הלכה ליום שישי כ"ב כסלו תשע"ט 30 בנובמבר 2018

שו"ת הלכה יומית - שיעור קבוע – עיור – מאכלי גבינה

לקט תשובות שנמסרו בזמן האחרון

שיעור קבוע – עיור – מאכלי גבינה

שאלה: בית כנסת שמתקיים בו שיעור קבוע בזמן הדלקת נרות חנוכה, כיצד לנהוג בחנוכה?

תשובה: לפנינו מונחת מצוות הדלקת נר חנוכה בזמנה. ולעומת זאת יש כאן חשש של ביטול תורה. לכן הורה מרן זצ"ל, שאם אפשר, ילכו כל הציבור לבתיהם להדליק נרות ואחר כך ישובו לבית הכנסת לשמוע שיעור. ואם יש חשש שחלק מהמתפללים לא יחזרו לשיעור, יש לקיים את השיעור בזמן הקבוע ואחרי השיעור ילכו הציבור לבתיהם להדליק נרות חנכה. וכן היה נוהג מרן זצ"ל בצעירותו שהיה לו שיעור קבוע אחרי תפלת ערבית, והיה השיעור נמשך בערך שעה לאחר זמן ההדלקה, ולאחר מכן היה מרן זצ"ל וכל הציבור הולכים לבתיהם ומדליקים נרות חנוכה. (וראה חזון עובדיה עמוד עג).

 

שאלה: אדם שהוא עיור, האם עליו להדליק נר חנוכה?

תשובה: עיור חייב בהדלקת נר חנוכה, ואף על פי שהוא אינו יכול לראות את אור הנר, מכל מקום הרי בהדלקתו, אחרים יראו את הנר ועל ידי כן מתפרסם הנס. ולכן גם רשאי לברך על ההדלקה. ודומה הדבר לדין ציצית, שהעיור חייב במצוות ציצית, אף על פי שנאמר "וראיתם אותו" והוא אינו רואה, שמכל מקום כיון שאחרים יכולים לראות, גם הוא מחוייב בציצית. וכן פסק המהרש"ל ועוד מגדולי הפוסקים. ובספר מזבח אדמה כתב, שלכן העיור גם מברך על הדלקת הנרות כדין כל אדם. ומכל מקום אם אפשר, נכון שיתן לאשתו או לאחד מבני הבית שידליק נרות עבורו, ויצאו בזה כולם ידי חובה. (ועיין חזון עובדיה עמוד קיג). ובעזרת ה' לכשיבוא משיח צדקינו במהרה, אז יפקחו עיניו של העיור ויזכה לאור עולם.

 

שאלה: האם יש טעם לאכול מאכלי גבינה בחנוכה?

תשובה: בזמן היוונים, היו גוזרים גזירות קשות על בנות ישראל. ואמרו במדרש, שבתו של יוחנן כהן גדול, היה שמה יהודית (חמדת ימים הלכות חנוכה), והיתה יפת תואר ויפת מראה מאד. והביאו אותה לאליפורנו הרשע מלך יוון, והיא הכינה עבורו מאכלי חלב, והאכילה אותו בהם. ומתוך כך ישן ושקע בתרדמתו מאד, והיא בעזרת ה' קמה בכוחות עצומים, ולקחה את הסייף וחתכה את ראשו, וכשראו האוייבים כי מת מלכם, נסו וברחו על נפשם. ולכן נהגו לאכול מאכלי גבינה בחנוכה. כמו שכתב מרן הבית יוסף בסוף סימן תרעה. וכן כתב הרמ"א ועוד.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה


זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

נשים, פטורות מכל מצות התורה ש"הזמן גרמן". כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות לולב בסוכות, ומצות שופר בראש השנה, נשים פטורות מהן. ומכל מקום נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, הואיל ואף הן היו באותו נס של הצלת ישראל בחג החנוכה. ולכן אף אשה נשואה, אם בעלה אינו יכ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חג החנוכה

אנו עומדים בסמוך לימי החנוכה. ולכן נתחיל לבאר את עיקרי הדינים הנוגעים לימים אלה, ממה שכתבנו בשנים קודמות, ובתוספת נופך. זמני ימי החנוכה השנה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו, כמו שנבאר. ובשנה זו (התשע"ט) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ......

לקריאת ההלכה