הלכה ליום שישי ו' טבת תשע"ט 14 בדצמבר 2018

שאלות ותשובות הלכה יומית - ביטול תורה – פרי שמריח ממנו – עצימת עיניים

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

ביטול תורה – פרי שמריח ממנו – עצימת עיניים

שאלה: האם יש איסור "ביטול תורה" בקריאת תהלים?

תשובה: קריאת תהלים היא מצוה גדולה, ובמדרש מובא, שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שתהיה נחשבת קריאת תהלים כאילו לומדים נגעים ואהלות, כלומר, חלקי התורה הקשים ללימוד. אולם אדם שיכול לעסוק בתורה, ומשקיע הרבה מזמנו בקריאת תהלים, עובר משום "ביטול תורה", וכמו שדרש מרן זצ"ל, על דברי חז"ל "איזהו גיבור הכובש את יצרו", למה נאמר "יצרו" ולא נאמר: "הכובש את היצר"? משום שלכל אדם יש יצר הרע אחר. לתלמידי חכמים העוסקים בתורה בהתמדה, הוא מסית אותם שילכו ויתעסקו בצדקה ובגמילות חסדים, או שיקראו כל היום תהלים, ולא שהוא רוצה באמת שיעסקו בגמילות חסדים ויקראו תהלים, אלא העיקר אצלו שלא יעסקו בתורה, שאין למעלה ממנה. ואילו לעשירים שראויים לחלץ מן המצר עניים יתומים ואלמנות, הוא מסית אותם שילכו כל הזמן ללמוד תורה, ולקרוא תהלים פעמיים וכדומה.

 

שאלה: פרי שמונח על השלחן כדי לאכול ממנו, ובאים כעת להריח ממנו, האם יכולים לברך על הריח?

תשובה: פרי שבא להריח ממנו ריח טוב, מברך עליו "הנותן ריח טוב בפירות". ופרי שהגישו אותו כדי שיאכלו ממנו, כמו למשל אננס, וכעת רוצה להריח ממנו, נחלקו הפוסקים אם מברכים על ההרחה ממנו. כי החזון איש סובר שאין לברך אלא כאשר הפרי מיוחד לריח. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (שו"ת יביע אומר חי"א סימן יז) הביא ראיות שאין לחוש לכך, ואפילו אם הפרי לא מיוחד להריח ממנו, כל שנוטל אותו בידו כדי להריח ממנו, צריך לברך ברכת "הנותן ריח טוב בפירות".

 

שאלה: נאמר בהלכה יומית, שצריך להתפלל תפלת העמידה עם עיניים סגורות, אם כן אסור להתפלל מתוך סידור?

תשובה: יש להתפלל בעצימת עיניים או בהסתכלות בתוך הסידור. ואדרבה, טוב להתפלל מתוך סידור, וכן נהג מרן רבינו זצ"ל שהיה מתפלל תמיד מתוך סידור.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה


ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה

זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה