הלכה ליום שישי כ"ו שבט תשע"ט 1 בפברואר 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - דירה בשבת - בגד של תלמיד חכם – מחילה לחתן

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: ברצוני לקנות דירה. האם מותר לי ללכת לראות אותה בשבת?

תשובה: נאמר בישעיה (נח, יג), "אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קדשי". ופירשו חז"ל (בשבת קיג.), "עשות חפצך", שלא יהלך אדם בסוף שדהו בשבת לדעת כיצד יטפל בה אחר השבת. ומבואר בגמרא שרק לדבר מצוה יש להקל בזה. ומכאן למד מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע ח"ו עמוד ג), שמי שמעוניין לקנות או לשכור דירה, אין לו ללכת בשבת למקום הדירה כדי לראות אם היא מתאימה לו ולבני ביתו. ורק אם מדובר ברכישת דירה בארץ ישראל מהגוי, יש להקל. כי מצוה לקנות דירה מן הגוי בארץ ישראל.

 

שאלה: השבתם שאין ללכת עם בגדים לבנים בשבת, משום חשש "יוהרא" (גאווה), והרי עדיין יש בזה ענין לפי הקבלה, ואני מאד רוצה לנהוג במנהג הזה, האם אפשר בכל זאת ללכת כך בשבת?

תשובה: נכון שהבאנו דברי הפוסקים בענין זה, ושמרן זצ"ל בחזון עובדיה (ח"א עמוד כו) כתב, שבמקומות שלא נהגו ללכת עם בגדי לבן בשבת, אין לנהוג כן. וגם מי שמאד חושק לנהוג במנהגים שראויים רק לחסידים ואנשי מעשה, אסור לו ללכת במנהגים הללו במקום שלא נהגו בהם. והדבר חמור מאד, כמו שאמרו בפרק המוכר פירות (דף צח.), שכל מי שמתגאה בטלית (בבגד) של תלמיד חכם, והוא אינו תלמיד חכם, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ופירש רשב"ם, שכוונת רבותינו לבגד העליון שהיו תלמידי חכמים לובשים, שהיה ארוך מאד עד הרצפה, כי אז היו רגילים כולם ללבוש חלוק אחד תחתון, ועל גביו חלוק עליון, ואצל כל בני האדם, היו רואים סמוך ממש לכפות הרגליים את החלוק התחתון, כי החלוק העליון לא היה ארוך עד הרצפה. ואילו תלמידי חכמים נהגו, שלובשים בגד עליון ארוך מאד, ואז לא היו נראה בכלל החלוק שהיו לובשים מלמטה. וזו צניעות גדולה שראוייה רק לתלמידי חכמים. ואדם רגיל שינהג בה עושה מעשה פסול. ולכן היו בדור שלפנינו כמה אנשים צדיקים ובעלי תורה, שהראו את עצמם ממש כאנשים פשוטים, כדי שלא יבואו לחשוב שהם תלמידי חכמים.

 

שאלה: אני מאורס, האם נכון הדבר שכל עוונותי ימחלו לי ביום חתונתי?

תשובה: בגמרא במסכת יבמות ( סג:) דרשו רבותינו מן הפסוק, שכל מי שנושא אשה עוונותיו "מתפקקין". ובתלמוד ירושלמי (פ"ג דבכורים ה"ג) אמרו שהנשואין מכפרים. אולם מבואר בפוסקים, שיום החתונה אינו יום מחילה ממש, אלא העוונות תלויים ועומדים, וזהו פירוש מה שאמרו שעוונותיו "מתפקקין", והסביר מהר"י פינטו בספר כסף נבחר (פרשת חיי שרה), שהכוונה בזה שהעוונות נסתמים ונשמרים כאילו בתוך קופסא, כדי לראות מה יהיה עם החתן הזה, שאם יחזור בתשובה מכאן ולהבא, הם מחולים לגמרי, ואם ישוב למעשיו הרעים, גם עוונותיו ישובו למקומם הראשון.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ט), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ט) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה

דין סעודה מפסקת בשנה זו (תשע"ט)

ערב תשעה באב, אסרו חכמים לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת, (היא הסעודה שאוכל לפני תחילת הצום, אחר חצות היום). וכן אסרו לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת, וישנם כמה פרטי דינים בזה. אולם בשנה זו (תשע"ט) שתענית תשעה באב תחול ביום ראשון, נמצא שערב תשעה באב חל ביום השבת, ולפיכך, מפני כבוד שבת, שאסור......

לקריאת ההלכה


החייבים בתענית תשעה באב, ודין תשעה באב בשנה זו

דין חולה שאין בו סכנה, זקן, יולדת חולה (ממש, שנפל למשכב וכיוצא בזה, אף על פי שאין בו סכנת חיים), פטור מלהתענות בתשעה באב. ובמקום ספק יש לעשות שאלת חכם. (ומפני מיחושים כגון כאבי ראש רגילים וכדומה, אין להתיר אכילה בתשעה באב). זקן שתש כוחו מחמת התענית, דינו כחולה לכל דבר, ואינו מתענה בתשעה באב, וא......

לקריאת ההלכה

מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב בשנה זו

היום הוא יום ראשון, ואנו מתענים בו את תענית תשעה באב, שחלה אתמול, ומפני קדושת השבת נדחתה התענית להיום. ובכל השנים, שמתענים ביום תשעה באב עצמו, ישנם מנהגי אבלות שנוהגים בהם גם ביום עשירי באב, ועלינו לדון מה הדין בשנה זו. צאת התענית – נטילת ידיים אחרי צאת הכוכבים במוצאי תענית תשעה באב, דה......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים ליום תשעה באב

תשעה באב אסור בחמישה דברים. אכילה ושתיה, רחיצה, וסיכה (סיכה פירושה לסוך את הגוף בשמן, או למרוח קרם גוף וכדומה), נעילת מנעלי עור, ותשמיש המיטה. וכן אסרו חכמים ללמוד תורה ביום תשעה באב, לפי שדברי תורה משמחים את הלב. ואין לעסוק אלא בספר איוב, ובנבואות החורבן שבספר ירמיה, וכן במדרשים השייכים לחורבן, ובה......

לקריאת ההלכה

כניסת התענית - תשעה באב שחל במוצאי שבת

בברייתא במסכת תענית, (דף ל.), מבואר שגזרו רבותינו על חמשה עינויים שחייב כל אדם לנהוג בהם ביום תשעה באב, ואלו הם: אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה (שהיו סכין את הגוף בשמן וכדומה), נעילת הסנדל (כלומר, נעילת נעליים העשויים מעור), ותשמיש המטה. ואמרו רבותינו (תענית ל ע"ב), כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה......

לקריאת ההלכה