הלכה ליום שישי י"ט שבט תשע"ט 25 בינואר 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

דוד בן חנה אסתר ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

פלוני

שאלות ותשובות הלכה יומית - לקרוא לאח גדול בשמו – מקהלה שעונה אמן – כלים שנמכרו לגוי

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: אם חייבים לכבד את האחים הגדולים, האם מותר לקרוא לאחי הגדול בשמו הפרטי?

תשובה: אף על פי שאסור לקרוא לאביו או לאמו בשמם הפרטי, ואף על פי שחייבים לכבד גם את האחים הגדולים, מכל מקום, אין איסור לקרוא בשם, אלא לאביו ולאמו, אבל לאחיו הגדול, משום שאין חיוב "מורא" (כלומר, לירא, לפחד), כלפי האח הגדול, אלא חיוב "כבוד", והאיסור לקרוא לאב או לאם בשמם הפרטי, הוא מצד חובת "מורא", כמו שנאמר, "איש אמו ואביו תראו". אבל לגבי אח גדול אין זה שייך, וגם רבותינו לא הקפידו על דבר זה. וכן פסק מרן זצ"ל בספר הליכות עולם (ח"ח עמוד קמג) והוסיף, שאם האח הגדול הוא בן תורה, טוב שיוסף לו תואר "רבי" פלוני.

 

שאלה: בבית הכנסת שלנו, ארגנו מקהלה שמתפללת עם החזן, ורק חברי המקהלה יכולים לענות אמן בקול רם, ושאר הציבור צריכים לענות בלחש. האם הדבר נכון מצד ההלכה?

תשובה: מנהג זה אינו נכון על פי ההלכה, ולא על פי המסורת שבידינו. כי מצוה לענות אמן יהא שמיה רבא בקול, וגם ענייה בקול רם מעוררת את הכוונה. וגם מרן זצ"ל (ביבי"א ח"ו או"ח ס"ס ז בגליון) העיר שאם המקהלה מורכבת בעיקר מילדים שעדיין לא הגיעו למצוות, הדבר גרוע אף יותר. ולא בשביל הניגון, נעשה את העיקר טפל חס ושלום.

ומספרים שפעם אמר כומר אחד לרבי יהונתן אייבשיץ, שהוא תמה על היהודים, שבית הכנסת שלהם אינו נקי, ושמתפללים בקולי קולות, ושבהלויות שלהם אין סדר כמו אצל הנוצרים. השיבו הגאון רבי יהונתן, בית הכנסת שלנו אינו נקי, כי הוא ממש ביתינו, וקשה להזהר כל הזמן שיהיה נקי. וצועקים בתפלה, משום שמתפללים מעומק הלב. ולגבי ההלויות, סיים הגאון, גם אני אוהב יותר את ההלויות שלכם.

 

שאלה: במקרה שמנו לב, שבמכירת חמץ שעשינו לפני פסח, היה כתוב שאנו מוכרים, "את כל החמץ וכלי החמץ שאיתו ושבלוע בהם חמץ". השאלה כעת, האם הכלים הללו צריכים טבילה?

תשובה: כלים שנמכרו במכירת חמץ, נחלקו הפוסקים אם צריך להטבילם לאחר מכן (כדין כלים שנקנו מגוי, שיש להטבילם במקוה), ולמעשה פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (יבי"א ח"ו יו"ד סימן יא) שיש להטבילם בלא ברכה. ושכן הורה הגאון העצום רבי משולם איגרא, והגאון רבי שמואל סלאנט, ושאומרים כן בשם הגר"א. ולהבא יש למחוק משטר המכירה את המילים "שמוכר כל כלי החמץ", שהוא דבר מיותר (שהרי מותר להשאיר את כלי החמץ בפסח, בארון סגור), שמצריך אחר כך להטביל את הכלים. וכן הנהיג מרן זצ"ל בהיותו רב ראשי בתל אביב.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר לקרוא לחמיו ולחמותו בשמו הפרטי? כ"ב שבט תשע"ט / 28 בינואר 2019

אסור לקרוא לחמיו או חמותו בשם הפרטי. ואף על פי שיש שמיקלים בזה בדור שלנו, מכל מקום מנהג זה אינו נכון על פי ההלכה, והרי דוד היה חתנו של שאול, וקרא לו "אבי". ואף אם אינו רוצה לקרוא לו בשם אבא, מכל מקום יכול לקרוא לו לכל הפחות בתוספת התואר "רבי" אם הוא ראוי לכך, שאו שימנע בכלל מלקרוא לו.

כתב כת'ר כי אי'צ למכור אל הכלים כי חמץ בלוע אין בו בל ייראה. למען הדיוק, יש כלי אפייה שקשה לנקותם מחמץ בעין, ועל כן כתב מרן באו'ח תמ'ב למכור את החמץ שבהם לנכרי, ולכן יש לכתוב כח מוכרים את החמץ שבדפנטת הכלים, וכך אנו נוהגים בשטרות שלנו. כ"ב שבט תשע"ט / 28 בינואר 2019

בודאי שדברי כבודו נכונים, ואנו דברנו רק על הבלוע.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה