הלכה ליום שישי כ"ו שבט תשע"ט 1 בפברואר 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - דירה בשבת - בגד של תלמיד חכם – מחילה לחתן

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: ברצוני לקנות דירה. האם מותר לי ללכת לראות אותה בשבת?

תשובה: נאמר בישעיה (נח, יג), "אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קדשי". ופירשו חז"ל (בשבת קיג.), "עשות חפצך", שלא יהלך אדם בסוף שדהו בשבת לדעת כיצד יטפל בה אחר השבת. ומבואר בגמרא שרק לדבר מצוה יש להקל בזה. ומכאן למד מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע ח"ו עמוד ג), שמי שמעוניין לקנות או לשכור דירה, אין לו ללכת בשבת למקום הדירה כדי לראות אם היא מתאימה לו ולבני ביתו. ורק אם מדובר ברכישת דירה בארץ ישראל מהגוי, יש להקל. כי מצוה לקנות דירה מן הגוי בארץ ישראל.

 

שאלה: השבתם שאין ללכת עם בגדים לבנים בשבת, משום חשש "יוהרא" (גאווה), והרי עדיין יש בזה ענין לפי הקבלה, ואני מאד רוצה לנהוג במנהג הזה, האם אפשר בכל זאת ללכת כך בשבת?

תשובה: נכון שהבאנו דברי הפוסקים בענין זה, ושמרן זצ"ל בחזון עובדיה (ח"א עמוד כו) כתב, שבמקומות שלא נהגו ללכת עם בגדי לבן בשבת, אין לנהוג כן. וגם מי שמאד חושק לנהוג במנהגים שראויים רק לחסידים ואנשי מעשה, אסור לו ללכת במנהגים הללו במקום שלא נהגו בהם. והדבר חמור מאד, כמו שאמרו בפרק המוכר פירות (דף צח.), שכל מי שמתגאה בטלית (בבגד) של תלמיד חכם, והוא אינו תלמיד חכם, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ופירש רשב"ם, שכוונת רבותינו לבגד העליון שהיו תלמידי חכמים לובשים, שהיה ארוך מאד עד הרצפה, כי אז היו רגילים כולם ללבוש חלוק אחד תחתון, ועל גביו חלוק עליון, ואצל כל בני האדם, היו רואים סמוך ממש לכפות הרגליים את החלוק התחתון, כי החלוק העליון לא היה ארוך עד הרצפה. ואילו תלמידי חכמים נהגו, שלובשים בגד עליון ארוך מאד, ואז לא היו נראה בכלל החלוק שהיו לובשים מלמטה. וזו צניעות גדולה שראוייה רק לתלמידי חכמים. ואדם רגיל שינהג בה עושה מעשה פסול. ולכן היו בדור שלפנינו כמה אנשים צדיקים ובעלי תורה, שהראו את עצמם ממש כאנשים פשוטים, כדי שלא יבואו לחשוב שהם תלמידי חכמים.

 

שאלה: אני מאורס, האם נכון הדבר שכל עוונותי ימחלו לי ביום חתונתי?

תשובה: בגמרא במסכת יבמות ( סג:) דרשו רבותינו מן הפסוק, שכל מי שנושא אשה עוונותיו "מתפקקין". ובתלמוד ירושלמי (פ"ג דבכורים ה"ג) אמרו שהנשואין מכפרים. אולם מבואר בפוסקים, שיום החתונה אינו יום מחילה ממש, אלא העוונות תלויים ועומדים, וזהו פירוש מה שאמרו שעוונותיו "מתפקקין", והסביר מהר"י פינטו בספר כסף נבחר (פרשת חיי שרה), שהכוונה בזה שהעוונות נסתמים ונשמרים כאילו בתוך קופסא, כדי לראות מה יהיה עם החתן הזה, שאם יחזור בתשובה מכאן ולהבא, הם מחולים לגמרי, ואם ישוב למעשיו הרעים, גם עוונותיו ישובו למקומם הראשון.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה