הלכה ליום שישי י"ב שבט תשע"ט 18 בינואר 2019

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור הבחור

דוד בן חנה אסתר

שהשם יתברך ירפאהו רפואה שלימה, ויחיהו ברוב טובה

הוקדש על ידי

ידידי המשפחה

שאלות ותשובות הלכה יומית - תכלת – אשה בהבדלה – לימוד בשבת

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: כתבתם שאין לשים תכלת בציצית. מדוע מתעלמים מדברי הרבה רבנים שאומרים שיש ענין בתכלת שגילו בשנים האחרונות?

תשובה: אנו כותבים את דעתו של מרן זצ"ל. מרן זצ"ל היה אומר שאין לשים תכלת, משום שאין לנו בירור בענין זה, וכל דבר שאין לנו בו מסורת מאבותינו, אין אנו יכולים לסמוך על השערותינו בו. ועוד, שאמר מרן זצ"ל, שעד לזמן ביאת משיח צדקינו, לא תתגלה התכלת. ואמר כן בשם רבינו האר"י. וכן משמע בגמרא במסכת בבא בתרא (עד.) שרבי יוחנן מספר על ארגז שהיה משובץ במרגליות ואבנים טובות והיה נמצא בים. וכאשר ניסו להוציאו מן הים, יצאה בת קול ואמרה "מאי אית לכו בהדי קרטליתא דדביתהו דרבי חנינא בן דוסא, דעתידה דשדיא תכלתא לצדיקי לעלמא דאתי". כלומר, מה יש לכם עם הארגז הזה ששייך לאשתו של רבי חנינא בן דוסא, שהצניעה בתוכו את התכלת כדי לשים אותה בציציות של הצדיקים לאחר שיבוא משיח צדקינו. ואם כן מבואר שעד ביאת המשיח לא תהיה תכלת בעולם. (ודברי הגמרא הובאו בהרא"ש פ"ד דגיטין סי' מו). ואף שיש חולקים על זה, מכל מקום אנו כאמור, מביאים את דעתו של מרן זצ"ל, ובפרט שמצאנו לה סימוכין בדברי הגמרא.

 

שאלה: אם אני עושה הבדלה לעצמי במוצאי שבת, האם אני יכולה לשתות מהיין?

תשובה: אף על פי שיש קצת מקור למנהג שנשים לא שותות מהיין של ההבדלה, שכן כתב השל"ה ועוד פוסקים, מכל מקום אין זה מנהג ממש, ואדרבה, בספר מאורי אור כתב שהוא מנהג שאין לו כל כך טעם. ואיך שיהיה, לכל הדעות אשה שעושה הבדלה בעצמה, צריכה לשתות מהיין כפי שהאיש חייב לשתות, ואין לה לחוש לשום חשש בזה. וכן פסק מרן זצ"ל בחזון עובדיה ח"ב ((עמוד תח).

 

שאלה: האם יש ענין מיוחד בלימוד התורה בשבת? ומה אעשה אם אני עייף בליל שבת?

תשובה: המקובלים והגאון בן איש חי דיברו הרבה בשבח הלימוד בשבת, שמעלתו גדולה מהלימוד בימות החול. ואיך שיהיה, כל אדם, איש או אשה, צריכים להשתדל ללמוד בשבת הרבה יותר מימות החול, וכבר אמרו רבותינו שלא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא ללמוד תורה. ואם כל השבוע הוא עוסק במלאכתו, לפחות בשבת יראה לעסוק בתורה. (ויש נשים צדקניות שקוראות תהלים). ואמנם כתב מרן זצ"ל (חזו"ע ח"ב עמוד רטז) שתלמיד חכם שמנדד שינה מעיניו בליל שבת ומרגיש צער, אל יעשה כן, כי שינה בשבת תענוג. מכל מקום אף הוא כתב שאם מרוב חשקו בתורה אינו מרגיש צער, רשאי להשאר ער וללמוד. וכבר כתב מרן החיד"א בספר עבודת הקודש (מורה באצבע סימן ד אות קנג), כלל גדול בכל חיי האדם, כי "מי שאינו מאבד את הזמן, יש לו זמן לכל".

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה אחרונה

על כל דבר שאדם אוכל, עליו לברך עליו "ברכה ראשונה", כגון ברכת "שהכל" או "העץ". ואפילו אם אינו אוכל אלא מעט מאותו מאכל, חייב לברך עליו, כל שבא לאכלו לשם אכילה. (אבל אם לא בא אלא לטעום מאותו מאכל בכדי לתקנו בהוספת תבלין וכדומה, אינו מברך על אכילה זו כלל). ולכן מי שלועס גומ......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה


ברכה אחרונה על "וופלים", "בקלאווה", "עוגת נפוליאון", "בורקס"

בהלכה הקודמת ביארנו, שעוגה שיש בה מעט קמח, ואכל ממנה כזית, יש לברך לאחר מכן ברכת "על המחיה", אך זאת בתנאי, שהקמח מהווה לא פחות משישית ממרכיבי העוגה, וכן בתנאי שיהיה טעם הקמח ניכר בעוגה (כפי שקורה בדרך כלל). ולפיכך למדנו שעוגת גבינה, שיש בה למשל שתי כוסות קמח, יש לברך לאחר אכילת כזית מהע......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

ברכה אחרונה על עוגות שיש בהן גם קמח

בהלכות הקודמות, ביארנו, שכל מין מאכל או תבשיל, שעשוי מכמה חומרים שונים, ובכללם "מין דגן", (בדרך כלל – קמח חיטה), והדגן מעורב במאכל על מנת לתת לו טעם טוב, הרי שהברכה שיש לברך על אותו מאכל היא "בורא מיני מזונות". ואף על פי שרוב המאכל מורכב ממרכיבים אחרים, שאינם מין דגן, בכל ז......

לקריאת ההלכה