הלכה ליום שישי י"ט שבט תשע"ט 25 בינואר 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

דוד בן חנה אסתר ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

פלוני

שאלות ותשובות הלכה יומית - לקרוא לאח גדול בשמו – מקהלה שעונה אמן – כלים שנמכרו לגוי

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: אם חייבים לכבד את האחים הגדולים, האם מותר לקרוא לאחי הגדול בשמו הפרטי?

תשובה: אף על פי שאסור לקרוא לאביו או לאמו בשמם הפרטי, ואף על פי שחייבים לכבד גם את האחים הגדולים, מכל מקום, אין איסור לקרוא בשם, אלא לאביו ולאמו, אבל לאחיו הגדול, משום שאין חיוב "מורא" (כלומר, לירא, לפחד), כלפי האח הגדול, אלא חיוב "כבוד", והאיסור לקרוא לאב או לאם בשמם הפרטי, הוא מצד חובת "מורא", כמו שנאמר, "איש אמו ואביו תראו". אבל לגבי אח גדול אין זה שייך, וגם רבותינו לא הקפידו על דבר זה. וכן פסק מרן זצ"ל בספר הליכות עולם (ח"ח עמוד קמג) והוסיף, שאם האח הגדול הוא בן תורה, טוב שיוסף לו תואר "רבי" פלוני.

 

שאלה: בבית הכנסת שלנו, ארגנו מקהלה שמתפללת עם החזן, ורק חברי המקהלה יכולים לענות אמן בקול רם, ושאר הציבור צריכים לענות בלחש. האם הדבר נכון מצד ההלכה?

תשובה: מנהג זה אינו נכון על פי ההלכה, ולא על פי המסורת שבידינו. כי מצוה לענות אמן יהא שמיה רבא בקול, וגם ענייה בקול רם מעוררת את הכוונה. וגם מרן זצ"ל (ביבי"א ח"ו או"ח ס"ס ז בגליון) העיר שאם המקהלה מורכבת בעיקר מילדים שעדיין לא הגיעו למצוות, הדבר גרוע אף יותר. ולא בשביל הניגון, נעשה את העיקר טפל חס ושלום.

ומספרים שפעם אמר כומר אחד לרבי יהונתן אייבשיץ, שהוא תמה על היהודים, שבית הכנסת שלהם אינו נקי, ושמתפללים בקולי קולות, ושבהלויות שלהם אין סדר כמו אצל הנוצרים. השיבו הגאון רבי יהונתן, בית הכנסת שלנו אינו נקי, כי הוא ממש ביתינו, וקשה להזהר כל הזמן שיהיה נקי. וצועקים בתפלה, משום שמתפללים מעומק הלב. ולגבי ההלויות, סיים הגאון, גם אני אוהב יותר את ההלויות שלכם.

 

שאלה: במקרה שמנו לב, שבמכירת חמץ שעשינו לפני פסח, היה כתוב שאנו מוכרים, "את כל החמץ וכלי החמץ שאיתו ושבלוע בהם חמץ". השאלה כעת, האם הכלים הללו צריכים טבילה?

תשובה: כלים שנמכרו במכירת חמץ, נחלקו הפוסקים אם צריך להטבילם לאחר מכן (כדין כלים שנקנו מגוי, שיש להטבילם במקוה), ולמעשה פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (יבי"א ח"ו יו"ד סימן יא) שיש להטבילם בלא ברכה. ושכן הורה הגאון העצום רבי משולם איגרא, והגאון רבי שמואל סלאנט, ושאומרים כן בשם הגר"א. ולהבא יש למחוק משטר המכירה את המילים "שמוכר כל כלי החמץ", שהוא דבר מיותר (שהרי מותר להשאיר את כלי החמץ בפסח, בארון סגור), שמצריך אחר כך להטביל את הכלים. וכן הנהיג מרן זצ"ל בהיותו רב ראשי בתל אביב.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר לקרוא לחמיו ולחמותו בשמו הפרטי? כ"ב שבט תשע"ט / 28 בינואר 2019

אסור לקרוא לחמיו או חמותו בשם הפרטי. ואף על פי שיש שמיקלים בזה בדור שלנו, מכל מקום מנהג זה אינו נכון על פי ההלכה, והרי דוד היה חתנו של שאול, וקרא לו "אבי". ואף אם אינו רוצה לקרוא לו בשם אבא, מכל מקום יכול לקרוא לו לכל הפחות בתוספת התואר "רבי" אם הוא ראוי לכך, שאו שימנע בכלל מלקרוא לו.

כתב כת'ר כי אי'צ למכור אל הכלים כי חמץ בלוע אין בו בל ייראה. למען הדיוק, יש כלי אפייה שקשה לנקותם מחמץ בעין, ועל כן כתב מרן באו'ח תמ'ב למכור את החמץ שבהם לנכרי, ולכן יש לכתוב כח מוכרים את החמץ שבדפנטת הכלים, וכך אנו נוהגים בשטרות שלנו. כ"ב שבט תשע"ט / 28 בינואר 2019

בודאי שדברי כבודו נכונים, ואנו דברנו רק על הבלוע.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה אחרונה

על כל דבר שאדם אוכל, עליו לברך עליו "ברכה ראשונה", כגון ברכת "שהכל" או "העץ". ואפילו אם אינו אוכל אלא מעט מאותו מאכל, חייב לברך עליו, כל שבא לאכלו לשם אכילה. (אבל אם לא בא אלא לטעום מאותו מאכל בכדי לתקנו בהוספת תבלין וכדומה, אינו מברך על אכילה זו כלל). ולכן מי שלועס גומ......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה


ברכה אחרונה על "וופלים", "בקלאווה", "עוגת נפוליאון", "בורקס"

בהלכה הקודמת ביארנו, שעוגה שיש בה מעט קמח, ואכל ממנה כזית, יש לברך לאחר מכן ברכת "על המחיה", אך זאת בתנאי, שהקמח מהווה לא פחות משישית ממרכיבי העוגה, וכן בתנאי שיהיה טעם הקמח ניכר בעוגה (כפי שקורה בדרך כלל). ולפיכך למדנו שעוגת גבינה, שיש בה למשל שתי כוסות קמח, יש לברך לאחר אכילת כזית מהע......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

ברכה אחרונה על עוגות שיש בהן גם קמח

בהלכות הקודמות, ביארנו, שכל מין מאכל או תבשיל, שעשוי מכמה חומרים שונים, ובכללם "מין דגן", (בדרך כלל – קמח חיטה), והדגן מעורב במאכל על מנת לתת לו טעם טוב, הרי שהברכה שיש לברך על אותו מאכל היא "בורא מיני מזונות". ואף על פי שרוב המאכל מורכב ממרכיבים אחרים, שאינם מין דגן, בכל ז......

לקריאת ההלכה