הלכה ליום שישי י"ב שבט תשע"ט 18 בינואר 2019

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור הבחור

דוד בן חנה אסתר

שהשם יתברך ירפאהו רפואה שלימה, ויחיהו ברוב טובה

הוקדש על ידי

ידידי המשפחה

שאלות ותשובות הלכה יומית - תכלת – אשה בהבדלה – לימוד בשבת

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: כתבתם שאין לשים תכלת בציצית. מדוע מתעלמים מדברי הרבה רבנים שאומרים שיש ענין בתכלת שגילו בשנים האחרונות?

תשובה: אנו כותבים את דעתו של מרן זצ"ל. מרן זצ"ל היה אומר שאין לשים תכלת, משום שאין לנו בירור בענין זה, וכל דבר שאין לנו בו מסורת מאבותינו, אין אנו יכולים לסמוך על השערותינו בו. ועוד, שאמר מרן זצ"ל, שעד לזמן ביאת משיח צדקינו, לא תתגלה התכלת. ואמר כן בשם רבינו האר"י. וכן משמע בגמרא במסכת בבא בתרא (עד.) שרבי יוחנן מספר על ארגז שהיה משובץ במרגליות ואבנים טובות והיה נמצא בים. וכאשר ניסו להוציאו מן הים, יצאה בת קול ואמרה "מאי אית לכו בהדי קרטליתא דדביתהו דרבי חנינא בן דוסא, דעתידה דשדיא תכלתא לצדיקי לעלמא דאתי". כלומר, מה יש לכם עם הארגז הזה ששייך לאשתו של רבי חנינא בן דוסא, שהצניעה בתוכו את התכלת כדי לשים אותה בציציות של הצדיקים לאחר שיבוא משיח צדקינו. ואם כן מבואר שעד ביאת המשיח לא תהיה תכלת בעולם. (ודברי הגמרא הובאו בהרא"ש פ"ד דגיטין סי' מו). ואף שיש חולקים על זה, מכל מקום אנו כאמור, מביאים את דעתו של מרן זצ"ל, ובפרט שמצאנו לה סימוכין בדברי הגמרא.

 

שאלה: אם אני עושה הבדלה לעצמי במוצאי שבת, האם אני יכולה לשתות מהיין?

תשובה: אף על פי שיש קצת מקור למנהג שנשים לא שותות מהיין של ההבדלה, שכן כתב השל"ה ועוד פוסקים, מכל מקום אין זה מנהג ממש, ואדרבה, בספר מאורי אור כתב שהוא מנהג שאין לו כל כך טעם. ואיך שיהיה, לכל הדעות אשה שעושה הבדלה בעצמה, צריכה לשתות מהיין כפי שהאיש חייב לשתות, ואין לה לחוש לשום חשש בזה. וכן פסק מרן זצ"ל בחזון עובדיה ח"ב ((עמוד תח).

 

שאלה: האם יש ענין מיוחד בלימוד התורה בשבת? ומה אעשה אם אני עייף בליל שבת?

תשובה: המקובלים והגאון בן איש חי דיברו הרבה בשבח הלימוד בשבת, שמעלתו גדולה מהלימוד בימות החול. ואיך שיהיה, כל אדם, איש או אשה, צריכים להשתדל ללמוד בשבת הרבה יותר מימות החול, וכבר אמרו רבותינו שלא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא ללמוד תורה. ואם כל השבוע הוא עוסק במלאכתו, לפחות בשבת יראה לעסוק בתורה. (ויש נשים צדקניות שקוראות תהלים). ואמנם כתב מרן זצ"ל (חזו"ע ח"ב עמוד רטז) שתלמיד חכם שמנדד שינה מעיניו בליל שבת ומרגיש צער, אל יעשה כן, כי שינה בשבת תענוג. מכל מקום אף הוא כתב שאם מרוב חשקו בתורה אינו מרגיש צער, רשאי להשאר ער וללמוד. וכבר כתב מרן החיד"א בספר עבודת הקודש (מורה באצבע סימן ד אות קנג), כלל גדול בכל חיי האדם, כי "מי שאינו מאבד את הזמן, יש לו זמן לכל".

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה