הלכה ליום שישי י"ט שבט תשע"ט 25 בינואר 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

דוד בן חנה אסתר ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

פלוני

שאלות ותשובות הלכה יומית - לקרוא לאח גדול בשמו – מקהלה שעונה אמן – כלים שנמכרו לגוי

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: אם חייבים לכבד את האחים הגדולים, האם מותר לקרוא לאחי הגדול בשמו הפרטי?

תשובה: אף על פי שאסור לקרוא לאביו או לאמו בשמם הפרטי, ואף על פי שחייבים לכבד גם את האחים הגדולים, מכל מקום, אין איסור לקרוא בשם, אלא לאביו ולאמו, אבל לאחיו הגדול, משום שאין חיוב "מורא" (כלומר, לירא, לפחד), כלפי האח הגדול, אלא חיוב "כבוד", והאיסור לקרוא לאב או לאם בשמם הפרטי, הוא מצד חובת "מורא", כמו שנאמר, "איש אמו ואביו תראו". אבל לגבי אח גדול אין זה שייך, וגם רבותינו לא הקפידו על דבר זה. וכן פסק מרן זצ"ל בספר הליכות עולם (ח"ח עמוד קמג) והוסיף, שאם האח הגדול הוא בן תורה, טוב שיוסף לו תואר "רבי" פלוני.

 

שאלה: בבית הכנסת שלנו, ארגנו מקהלה שמתפללת עם החזן, ורק חברי המקהלה יכולים לענות אמן בקול רם, ושאר הציבור צריכים לענות בלחש. האם הדבר נכון מצד ההלכה?

תשובה: מנהג זה אינו נכון על פי ההלכה, ולא על פי המסורת שבידינו. כי מצוה לענות אמן יהא שמיה רבא בקול, וגם ענייה בקול רם מעוררת את הכוונה. וגם מרן זצ"ל (ביבי"א ח"ו או"ח ס"ס ז בגליון) העיר שאם המקהלה מורכבת בעיקר מילדים שעדיין לא הגיעו למצוות, הדבר גרוע אף יותר. ולא בשביל הניגון, נעשה את העיקר טפל חס ושלום.

ומספרים שפעם אמר כומר אחד לרבי יהונתן אייבשיץ, שהוא תמה על היהודים, שבית הכנסת שלהם אינו נקי, ושמתפללים בקולי קולות, ושבהלויות שלהם אין סדר כמו אצל הנוצרים. השיבו הגאון רבי יהונתן, בית הכנסת שלנו אינו נקי, כי הוא ממש ביתינו, וקשה להזהר כל הזמן שיהיה נקי. וצועקים בתפלה, משום שמתפללים מעומק הלב. ולגבי ההלויות, סיים הגאון, גם אני אוהב יותר את ההלויות שלכם.

 

שאלה: במקרה שמנו לב, שבמכירת חמץ שעשינו לפני פסח, היה כתוב שאנו מוכרים, "את כל החמץ וכלי החמץ שאיתו ושבלוע בהם חמץ". השאלה כעת, האם הכלים הללו צריכים טבילה?

תשובה: כלים שנמכרו במכירת חמץ, נחלקו הפוסקים אם צריך להטבילם לאחר מכן (כדין כלים שנקנו מגוי, שיש להטבילם במקוה), ולמעשה פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (יבי"א ח"ו יו"ד סימן יא) שיש להטבילם בלא ברכה. ושכן הורה הגאון העצום רבי משולם איגרא, והגאון רבי שמואל סלאנט, ושאומרים כן בשם הגר"א. ולהבא יש למחוק משטר המכירה את המילים "שמוכר כל כלי החמץ", שהוא דבר מיותר (שהרי מותר להשאיר את כלי החמץ בפסח, בארון סגור), שמצריך אחר כך להטביל את הכלים. וכן הנהיג מרן זצ"ל בהיותו רב ראשי בתל אביב.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר לקרוא לחמיו ולחמותו בשמו הפרטי? כ"ב שבט תשע"ט / 28 בינואר 2019

אסור לקרוא לחמיו או חמותו בשם הפרטי. ואף על פי שיש שמיקלים בזה בדור שלנו, מכל מקום מנהג זה אינו נכון על פי ההלכה, והרי דוד היה חתנו של שאול, וקרא לו "אבי". ואף אם אינו רוצה לקרוא לו בשם אבא, מכל מקום יכול לקרוא לו לכל הפחות בתוספת התואר "רבי" אם הוא ראוי לכך, שאו שימנע בכלל מלקרוא לו.

כתב כת'ר כי אי'צ למכור אל הכלים כי חמץ בלוע אין בו בל ייראה. למען הדיוק, יש כלי אפייה שקשה לנקותם מחמץ בעין, ועל כן כתב מרן באו'ח תמ'ב למכור את החמץ שבהם לנכרי, ולכן יש לכתוב כח מוכרים את החמץ שבדפנטת הכלים, וכך אנו נוהגים בשטרות שלנו. כ"ב שבט תשע"ט / 28 בינואר 2019

בודאי שדברי כבודו נכונים, ואנו דברנו רק על הבלוע.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה

איחור או דילוג במגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה


ימי הפורים – משלוח מנות

ימי הפורים בשנה זו, יחולו בסוף שבוע הבא. יום תענית אסתר יחול ביום רביעי, ואחריו ביום חמישי יום פורים ברוב המקומות, ובירושלים יחול פורים ביום שישי. מצות משלוח מנות נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנ......

לקריאת ההלכה

מצות סעודת פורים בשנה זו (התשע"ט)

סעודת פורים בלילה שונה הוא חג הפורים משאר החגים שבידינו, שבכל החגים, מצות השמחה בסעודה היא בין ביום ובין בלילה, מה שאין כן חג הפורים, שאין חיוב לעשות סעודת פורים בלילה, אלא ביום בלבד. ומכל מקום כתבו כמה מרבותינו הראשונים, שיש מצוה לעשות סעודת פורים גם בלילה, כמו שאנו עושים בכל החגים. וכן דעת הגאוני......

לקריאת ההלכה

תענית אסתר

היום הוא יום תענית אסתר שנוהגים בכל תפוצות ישראל להתענות. בימי מרדכי ואסתר התאספו היהודים בשלושה עשר לחודש אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם ושונאיהם, והיו צריכים וזקוקים לרחמי שמים מרובים, לבל יוכלו אויביהם לפגוע בהם, ועמדו בתפילה ובתחנונים וישבו בתענית באותו יום, כשם שעשה משה רבינו ביום שנלחם עם ע......

לקריאת ההלכה

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה