הלכה ליום שישי כ"ב כסלו תשע"ט 30 בנובמבר 2018

שו"ת הלכה יומית - שיעור קבוע – עיור – מאכלי גבינה

לקט תשובות שנמסרו בזמן האחרון

שיעור קבוע – עיור – מאכלי גבינה

שאלה: בית כנסת שמתקיים בו שיעור קבוע בזמן הדלקת נרות חנוכה, כיצד לנהוג בחנוכה?

תשובה: לפנינו מונחת מצוות הדלקת נר חנוכה בזמנה. ולעומת זאת יש כאן חשש של ביטול תורה. לכן הורה מרן זצ"ל, שאם אפשר, ילכו כל הציבור לבתיהם להדליק נרות ואחר כך ישובו לבית הכנסת לשמוע שיעור. ואם יש חשש שחלק מהמתפללים לא יחזרו לשיעור, יש לקיים את השיעור בזמן הקבוע ואחרי השיעור ילכו הציבור לבתיהם להדליק נרות חנכה. וכן היה נוהג מרן זצ"ל בצעירותו שהיה לו שיעור קבוע אחרי תפלת ערבית, והיה השיעור נמשך בערך שעה לאחר זמן ההדלקה, ולאחר מכן היה מרן זצ"ל וכל הציבור הולכים לבתיהם ומדליקים נרות חנוכה. (וראה חזון עובדיה עמוד עג).

 

שאלה: אדם שהוא עיור, האם עליו להדליק נר חנוכה?

תשובה: עיור חייב בהדלקת נר חנוכה, ואף על פי שהוא אינו יכול לראות את אור הנר, מכל מקום הרי בהדלקתו, אחרים יראו את הנר ועל ידי כן מתפרסם הנס. ולכן גם רשאי לברך על ההדלקה. ודומה הדבר לדין ציצית, שהעיור חייב במצוות ציצית, אף על פי שנאמר "וראיתם אותו" והוא אינו רואה, שמכל מקום כיון שאחרים יכולים לראות, גם הוא מחוייב בציצית. וכן פסק המהרש"ל ועוד מגדולי הפוסקים. ובספר מזבח אדמה כתב, שלכן העיור גם מברך על הדלקת הנרות כדין כל אדם. ומכל מקום אם אפשר, נכון שיתן לאשתו או לאחד מבני הבית שידליק נרות עבורו, ויצאו בזה כולם ידי חובה. (ועיין חזון עובדיה עמוד קיג). ובעזרת ה' לכשיבוא משיח צדקינו במהרה, אז יפקחו עיניו של העיור ויזכה לאור עולם.

 

שאלה: האם יש טעם לאכול מאכלי גבינה בחנוכה?

תשובה: בזמן היוונים, היו גוזרים גזירות קשות על בנות ישראל. ואמרו במדרש, שבתו של יוחנן כהן גדול, היה שמה יהודית (חמדת ימים הלכות חנוכה), והיתה יפת תואר ויפת מראה מאד. והביאו אותה לאליפורנו הרשע מלך יוון, והיא הכינה עבורו מאכלי חלב, והאכילה אותו בהם. ומתוך כך ישן ושקע בתרדמתו מאד, והיא בעזרת ה' קמה בכוחות עצומים, ולקחה את הסייף וחתכה את ראשו, וכשראו האוייבים כי מת מלכם, נסו וברחו על נפשם. ולכן נהגו לאכול מאכלי גבינה בחנוכה. כמו שכתב מרן הבית יוסף בסוף סימן תרעה. וכן כתב הרמ"א ועוד.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה


ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

פרטי דינים בענין חולה שיש בו סכנה בשבת

בהלכות הקודמות ביארנו, שמי שנשקפת סכנה לחייו, חובה לחלל עליו את השבת, להסיעו לבית החולים, או להדליק אור חשמל בכדי לטפל בו, וכן כל כיוצא בזה. ועתה נבאר כמה פרטים בענין זה, כפי שכתבם מרן הרב זצ"ל בספריו. כל מחלה שאומרים שהרופאים שיש בה סכנה, מחללים עליה את השבת, וכפי שנתבאר כבר, אפילו אם ......

לקריאת ההלכה