הלכה ליום שישי כ"ט כסלו תשע"ט 7 בדצמבר 2018

שו"ת הלכה יומית - המנורה עצמה נטמאה - מנחה בערב שבת חנוכה – עניית אמן אחרי יעלה ויבוא

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

המנורה עצמה נטמאה - מנחה בערב שבת חנוכה – עניית אמן אחרי יעלה ויבוא

שאלה: בימי החשמונאים שהיוונים טימאו את כל השמנים, לכאורה גם המנורה נטמאה בבית המקדש, ואם כן מה התועלת בכך שמצאו פך שמן טהור, הרי כל המנורה טמאה?

תשובה: היוונים טימאו את כל השמנים משום שהם עצמם היו טמאים, שהיו עובדי עבודה זרה, או שהיתה ביניהם טומאת מתים, או מטעם אחר. ולגבי המנורה, באמת מסתבר שגם את המנורה טימאו. ובמסכת עבודה זרה (מג.) מבואר שבימי החשמונאים עשו מנורה חדשה וטהורה לבית המקדש, והיא היתה עשויה עץ. והאריך בזה מרן זצ"ל בספרו מאור ישראל דרושים ("בית היין" עמוד קיז).

 

שאלה: מי שאין לו מנין מוקדם להתפלל מנחה השבת (של חנוכה), האם יתפלל מנחה ביחיד וידליק נרות חנוכה, או יתפלל מנחה בציבור לאחר הדלקת הנרות?

תשובה: יש מחלוקת בין רבותינו הראשונים אם יש להקדים תפלת מנחה להדלקת הנרות. כי יש אומרים שיש להתפלל קודם מנחה, משום שתפלת המנחה נתקנה כנגד קרבן התמיד של בין הערביים שהיו מקריבים לפני הדלקת המנורה. ויש חולקים. ולמעשה יש להתפלל קודם מנחה, אבל אם אין לו אפשרות להתפלל בציבור תפלת מנחה מוקדמת, ידליק נרות, ואחר כך ילך ויתפלל בבית הכנסת מנחה וערבית של ליל שבת, ולא יפסיד תפלה בציבור. (חזון עובדיה עמוד קעט).

 

שאלה: כאשר השליח ציבור אומר "יעלה ויבוא" בראש חודש האם אפשר לענות אמן לאחר שהשליח ציבור אומר "זכרנו בו לטובה" "ופקדנו בו לברכה"?

תשובה: יש נוהגים שאחרי שהשליח ציבור אומר "זכרנו ה' אלוקינו בו לטובה", עונים אמן. וכן כשאומר "ופקדנו בו לברכה", עונים אמן. וכן אחרי "והושיענו בו לחיים טובים". ובספר חמדת ימים כתב שאין לענות "אמן" אחרי השליח ציבור אלא בסיום הברכות כפי שנוהגים בכל ימות השנה. והביאו דבריו כמה פוסקים. וכן דעת כמה מרבותינו המקובלים. אבל מרן זצ"ל כתב שאין לזה יסוד מדברי רבינו האר"י הקדוש, והעלה שלמעשה מותר לנהוג כן. (שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן ט).

שאלות ותשובות על ההלכה

כתבתם, "או שהיתה ביניהם טומאת מתים", האם יש לגויים דין טומאת מתים? ל' כסלו תשע"ט / 8 בדצמבר 2018

היו לוקחים איתם עורות של פרצופים של אנשים שנהרגו על ידיהם, ובכללם יהודים.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה