים בשבת, משום חשש "יוהרא" (גאווה), והרי עדיין יש בזה ענין לפי הקבלה, ואני מאד רוצה לנהוג במנהג הזה, האם אפשר בכל זאת ללכת כך בשבת?

תשובה: נכון שהבאנו דברי הפוסקים בענין זה, ושמרן זצ"ל בחזון עובדיה (ח"א עמוד כו) כתב, שבמקומות שלא נהגו ללכת עם בגדי לבן בשבת, אין לנהוג כן. וגם מי שמאד חושק לנהוג במנהגים שראויים רק לחסידים ואנשי מעשה, אסור לו ללכת במנהגים הללו במקום שלא נהגו בהם. והדבר חמור מאד, כמו שאמרו בפרק המוכר פירות (דף צח.), שכל מי שמתגאה בטלית (בבגד) של תלמיד חכם, והוא אינו תלמיד חכם, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ופירש רשב"ם, שכוונת רבותינו לבגד העליון שהיו תלמידי חכמים לובשים, שהיה ארוך מאד עד הרצפה, כי אז היו רגילים כולם ללבוש חלוק אחד תחתון, ועל גביו חלוק עליון, ואצל כל בני האדם, היו רואים סמוך ממש לכפות הרגליים את החלוק התחתון, כי החלוק העליון לא היה ארוך עד הרצפה. ואילו תלמידי חכמים נהגו, שלובשים בגד עליון ארוך מאד, ואז לא היו נראה בכלל החלוק שהיו לובשים מלמטה. וזו צניעות גדולה שראוייה רק לתלמידי חכמים. ואדם רגיל שינהג בה עושה מעשה פסול. ולכן היו בדור שלפנינו כמה אנשים צדיקים ובעלי תורה, שהראו את עצמם ממש כאנשים פשוטים, כדי שלא יבואו לחשוב שהם תלמידי חכמים.

 

שאלה: אני מאורס, האם נכון הדבר שכל עוונותי ימחלו לי ביום חתונתי?

תשובה: בגמרא במסכת יבמות ( סג:) דרשו רבותינו מן הפסוק, שכל מי שנושא אשה עוונותיו "מתפקקין". ובתלמוד ירושלמי (פ"ג דבכורים ה"ג) אמרו שהנשואין מכפרים. אולם מבואר בפוסקים, שיום החתונה אינו יום מחילה ממש, אלא העוונות תלויים ועומדים, וזהו פירוש מה שאמרו שעוונותיו "מתפקקין", והסביר מהר"י פינטו בספר כסף נבחר (פרשת חיי שרה), שהכוונה בזה שהעוונות נסתמים ונשמרים כאילו בתוך קופסא, כדי לראות מה יהיה עם החתן הזה, שאם יחזור בתשובה מכאן ולהבא, הם מחולים לגמרי, ואם ישוב למעשיו הרעים, גם עוונותיו ישובו למקומם הראשון.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה אחרונה

על כל דבר שאדם אוכל, עליו לברך עליו "ברכה ראשונה", כגון ברכת "שהכל" או "העץ". ואפילו אם אינו אוכל אלא מעט מאותו מאכל, חייב לברך עליו, כל שבא לאכלו לשם אכילה. (אבל אם לא בא אלא לטעום מאותו מאכל בכדי לתקנו בהוספת תבלין וכדומה, אינו מברך על אכילה זו כלל). ולכן מי שלועס גומ......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה


ברכה אחרונה על "וופלים", "בקלאווה", "עוגת נפוליאון", "בורקס"

בהלכה הקודמת ביארנו, שעוגה שיש בה מעט קמח, ואכל ממנה כזית, יש לברך לאחר מכן ברכת "על המחיה", אך זאת בתנאי, שהקמח מהווה לא פחות משישית ממרכיבי העוגה, וכן בתנאי שיהיה טעם הקמח ניכר בעוגה (כפי שקורה בדרך כלל). ולפיכך למדנו שעוגת גבינה, שיש בה למשל שתי כוסות קמח, יש לברך לאחר אכילת כזית מהע......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

ברכה אחרונה על עוגות שיש בהן גם קמח

בהלכות הקודמות, ביארנו, שכל מין מאכל או תבשיל, שעשוי מכמה חומרים שונים, ובכללם "מין דגן", (בדרך כלל – קמח חיטה), והדגן מעורב במאכל על מנת לתת לו טעם טוב, הרי שהברכה שיש לברך על אותו מאכל היא "בורא מיני מזונות". ואף על פי שרוב המאכל מורכב ממרכיבים אחרים, שאינם מין דגן, בכל ז......

לקריאת ההלכה