הלכה ליום שישי ח' כסלו תשע"ט 16 בנובמבר 2018

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

אליהו בן אסתר מרציאנו

הוקדש על ידי

משפחה

שו"ת הלכה יומית - מסדר קדושין – חסה מגידול רגיל – שטחים תמורת שלום

מבחר תשובות שנמסרו בזמן האחרון

מסדר קדושין – חסה מגידול רגיל – שטחים תמורת שלום

שאלה: האם מותר לרב שמסדר קדושין להיות גם עד בחתונה?

תשובה: מותר בלי פקפוק. וכן נהג מרן זצ"ל שהרבה פעמים כאשר הוזמן לסדר חופה וקדושין, היה גם עד בעצמו. ופעם כיבדו את מרן זצ"ל בסידור חופה וקדושין ובעדות, וכעד שני הזמינו אדם אחד שהוא קרוב משפחתו של מרן. מיד פנה אליו מרן, ואמר, שמאחר ולא נכון שיהיו קרובי משפחה עדים (לא היה שם פסול ממש מחמת קרבת משפחה), לכן מרן בעצמו לא יהיה עד, ואדם אחר נכנס כעד במקומו. וכל זה משום שמרן זצ"ל לא רצה שיבטלו את הכיבוד שנתנו לעד השני, אלא ויתר ברצון על הכיבוד שלו.

 

שאלה: האם יש צד להקל באכילת חסה מגידול רגיל, ללא בדיקה מיוחדת?

תשובה: אין שום צד להקל בדבר. וכל אותם דיבורים להקל בדבר אינם נכונים על פי ההלכה. ומעשה היה, שאדם אחד היה לומד תורה, וסיים את מבחני הדיינות מטעם הרבנות הראשית לישראל. וראה מרן זצ"ל שאותו אדם אוכל חסה כזו ללא בדיקה מדוקדקת, ומנע מרן זצ"ל בכל כחו את המינוי של אותו דיין. משום שהתנהגות זו מעידה על כך שאין יראת ה' בלבו.

 

שאלה: האם נכון שמרן זצ"ל חזר בו מהפסק המפורסם "שטחים תמורת שלום"?

תשובה: אין זה נכון. במישור העקרוני, לדעת מרן זצ"ל יש למסור שטחים משטחי ארץ ישראל לגויים, כדי להציל נפשות, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. ולכן מרן זצ"ל תמך בהסכם השלום מול מצרים. וכאשר ביקר מרן זצ"ל בארצות הברית, חיזק אותו על כך הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל. וכפי שהמציאות הוכיחה את עצמה, הסכם זה מנע שפיכות דמים כבר עשרות שנים. אולם לגבי הסכמי השלום עם הערבים שיושבים בארץ ישראל, בתחילה היה מרן זצ"ל מפקפק אם יש למסור שטחים בידם בתמורה להסכם שלום, כי היה לדעתו ספק מציאותי, האם יש ממשות בהסכם כזה. ולמעשה לאחר שראינו את התנהגותם של הערבים הללו, שפיהם מדבר שלום, אך בקרבם ישמרו את שנאתם, כתב מרן זצ"ל שאין לתמוך במסירת שטחים לרשעים הללו, כי מסירת שטחים ללא הצלת נפשות אסורה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה


זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

נשים, פטורות מכל מצות התורה ש"הזמן גרמן". כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות לולב בסוכות, ומצות שופר בראש השנה, נשים פטורות מהן. ומכל מקום נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, הואיל ואף הן היו באותו נס של הצלת ישראל בחג החנוכה. ולכן אף אשה נשואה, אם בעלה אינו יכ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חג החנוכה

אנו עומדים בסמוך לימי החנוכה. ולכן נתחיל לבאר את עיקרי הדינים הנוגעים לימים אלה, ממה שכתבנו בשנים קודמות, ובתוספת נופך. זמני ימי החנוכה השנה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו, כמו שנבאר. ובשנה זו (התשע"ט) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ......

לקריאת ההלכה